Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Multi-Interactive Attention Network for Fine-grained Feature Learning in CTR Prediction

Dec 13, 2020
Kai Zhang, Hao Qian, Qing Cui, Qi Liu, Longfei Li, Jun Zhou, Jianhui Ma, Enhong Chen

* 9 pages, 6 figures, WSDM2021, accepted 

  Access Paper or Ask Questions

Reduced Reference Perceptual Quality Model and Application to Rate Control for 3D Point Cloud Compression

Nov 25, 2020
Qi Liu, Hui Yuan, Raouf Hamzaoui, Honglei Su, Junhui Hou, Huan Yang

* 14 figures and 7 tables, submitted to IEEE T IP 

  Access Paper or Ask Questions

A Odor Labeling Convolutional Encoder-Decoder for Odor Sensing in Machine Olfaction

Nov 25, 2020
Tengteng Wen, Zhuofeng Mo, Jingshan Li, Qi Liu, Liming Wu, Dehan Luo


  Access Paper or Ask Questions

Sampling-Decomposable Generative Adversarial Recommender

Nov 02, 2020
Binbin Jin, Defu Lian, Zheng Liu, Qi Liu, Jianhui Ma, Xing Xie, Enhong Chen

* Thirty-fourth Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS2020) 

  Access Paper or Ask Questions

End-to-end trainable network for degraded license plate detection via vehicle-plate relation mining

Oct 27, 2020
Song-Lu Chen, Shu Tian, Jia-Wei Ma, Qi Liu, Chun Yang, Feng Chen, Xu-Cheng Yin


  Access Paper or Ask Questions

An Investigation on Different Underlying Quantization Schemes for Pre-trained Language Models

Oct 14, 2020
Zihan Zhao, Yuncong Liu, Lu Chen, Qi Liu, Rao Ma, Kai Yu

* Accepted to NLPCC 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Pre-Training by Completing Point Clouds

Oct 02, 2020
Hanchen Wang, Qi Liu, Xiangyu Yue, Joan Lasenby, Matthew J. Kusner


  Access Paper or Ask Questions

Conditional Uncorrelation and Efficient Non-approximate Subset Selection in Sparse Regression

Sep 08, 2020
Jianji Wang, Qi Liu, Nanning Zheng


  Access Paper or Ask Questions

Future Vector Enhanced LSTM Language Model for LVCSR

Jul 31, 2020
Qi Liu, Yanmin Qian, Kai Yu

* Accepted by ASRU-2017 

  Access Paper or Ask Questions

An Investigation on Deep Learning with Beta Stabilizer

Jul 31, 2020
Qi Liu, Tian Tan, Kai Yu

* Accepted by ICSP-2016 

  Access Paper or Ask Questions

A Study on Effects of Implicit and Explicit Language Model Information for DBLSTM-CTC Based Handwriting Recognition

Jul 31, 2020
Qi Liu, Lijuan Wang, Qiang Huo

* Accepted by ICDAR-2015 

  Access Paper or Ask Questions

A Survey on Sensor Technologies for Unmanned Ground Vehicles

Jul 12, 2020
Qi Liu, Shihua Yuan, Zirui Li

* 9 pages,6 tables 

  Access Paper or Ask Questions

ASGN: An Active Semi-supervised Graph Neural Network for Molecular Property Prediction

Jul 07, 2020
Zhongkai Hao, Chengqiang Lu, Zheyuan Hu, Hao Wang, Zhenya Huang, Qi Liu, Enhong Chen, Cheekong Lee

* 9 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Learning the Compositional Visual Coherence for Complementary Recommendations

Jun 08, 2020
Zhi Li, Bo Wu, Qi Liu, Likang Wu, Hongke Zhao, Tao Mei

* Early version accepted by IJCAI2020 

  Access Paper or Ask Questions

IROS 2019 Lifelong Robotic Vision Challenge -- Lifelong Object Recognition Report

Apr 26, 2020
Qi She, Fan Feng, Qi Liu, Rosa H. M. Chan, Xinyue Hao, Chuanlin Lan, Qihan Yang, Vincenzo Lomonaco, German I. Parisi, Heechul Bae, Eoin Brophy, Baoquan Chen, Gabriele Graffieti, Vidit Goel, Hyonyoung Han, Sathursan Kanagarajah, Somesh Kumar, Siew-Kei Lam, Tin Lun Lam, Liang Ma, Davide Maltoni, Lorenzo Pellegrini, Duvindu Piyasena, Shiliang Pu, Debdoot Sheet, Soonyong Song, Youngsung Son, Zhengwei Wang, Tomas E. Ward, Jianwen Wu, Meiqing Wu, Di Xie, Yangsheng Xu, Lin Yang, Qiaoyong Zhong, Liguang Zhou

* 9 pages, 11 figures, 3 tables, accepted into IEEE Robotics and Automation Magazine. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1911.06487 

  Access Paper or Ask Questions

An end-to-end CNN framework for polarimetric vision tasks based on polarization-parameter-constructing network

Apr 19, 2020
Yong Wang, Qi Liu, Hongyu Zu, Xiao Liu, Ruichao Xie, Feng Wang


  Access Paper or Ask Questions

A Survey on Contextual Embeddings

Apr 13, 2020
Qi Liu, Matt J. Kusner, Phil Blunsom

* 13 pages 

  Access Paper or Ask Questions

SketchyCOCO: Image Generation from Freehand Scene Sketches

Apr 07, 2020
Chengying Gao, Qi Liu, Qi Xu, Limin Wang, Jianzhuang Liu, Changqing Zou


  Access Paper or Ask Questions

Image Generation from Freehand Scene Sketches

Mar 11, 2020
Chengying Gao, Qi Liu, Qi Xu, Jianzhuang Liu, Limin Wang, Changqing Zou


  Access Paper or Ask Questions

A Single RGB Camera Based Gait Analysis with a Mobile Tele-Robot for Healthcare

Feb 11, 2020
Ziyang Wang, Fani Deligianni, Qi Liu, Irina Voiculescu, Guang-Zhong Yang


  Access Paper or Ask Questions

Domain Adaption for Knowledge Tracing

Jan 14, 2020
Song Cheng, Qi Liu, Enhong Chen


  Access Paper or Ask Questions

Deep Technology Tracing for High-tech Companies

Jan 02, 2020
Han Wu, Kun Zhang, Guangyi Lv, Qi Liu, Runlong Yu, Weihao Zhao, Enhong Chen, Jianhui Ma

* 6 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Crowdfunding Dynamics Tracking: A Reinforcement Learning Approach

Dec 27, 2019
Jun Wang, Hefu Zhang, Qi Liu, Zhen Pan, Hanqing Tao


  Access Paper or Ask Questions

A Comprehensive Study and Comparison of Core Technologies for MPEG 3D Point Cloud Compression

Dec 20, 2019
Hao Liu, Hui Yuan, Qi Liu, Junhui Hou, Ju Liu

* 17pages, has been accepted by IEEE Transactions on Boradcasting 

  Access Paper or Ask Questions

Estimating Early Fundraising Performance of Innovations via Graph-based Market Environment Model

Dec 14, 2019
Likang Wu, Zhi Li, Hongke Zhao, Zhen Pan, Qi Liu, Enhong Chen


  Access Paper or Ask Questions

Hyperbolic Graph Neural Networks

Oct 28, 2019
Qi Liu, Maximilian Nickel, Douwe Kiela

* Published at NeurIPS 2019 

  Access Paper or Ask Questions