Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Shen Huang

Leveraging Phone Mask Training for Phonetic-Reduction-Robust E2E Uyghur Speech Recognition


Apr 02, 2022
Guodong Ma, Pengfei Hu, Jian Kang, Shen Huang, Hao Huang

* INTERSPEECH 2021 
* Accepted by INTERSPEECH 2021 

  Access Paper or Ask Questions

PM-MMUT: Boosted Phone-mask Data Augmentation using Multi-modeing Unit Training for Robust Uyghur E2E Speech Recognition


Dec 13, 2021
Guodong Ma, Pengfei Hu, Nurmemet Yolwas, Shen Huang, Hao Huang

* Subbmitted to ICASSP 2022 

  Access Paper or Ask Questions

VRM-Phase I VKW system description of long-short video customizable keyword wakeup challenge


Oct 18, 2021
Yougen Yuan, Zhiqiang Lv, Shen Huang, Pengfei Hu

* 6 pages, in Chinese language, 3 tables, NCMMC 2021 conference paper 

  Access Paper or Ask Questions

Spotting adversarial samples for speaker verification by neural vocoders


Jul 02, 2021
Haibin Wu, Po-chun Hsu, Ji Gao, Shanshan Zhang, Shen Huang, Jian Kang, Zhiyong Wu, Helen Meng, Hung-yi Lee

* Submitted to ASRU 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Curriculum Learning for Low-Resource Neural Machine Translation


Nov 30, 2020
Chen Xu, Bojie Hu, Yufan Jiang, Kai Feng, Zeyang Wang, Shen Huang, Qi Ju, Tong Xiao, Jingbo Zhu

* COLING 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Code-switching pre-training for neural machine translation


Sep 17, 2020
Zhen Yang, Bojie Hu, Ambyera Han, Shen Huang, Qi Ju

* 10 pages, EMNLP2020 main conference 

  Access Paper or Ask Questions

Cognitive Representation Learning of Self-Media Online Article Quality


Aug 13, 2020
Yiru Wang, Shen Huang, Gongfu Li, Qiang Deng, Dongliang Liao, Pengda Si, Yujiu Yang, Jin Xu

* Accepted at the Proceedings of the 28th ACM International Conference on Multimedia 

  Access Paper or Ask Questions

A Multi-oriented Chinese Keyword Spotter Guided by Text Line Detection


Jan 06, 2020
Pei Xu, Shan Huang, Hongzhen Wang, Hao Song, Shen Huang, Qi Ju

* Accepted by ICDAR2019 

  Access Paper or Ask Questions

Utterance-level end-to-end language identification using attention-based CNN-BLSTM


Feb 20, 2019
Weicheng Cai, Danwei Cai, Shen Huang, Ming Li

* Accepted for ICASSP 2019 

  Access Paper or Ask Questions