Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Qi Liu

Pretraining the Noisy Channel Model for Task-Oriented Dialogue


Mar 18, 2021
Qi Liu, Lei Yu, Laura Rimell, Phil Blunsom

* Accepted to TACL, pre MIT Press publication version 

  Access Paper or Ask Questions

PRIN/SPRIN: On Extracting Point-wise Rotation Invariant Features


Feb 24, 2021
Yang You, Yujing Lou, Ruoxi Shi, Qi Liu, Yu-Wing Tai, Lizhuang Ma, Weiming Wang, Cewu Lu


  Access Paper or Ask Questions

A Hybrid Bandit Model with Visual Priors for Creative Ranking in Display Advertising


Feb 18, 2021
Shiyao Wang, Qi Liu, Tiezheng Ge, Defu Lian, Zhiqiang Zhang

* To be published in the International World Wide Web Conference (WWW) 2021 

  Access Paper or Ask Questions

NewsBERT: Distilling Pre-trained Language Model for Intelligent News Application


Feb 09, 2021
Chuhan Wu, Fangzhao Wu, Yang Yu, Tao Qi, Yongfeng Huang, Qi Liu


  Access Paper or Ask Questions

Improving Accuracy and Diversity in Matching of Recommendation with Diversified Preference Network


Feb 07, 2021
Ruobing Xie, Qi Liu, Shukai Liu, Ziwei Zhang, Peng Cui, Bo Zhang, Leyu Lin

* 11 pages, under review 

  Access Paper or Ask Questions

Learning the Implicit Semantic Representation on Graph-Structured Data


Jan 16, 2021
Likang Wu, Zhi Li, Hongke Zhao, Qi Liu, Jun Wang, Mengdi Zhang, Enhong Chen

* 16 pages, DASFAA 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Quality meets Diversity: A Model-Agnostic Framework for Computerized Adaptive Testing


Jan 15, 2021
Haoyang Bi, Haiping Ma, Zhenya Huang, Yu Yin, Qi Liu, Enhong Chen, Yu Su, Shijin Wang

* Accepted by ICDM'2020 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Interactive Attention Network for Fine-grained Feature Learning in CTR Prediction


Dec 13, 2020
Kai Zhang, Hao Qian, Qing Cui, Qi Liu, Longfei Li, Jun Zhou, Jianhui Ma, Enhong Chen

* 9 pages, 6 figures, WSDM2021, accepted 

  Access Paper or Ask Questions

Reduced Reference Perceptual Quality Model and Application to Rate Control for 3D Point Cloud Compression


Nov 25, 2020
Qi Liu, Hui Yuan, Raouf Hamzaoui, Honglei Su, Junhui Hou, Huan Yang

* 14 figures and 7 tables, submitted to IEEE T IP 

  Access Paper or Ask Questions

A Odor Labeling Convolutional Encoder-Decoder for Odor Sensing in Machine Olfaction


Nov 25, 2020
Tengteng Wen, Zhuofeng Mo, Jingshan Li, Qi Liu, Liming Wu, Dehan Luo


  Access Paper or Ask Questions

Sampling-Decomposable Generative Adversarial Recommender


Nov 02, 2020
Binbin Jin, Defu Lian, Zheng Liu, Qi Liu, Jianhui Ma, Xing Xie, Enhong Chen

* Thirty-fourth Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS2020) 

  Access Paper or Ask Questions

End-to-end trainable network for degraded license plate detection via vehicle-plate relation mining


Oct 27, 2020
Song-Lu Chen, Shu Tian, Jia-Wei Ma, Qi Liu, Chun Yang, Feng Chen, Xu-Cheng Yin


  Access Paper or Ask Questions

An Investigation on Different Underlying Quantization Schemes for Pre-trained Language Models


Oct 14, 2020
Zihan Zhao, Yuncong Liu, Lu Chen, Qi Liu, Rao Ma, Kai Yu

* Accepted to NLPCC 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Pre-Training by Completing Point Clouds


