Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Memory Augmented Sequential Paragraph Retrieval for Multi-hop Question Answering

Feb 07, 2021
Nan Shao, Yiming Cui, Ting Liu, Shijin Wang, Guoping Hu

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Discovering Dialog Structure Graph for Open-Domain Dialog Generation

Dec 31, 2020
Jun Xu, Zeyang Lei, Haifeng Wang, Zheng-Yu Niu, Hua Wu, Wanxiang Che, Ting Liu


  Access Paper or Ask Questions

Multiple Structural Priors Guided Self Attention Network for Language Understanding

Dec 29, 2020
Le Qi, Yu Zhang, Qingyu Yin, Ting Liu


  Access Paper or Ask Questions

Co-GAT: A Co-Interactive Graph Attention Network for Joint Dialog Act Recognition and Sentiment Classification

Dec 24, 2020
Libo Qin, Zhouyang Li, Wanxiang Che, Minheng Ni, Ting Liu

* Accepted by AAAI2021 (Long Paper). arXiv admin note: text overlap with arXiv:2008.06914 

  Access Paper or Ask Questions

C2C-GenDA: Cluster-to-Cluster Generation for Data Augmentation of Slot Filling

Dec 13, 2020
Yutai Hou, Sanyuan Chen, Wanxiang Che, Cheng Chen, Ting Liu

* Accepted by AAAI-2021 

  Access Paper or Ask Questions

Dialogue Discourse-Aware Graph Convolutional Networks for Abstractive Meeting Summarization

Dec 07, 2020
Xiachong Feng, Xiaocheng Feng, Bing Qin, Xinwei Geng, Ting Liu


  Access Paper or Ask Questions

Learning View-Disentangled Human Pose Representation by Contrastive Cross-View Mutual Information Maximization

Dec 02, 2020
Long Zhao, Yuxiao Wang, Jiaping Zhao, Liangzhe Yuan, Jennifer J. Sun, Florian Schroff, Hartwig Adam, Xi Peng, Dimitris Metaxas, Ting Liu


  Access Paper or Ask Questions

Biomedical Knowledge Graph Refinement with Embedding and Logic Rules

Dec 02, 2020
Sendong Zhao, Bing Qin, Ting Liu, Fei Wang


  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Explanation Generation for Machine Reading Comprehension

Nov 13, 2020
Yiming Cui, Ting Liu, Shijin Wang, Guoping Hu

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

CharBERT: Character-aware Pre-trained Language Model

Nov 03, 2020
Wentao Ma, Yiming Cui, Chenglei Si, Ting Liu, Shijin Wang, Guoping Hu

* 12 pages, to appear at COLING 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Taking A Closer Look at Synthesis: Fine-grained Attribute Analysis for Person Re-Identification

Oct 29, 2020
Suncheng Xiang, Yuzhuo Fu, Guanjie You, Ting Liu

* submitted to ICASSP 2021. arXiv admin note: text overlap with arXiv:2006.07139 

  Access Paper or Ask Questions

Combining Self-Training and Self-Supervised Learning for Unsupervised Disfluency Detection

Oct 29, 2020
Shaolei Wang, Zhongyuan Wang, Wanxiang Che, Ting Liu


  Access Paper or Ask Questions

View-Invariant, Occlusion-Robust Probabilistic Embedding for Human Pose

Oct 23, 2020
Ting Liu, Jennifer J. Sun, Long Zhao, Jiaping Zhao, Liangzhe Yuan, Yuxiao Wang, Liang-Chieh Chen, Florian Schroff, Hartwig Adam

* Code is available at https://github.com/google-research/google-research/tree/master/poem . Video synchronization results are available at https://drive.google.com/corp/drive/folders/1nhPuEcX4Lhe6iK3nv84cvSCov2eJ52Xy. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1912.01001 

  Access Paper or Ask Questions

Incorporating Commonsense Knowledge into Abstractive Dialogue Summarization via Heterogeneous Graph Networks

