Alert button
Picture for Pengjun Xie

Pengjun Xie

Alert button

Let LLMs Take on the Latest Challenges! A Chinese Dynamic Question Answering Benchmark

Feb 29, 2024
Zhikun Xu, Yinghui Li, Ruixue Ding, Xinyu Wang, Boli Chen, Yong Jiang, Xiaodong Deng, Jianxin Ma, Hai-Tao Zheng, Wenlian Lu, Pengjun Xie, Chang Zhou, Fei Huang

Viaarxiv icon

A Comprehensive Study of Knowledge Editing for Large Language Models

Jan 09, 2024
Ningyu Zhang, Yunzhi Yao, Bozhong Tian, Peng Wang, Shumin Deng, Mengru Wang, Zekun Xi, Shengyu Mao, Jintian Zhang, Yuansheng Ni, Siyuan Cheng, Ziwen Xu, Xin Xu, Jia-Chen Gu, Yong Jiang, Pengjun Xie, Fei Huang, Lei Liang, Zhiqiang Zhang, Xiaowei Zhu, Jun Zhou, Huajun Chen

Viaarxiv icon

EcomGPT-CT: Continual Pre-training of E-commerce Large Language Models with Semi-structured Data

Dec 25, 2023
Shirong Ma, Shen Huang, Shulin Huang, Xiaobin Wang, Yangning Li, Hai-Tao Zheng, Pengjun Xie, Fei Huang, Yong Jiang

Viaarxiv icon

RankingGPT: Empowering Large Language Models in Text Ranking with Progressive Enhancement

Nov 28, 2023
Longhui Zhang, Yanzhao Zhang, Dingkun Long, Pengjun Xie, Meishan Zhang, Min Zhang

Viaarxiv icon

Text Representation Distillation via Information Bottleneck Principle

Nov 09, 2023
Yanzhao Zhang, Dingkun Long, Zehan Li, Pengjun Xie

Viaarxiv icon

Language Models are Universal Embedders

Oct 12, 2023
Xin Zhang, Zehan Li, Yanzhao Zhang, Dingkun Long, Pengjun Xie, Meishan Zhang, Min Zhang

Figure 1 for Language Models are Universal Embedders
Figure 2 for Language Models are Universal Embedders
Figure 3 for Language Models are Universal Embedders
Figure 4 for Language Models are Universal Embedders
Viaarxiv icon

Editing Personality for LLMs

Oct 03, 2023
Shengyu Mao, Ningyu Zhang, Xiaohan Wang, Mengru Wang, Yunzhi Yao, Yong Jiang, Pengjun Xie, Fei Huang, Huajun Chen

Figure 1 for Editing Personality for LLMs
Figure 2 for Editing Personality for LLMs
Figure 3 for Editing Personality for LLMs
Figure 4 for Editing Personality for LLMs
Viaarxiv icon

Do PLMs Know and Understand Ontological Knowledge?

Sep 12, 2023
Weiqi Wu, Chengyue Jiang, Yong Jiang, Pengjun Xie, Kewei Tu

Figure 1 for Do PLMs Know and Understand Ontological Knowledge?
Figure 2 for Do PLMs Know and Understand Ontological Knowledge?
Figure 3 for Do PLMs Know and Understand Ontological Knowledge?
Figure 4 for Do PLMs Know and Understand Ontological Knowledge?
Viaarxiv icon

Geo-Encoder: A Chunk-Argument Bi-Encoder Framework for Chinese Geographic Re-Ranking

Sep 04, 2023
Yong Cao, Ruixue Ding, Boli Chen, Xianzhi Li, Min Chen, Daniel Hershcovich, Pengjun Xie, Fei Huang

Figure 1 for Geo-Encoder: A Chunk-Argument Bi-Encoder Framework for Chinese Geographic Re-Ranking
Figure 2 for Geo-Encoder: A Chunk-Argument Bi-Encoder Framework for Chinese Geographic Re-Ranking
Figure 3 for Geo-Encoder: A Chunk-Argument Bi-Encoder Framework for Chinese Geographic Re-Ranking
Figure 4 for Geo-Encoder: A Chunk-Argument Bi-Encoder Framework for Chinese Geographic Re-Ranking
Viaarxiv icon