Alert button
Picture for Bo Zhang

Bo Zhang

Alert button

Lemur: Log Parsing with Entropy Sampling and Chain-of-Thought Merging

Feb 28, 2024
Hongcheng Guo, Wei Zhang, Anjie Le, Jian Yang, Jiaheng Liu, Zhoujun Li, Tieqiao Zheng, Shi Xu, Runqiang Zang, Liangfan Zheng, Bo Zhang

Viaarxiv icon

Not All Experts are Equal: Efficient Expert Pruning and Skipping for Mixture-of-Experts Large Language Models

Feb 22, 2024
Xudong Lu, Qi Liu, Yuhui Xu, Aojun Zhou, Siyuan Huang, Bo Zhang, Junchi Yan, Hongsheng Li

Viaarxiv icon

ChartX & ChartVLM: A Versatile Benchmark and Foundation Model for Complicated Chart Reasoning

Feb 19, 2024
Renqiu Xia, Bo Zhang, Hancheng Ye, Xiangchao Yan, Qi Liu, Hongbin Zhou, Zijun Chen, Min Dou, Botian Shi, Junchi Yan, Yu Qiao

Viaarxiv icon

OASim: an Open and Adaptive Simulator based on Neural Rendering for Autonomous Driving

Feb 06, 2024
Guohang Yan, Jiahao Pi, Jianfei Guo, Zhaotong Luo, Min Dou, Nianchen Deng, Qiusheng Huang, Daocheng Fu, Licheng Wen, Pinlong Cai, Xing Gao, Xinyu Cai, Bo Zhang, Xuemeng Yang, Yeqi Bai, Hongbin Zhou, Botian Shi

Viaarxiv icon

MobileVLM V2: Faster and Stronger Baseline for Vision Language Model

Feb 06, 2024
Xiangxiang Chu, Limeng Qiao, Xinyu Zhang, Shuang Xu, Fei Wei, Yang Yang, Xiaofei Sun, Yiming Hu, Xinyang Lin, Bo Zhang, Chunhua Shen

Viaarxiv icon

Cross-Task Linearity Emerges in the Pretraining-Finetuning Paradigm

Feb 06, 2024
Zhanpeng Zhou, Zijun Chen, Yilan Chen, Bo Zhang, Junchi Yan

Viaarxiv icon

LiDAR-PTQ: Post-Training Quantization for Point Cloud 3D Object Detection

Jan 29, 2024
Sifan Zhou, Liang Li, Xinyu Zhang, Bo Zhang, Shipeng Bai, Miao Sun, Ziyu Zhao, Xiaobo Lu, Xiangxiang Chu

Viaarxiv icon

MLAD: A Unified Model for Multi-system Log Anomaly Detection

Jan 15, 2024
Runqiang Zang, Hongcheng Guo, Jian Yang, Jiaheng Liu, Zhoujun Li, Tieqiao Zheng, Xu Shi, Liangfan Zheng, Bo Zhang

Viaarxiv icon

LogFormer: A Pre-train and Tuning Pipeline for Log Anomaly Detection

Jan 09, 2024
Hongcheng Guo, Jian Yang, Jiaheng Liu, Jiaqi Bai, Boyang Wang, Zhoujun Li, Tieqiao Zheng, Bo Zhang, Junran peng, Qi Tian

Viaarxiv icon

An Event-Oriented Diffusion-Refinement Method for Sparse Events Completion

Jan 06, 2024
Bo Zhang, Yuqi Han, Jinli Suo, Qionghai Dai

Viaarxiv icon