Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Zhen Li

Inverse Problem of Nonlinear Schrödinger Equation as Learning of Convolutional Neural Network


Jul 19, 2021
Yiran Wang, Zhen Li

* 25 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Don't Take It Literally: An Edit-Invariant Sequence Loss for Text Generation


Jun 29, 2021
Guangyi Liu, Zichao Yang, Tianhua Tao, Xiaodan Liang, Zhen Li, Bowen Zhou, Shuguang Cui, Zhiting Hu

* 10 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Compound Transformer for Accurate Biomedical Image Segmentation


Jun 28, 2021
Yuanfeng Ji, Ruimao Zhang, Huijie Wang, Zhen Li, Lingyun Wu, Shaoting Zhang, Ping Luo

* Accepted by MICCAI2021 

  Access Paper or Ask Questions

An error analysis of generative adversarial networks for learning distributions


Jun 12, 2021
Jian Huang, Yuling Jiao, Zhen Li, Shiao Liu, Yang Wang, Yunfei Yang


  Access Paper or Ask Questions

CARLS: Cross-platform Asynchronous Representation Learning System


May 26, 2021
Chun-Ta Lu, Yun Zeng, Da-Cheng Juan, Yicheng Fan, Zhe Li, Jan Dlabal, Yi-Ting Chen, Arjun Gopalan, Allan Heydon, Chun-Sung Ferng, Reah Miyara, Ariel Fuxman, Futang Peng, Zhen Li, Tom Duerig, Andrew Tomkins


  Access Paper or Ask Questions

Combining Supervised and Un-supervised Learning for Automatic Citrus Segmentation


May 04, 2021
Heqing Huang, Tongbin Huang, Zhen Li, Zhiwei Wei, Shilei Lv

* 7 pages,4 figures,Prepare for submission 

  Access Paper or Ask Questions

PointLIE: Locally Invertible Embedding for Point Cloud Sampling and Recovery


Apr 30, 2021
Weibing Zhao, Xu Yan, Jiantao Gao, Ruimao Zhang, Jiayan Zhang, Zhen Li, Song Wu, Shuguang Cui

* IJCAI 2021 
* To appear in IJCAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Temporal Modulation Network for Controllable Space-Time Video Super-Resolution


Apr 30, 2021
Gang Xu, Jun Xu, Zhen Li, Liang Wang, Xing Sun, Ming-Ming Cheng

* This paper is accepted at IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Free-form Description Guided 3D Visual Graph Network for Object Grounding in Point Cloud


Mar 30, 2021
Mingtao Feng, Zhen Li, Qi Li, Liang Zhang, XiangDong Zhang, Guangming Zhu, Hui Zhang, Yaonan Wang, Ajmal Mian


  Access Paper or Ask Questions

InstanceRefer: Cooperative Holistic Understanding for Visual Grounding on Point Clouds through Instance Multi-level Contextual Referring


Mar 01, 2021
Zhihao Yuan, Xu Yan, Yinghong Liao, Ruimao Zhang, Zhen Li, Shuguang Cui

* Codes will be released in https://github.com/CurryYuan/InstanceRefer 

  Access Paper or Ask Questions

Scaling Up Visual and Vision-Language Representation Learning With Noisy Text Supervision


Feb 11, 2021
Chao Jia, Yinfei Yang, Ye Xia, Yi-Ting Chen, Zarana Parekh, Hieu Pham, Quoc V. Le, Yunhsuan Sung, Zhen Li, Tom Duerig


  Access Paper or Ask Questions

On the capacity of deep generative networks for approximating distributions


Jan 29, 2021
Yunfei Yang, Zhen Li, Yang Wang


  Access Paper or Ask Questions

GAKP: GRU Association and Kalman Prediction for Multiple Object Tracking


Dec 28, 2020
Zhen Li, Sunzeng Cai, Xiaoyi Wang, Zhe Liu, Nian Xue

* 8 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Sparse Single Sweep LiDAR Point Cloud Segmentation via Learning Contextual Shape Priors from Scene Completion