Oct 20, 2020
Xiachong Feng, Xiaocheng Feng, Bing Qin, Ting Liu


  Access Paper or Ask Questions

LID 2020: The Learning from Imperfect Data Challenge Results

Oct 17, 2020
Yunchao Wei, Shuai Zheng, Ming-Ming Cheng, Hang Zhao, Liwei Wang, Errui Ding, Yi Yang, Antonio Torralba, Ting Liu, Guolei Sun, Wenguan Wang, Luc Van Gool, Wonho Bae, Junhyug Noh, Jinhwan Seo, Gunhee Kim, Hao Zhao, Ming Lu, Anbang Yao, Yiwen Guo, Yurong Chen, Li Zhang, Chuangchuang Tan, Tao Ruan, Guanghua Gu, Shikui Wei, Yao Zhao, Mariia Dobko, Ostap Viniavskyi, Oles Dobosevych, Zhendong Wang, Zhenyuan Chen, Chen Gong, Huanqing Yan, Jun He

* Summary of the 2nd Learning from Imperfect Data Workshop in conjunction with CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Maximum-Entropy Adversarial Data Augmentation for Improved Generalization and Robustness

Oct 15, 2020
Long Zhao, Ting Liu, Xi Peng, Dimitris Metaxas

* Accepted to NeurIPS 2020. Code is available at https://github.com/garyzhao/ME-ADA 

  Access Paper or Ask Questions

Few-shot Learning for Multi-label Intent Detection

Oct 11, 2020
Yutai Hou, Yongkui Lai, Yushan Wu, Wanxiang Che, Ting Liu


  Access Paper or Ask Questions

A Co-Interactive Transformer for Joint Slot Filling and Intent Detection

Oct 11, 2020
Libo Qin, Tailu Liu, Wanxiang Che, Bingbing Kang, Sendong Zhao, Ting Liu


  Access Paper or Ask Questions

Injecting Word Information with Multi-Level Word Adapter for Chinese Spoken Language Understanding

Oct 08, 2020
Dechuang Teng, Libo Qin, Wanxiang Che, Sendong Zhao, Ting Liu


  Access Paper or Ask Questions

A Compare Aggregate Transformer for Understanding Document-grounded Dialogue

Oct 01, 2020
Longxuan Ma, Weinan Zhang, Runxin Sun, Ting Liu

* 7pages, 3 figures, 6 tables, Findings of EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Profile Consistency Identification for Open-domain Dialogue Agents

Sep 30, 2020
Haoyu Song, Yan Wang, Wei-Nan Zhang, Zhengyu Zhao, Ting Liu, Xiaojiang Liu

* Accepted by EMNLP20 

  Access Paper or Ask Questions

N-LTP: A Open-source Neural Chinese Language Technology Platform with Pretrained Models

Sep 27, 2020
Wanxiang Che, Yunlong Feng, Libo Qin, Ting Liu

* Work in progress. Code is available at [GitHub](https://github.com/HIT-SCIR/ltp

  Access Paper or Ask Questions

FewJoint: A Few-shot Learning Benchmark for Joint Language Understanding

Sep 17, 2020
Yutai Hou, Jiafeng Mao, Yongkui Lai, Cheng Chen, Wanxiang Che, Zhigang Chen, Ting Liu

* Code and dataset is available at: https://github.com/AtmaHou/MetaDialog 

  Access Paper or Ask Questions

DCR-Net: A Deep Co-Interactive Relation Network for Joint Dialog Act Recognition and Sentiment Classification

Aug 16, 2020
Libo Qin, Wanxiang Che, Yangming Li, Minheng Ni, Ting Liu

* Accepted by AAAI2020 (Oral) 

  Access Paper or Ask Questions

A Unified Framework for Analyzing and Detecting Malicious Examples of DNN Models

Jun 26, 2020
Kaidi Jin, Tianwei Zhang, Chao Shen, Yufei Chen, Ming Fan, Chenhao Lin, Ting Liu


  Access Paper or Ask Questions

Canonicalizing Open Knowledge Bases with Multi-Layered Meta-Graph Neural Network

Jun 17, 2020
Tianwen Jiang, Tong Zhao, Bing Qin, Ting Liu, Nitesh V. Chawla, Meng Jiang


  Access Paper or Ask Questions

Attribute analysis with synthetic dataset for person re-identification

Jun 12, 2020
Suncheng Xiang, Yuzhuo Fu, Guanjie You, Ting Liu


  Access Paper or Ask Questions

Few-shot Slot Tagging with Collapsed Dependency Transfer and Label-enhanced Task-adaptive Projection Network

Jun 10, 2020
Yutai Hou, Wanxiang Che, Yongkui Lai, Zhihan Zhou, Yijia Liu, Han Liu, Ting Liu

* Accepted by ACL2020 

  Access Paper or Ask Questions