Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yuan Feng

Probabilistic Ranking-Aware Ensembles for Enhanced Object Detections


May 07, 2021
Mingyuan Mao, Baochang Zhang, David Doermann, Jie Guo, Shumin Han, Yuan Feng, Xiaodi Wang, Errui Ding


  Access Paper or Ask Questions

PAFNet: An Efficient Anchor-Free Object Detector Guidance


Apr 28, 2021
Ying Xin, Guanzhong Wang, Mingyuan Mao, Yuan Feng, Qingqing Dang, Yanjun Ma, Errui Ding, Shumin Han


  Access Paper or Ask Questions

Time-Continuous Energy-Conservation Neural Network for Structural Dynamics Analysis


Dec 16, 2020
Yuan Feng, Hexiang Wang, Han Yang, Fangbo Wang


  Access Paper or Ask Questions

The 1st Tiny Object Detection Challenge:Methods and Results


Oct 06, 2020
Xuehui Yu, Zhenjun Han, Yuqi Gong, Nan Jiang, Jian Zhao, Qixiang Ye, Jie Chen, Yuan Feng, Bin Zhang, Xiaodi Wang, Ying Xin, Jingwei Liu, Mingyuan Mao, Sheng Xu, Baochang Zhang, Shumin Han, Cheng Gao, Wei Tang, Lizuo Jin, Mingbo Hong, Yuchao Yang, Shuiwang Li, Huan Luo, Qijun Zhao, Humphrey Shi

* ECCV2020 Workshop on Real-world Computer Vision from Inputs with Limited Quality (RLQ) and Tiny Object Detection Challenge 

  Access Paper or Ask Questions

2nd Place Solution in Google AI Open Images Object Detection Track 2019


Nov 17, 2019
Ruoyu Guo, Cheng Cui, Yuning Du, Xianglong Meng, Xiaodi Wang, Jingwei Liu, Jianfeng Zhu, Yuan Feng, Shumin Han


  Access Paper or Ask Questions

Quantum Data Fitting Algorithm for Non-sparse Matrices


Jul 16, 2019
Guangxi Li, Youle Wang, Yu Luo, Yuan Feng

* 5 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Quantum Privacy-Preserving Perceptron


Jul 31, 2017
Shenggang Ying, Mingsheng Ying, Yuan Feng

* 30 pages,5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Quantum Privacy-Preserving Data Mining


Jan 14, 2016
Shenggang Ying, Mingsheng Ying, Yuan Feng

* 5 pages. Comments are welcome 

  Access Paper or Ask Questions