Dec 07, 2020
Xu Yan, Jiantao Gao, Jie Li, Ruimao Zhang, Zhen Li, Rui Huang, Shuguang Cui

* To appear in AAAI 2021. Codes are available at https://github.com/yanx27/JS3C-Net 

  Access Paper or Ask Questions

SelfText Beyond Polygon: Unconstrained Text Detection with Box Supervision and Dynamic Self-Training


Dec 05, 2020
Weijia Wu, Enze Xie, Ruimao Zhang, Wenhai Wang, Guan Pang, Zhen Li, Hong Zhou, Ping Luo


  Access Paper or Ask Questions

Delving Deep into Label Smoothing


Nov 25, 2020
Chang-Bin Zhang, Peng-Tao Jiang, Qibin Hou, Yunchao Wei, Qi Han, Zhen Li, Ming-Ming Cheng

* 10 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Modal Active Learning for Automatic Liver Fibrosis Diagnosis based on Ultrasound Shear Wave Elastography


Nov 02, 2020
Lufei Gao, Ruisong Zhou, Changfeng Dong, Cheng Feng, Zhen Li, Xiang Wan, Li Liu


  Access Paper or Ask Questions

Where to Look and How to Describe: Fashion Image Retrieval with an Attentional Heterogeneous Bilinear Network


Oct 26, 2020
Haibo Su, Peng Wang, Lingqiao Liu, Hui Li, Zhen Li, Yanning Zhang

* 11 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

MedDG: A Large-scale Medical Consultation Dataset for Building Medical Dialogue System


Oct 15, 2020
Wenge Liu, Jianheng Tang, Jinghui Qin, Lin Xu, Zhen Li, Xiaodan Liang

* Data and code are available at https://github.com/lwgkzl/MedDG 

  Access Paper or Ask Questions

UXNet: Searching Multi-level Feature Aggregation for 3D Medical Image Segmentation


Sep 16, 2020
Yuanfeng Ji, Ruimao Zhang, Zhen Li, Jiamin Ren, Shaoting Zhang, Ping Luo


  Access Paper or Ask Questions

Ultrasound Liver Fibrosis Diagnosis using Multi-indicator guided Deep Neural Networks


Sep 10, 2020
Jiali Liu, Wenxuan Wang, Tianyao Guan, Ningbo Zhao, Xiaoguang Han, Zhen Li

* Machine Learning in Medical Imaging 2019 
* Jiali Liu and Wenxuan Wang are equal contribution 

  Access Paper or Ask Questions

Diagnosing Concept Drift with Visual Analytics


Jul 29, 2020
Weikai Yang, Zhen Li, Mengchen Liu, Yafeng Lu, Kelei Cao, Ross Maciejewski, Shixia Liu

* 10 pages + 2 pages reference, 8 figures, VAST 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Diagnosing Concept Drift in Streaming Data


Jul 28, 2020
Weikai Yang, Zhen Li, Mengchen Liu, Yafeng Lu, Kelei Cao, Ross Maciejewski, Shixia Liu

* 10 pages, 8 figures, VAST 2020 

  Access Paper or Ask Questions

IllumiNet: Transferring Illumination from Planar Surfaces to Virtual Objects in Augmented Reality


Jul 12, 2020
Di Xu, Zhen Li, Yanning Zhang, Qi Cao


  Access Paper or Ask Questions

Interactive Knowledge Distillation


Jul 03, 2020
Shipeng Fu, Zhen Li, Jun Xu, Ming-Ming Cheng, Gwanggil Jeon, Xiaomin Yang


  Access Paper or Ask Questions

A Robust Attentional Framework for License Plate Recognition in the Wild


Jun 09, 2020
Linjiang Zhang, Peng Wang, Hui Li, Zhen Li, Chunhua Shen, Yanning Zhang


  Access Paper or Ask Questions