Oct 02, 2020
Hanchen Wang, Qi Liu, Xiangyu Yue, Joan Lasenby, Matthew J. Kusner


  Access Paper or Ask Questions

Conditional Uncorrelation and Efficient Non-approximate Subset Selection in Sparse Regression


Sep 08, 2020
Jianji Wang, Qi Liu, Nanning Zheng


  Access Paper or Ask Questions

Future Vector Enhanced LSTM Language Model for LVCSR


Jul 31, 2020
Qi Liu, Yanmin Qian, Kai Yu

* Accepted by ASRU-2017 

  Access Paper or Ask Questions

An Investigation on Deep Learning with Beta Stabilizer


Jul 31, 2020
Qi Liu, Tian Tan, Kai Yu

* Accepted by ICSP-2016 

  Access Paper or Ask Questions

A Study on Effects of Implicit and Explicit Language Model Information for DBLSTM-CTC Based Handwriting Recognition


Jul 31, 2020
Qi Liu, Lijuan Wang, Qiang Huo

* Accepted by ICDAR-2015 

  Access Paper or Ask Questions

A Survey on Sensor Technologies for Unmanned Ground Vehicles


Jul 12, 2020
Qi Liu, Shihua Yuan, Zirui Li

* 9 pages,6 tables 

  Access Paper or Ask Questions

ASGN: An Active Semi-supervised Graph Neural Network for Molecular Property Prediction


Jul 07, 2020
Zhongkai Hao, Chengqiang Lu, Zheyuan Hu, Hao Wang, Zhenya Huang, Qi Liu, Enhong Chen, Cheekong Lee

* 9 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Learning the Compositional Visual Coherence for Complementary Recommendations


Jun 08, 2020
Zhi Li, Bo Wu, Qi Liu, Likang Wu, Hongke Zhao, Tao Mei

* Early version accepted by IJCAI2020 

  Access Paper or Ask Questions

IROS 2019 Lifelong Robotic Vision Challenge -- Lifelong Object Recognition Report


Apr 26, 2020
Qi She, Fan Feng, Qi Liu, Rosa H. M. Chan, Xinyue Hao, Chuanlin Lan, Qihan Yang, Vincenzo Lomonaco, German I. Parisi, Heechul Bae, Eoin Brophy, Baoquan Chen, Gabriele Graffieti, Vidit Goel, Hyonyoung Han, Sathursan Kanagarajah, Somesh Kumar, Siew-Kei Lam, Tin Lun Lam, Liang Ma, Davide Maltoni, Lorenzo Pellegrini, Duvindu Piyasena, Shiliang Pu, Debdoot Sheet, Soonyong Song, Youngsung Son, Zhengwei Wang, Tomas E. Ward, Jianwen Wu, Meiqing Wu, Di Xie, Yangsheng Xu, Lin Yang, Qiaoyong Zhong, Liguang Zhou

* 9 pages, 11 figures, 3 tables, accepted into IEEE Robotics and Automation Magazine. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1911.06487 

  Access Paper or Ask Questions

An end-to-end CNN framework for polarimetric vision tasks based on polarization-parameter-constructing network


Apr 19, 2020
Yong Wang, Qi Liu, Hongyu Zu, Xiao Liu, Ruichao Xie, Feng Wang


  Access Paper or Ask Questions

A Survey on Contextual Embeddings


Apr 13, 2020
Qi Liu, Matt J. Kusner, Phil Blunsom

* 13 pages 

  Access Paper or Ask Questions

SketchyCOCO: Image Generation from Freehand Scene Sketches


Apr 07, 2020
Chengying Gao, Qi Liu, Qi Xu, Limin Wang, Jianzhuang Liu, Changqing Zou


  Access Paper or Ask Questions

Image Generation from Freehand Scene Sketches


Mar 11, 2020
Chengying Gao, Qi Liu, Qi Xu, Jianzhuang Liu, Limin Wang, Changqing Zou


  Access Paper or Ask Questions