Alert button
Picture for Lin Wang

Lin Wang

Alert button

Energy-based Domain-Adaptive Segmentation with Depth Guidance

Feb 06, 2024
Jinjing Zhu, Zhedong Hu, Tae-Kyun Kim, Lin Wang

Viaarxiv icon

Image Anything: Towards Reasoning-coherent and Training-free Multi-modal Image Generation

Jan 31, 2024
Yuanhuiyi Lyu, Xu Zheng, Lin Wang

Viaarxiv icon

Dream360: Diverse and Immersive Outdoor Virtual Scene Creation via Transformer-Based 360 Image Outpainting

Jan 19, 2024
Hao Ai, Zidong Cao, Haonan Lu, Chen Chen, Jian Ma, Pengyuan Zhou, Tae-Kyun Kim, Pan Hui, Lin Wang

Viaarxiv icon

Source-Free Cross-Modal Knowledge Transfer by Unleashing the Potential of Task-Irrelevant Data

Jan 10, 2024
Jinjing Zhu, Yucheng Chen, Lin Wang

Viaarxiv icon

G-Meta: Distributed Meta Learning in GPU Clusters for Large-Scale Recommender Systems

Jan 09, 2024
Youshao Xiao, Shangchun Zhao, Zhenglei Zhou, Zhaoxin Huan, Lin Ju, Xiaolu Zhang, Lin Wang, Jun Zhou

Viaarxiv icon

Hi-Map: Hierarchical Factorized Radiance Field for High-Fidelity Monocular Dense Mapping

Jan 06, 2024
Tongyan Hua, Haotian Bai, Zidong Cao, Ming Liu, Dacheng Tao, Lin Wang

Viaarxiv icon

2D-Guided 3D Gaussian Segmentation

Dec 26, 2023
Kun Lan, Haoran Li, Haolin Shi, Wenjun Wu, Yong Liao, Lin Wang, Pengyuan Zhou

Viaarxiv icon

YAYI 2: Multilingual Open-Source Large Language Models

Dec 22, 2023
Yin Luo, Qingchao Kong, Nan Xu, Jia Cao, Bao Hao, Baoyu Qu, Bo Chen, Chao Zhu, Chenyang Zhao, Donglei Zhang, Fan Feng, Feifei Zhao, Hailong Sun, Hanxuan Yang, Haojun Pan, Hongyu Liu, Jianbin Guo, Jiangtao Du, Jingyi Wang, Junfeng Li, Lei Sun, Liduo Liu, Lifeng Dong, Lili Liu, Lin Wang, Liwen Zhang, Minzheng Wang, Pin Wang, Ping Yu, Qingxiao Li, Rui Yan, Rui Zou, Ruiqun Li, Taiwen Huang, Xiaodong Wang, Xiaofei Wu, Xin Peng, Xina Zhang, Xing Fang, Xinglin Xiao, Yanni Hao, Yao Dong, Yigang Wang, Ying Liu, Yongyu Jiang, Yungan Wang, Yuqi Wang, Zhangsheng Wang, Zhaoxin Yu, Zhen Luo, Wenji Mao, Lei Wang, Dajun Zeng

Viaarxiv icon

ClassLIE: Structure- and Illumination-Adaptive Classification for Low-Light Image Enhancement

Dec 20, 2023
Zixiang Wei, Yiting Wang, Lichao Sun, Athanasios V. Vasilakos, Lin Wang

Viaarxiv icon

FedRec+: Enhancing Privacy and Addressing Heterogeneity in Federated Recommendation Systems

Oct 31, 2023
Lin Wang, Zhichao Wang, Xi Leng, Xiaoying Tang

Viaarxiv icon