Alert button
Picture for Shen Huang

Shen Huang

Alert button

EcomGPT-CT: Continual Pre-training of E-commerce Large Language Models with Semi-structured Data

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 25, 2023
Shirong Ma, Shen Huang, Shulin Huang, Xiaobin Wang, Yangning Li, Hai-Tao Zheng, Pengjun Xie, Fei Huang, Yong Jiang

Viaarxiv icon

EcomGPT: Instruction-tuning Large Language Models with Chain-of-Task Tasks for E-commerce

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 28, 2023
Yangning Li, Shirong Ma, Xiaobin Wang, Shen Huang, Chengyue Jiang, Hai-Tao Zheng, Pengjun Xie, Fei Huang, Yong Jiang

Figure 1 for EcomGPT: Instruction-tuning Large Language Models with Chain-of-Task Tasks for E-commerce
Figure 2 for EcomGPT: Instruction-tuning Large Language Models with Chain-of-Task Tasks for E-commerce
Figure 3 for EcomGPT: Instruction-tuning Large Language Models with Chain-of-Task Tasks for E-commerce
Figure 4 for EcomGPT: Instruction-tuning Large Language Models with Chain-of-Task Tasks for E-commerce
Viaarxiv icon

SeqGPT: An Out-of-the-box Large Language Model for Open Domain Sequence Understanding

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 21, 2023
Tianyu Yu, Chengyue Jiang, Chao Lou, Shen Huang, Xiaobin Wang, Wei Liu, Jiong Cai, Yangning Li, Yinghui Li, Kewei Tu, Hai-Tao Zheng, Ningyu Zhang, Pengjun Xie, Fei Huang, Yong Jiang

Figure 1 for SeqGPT: An Out-of-the-box Large Language Model for Open Domain Sequence Understanding
Figure 2 for SeqGPT: An Out-of-the-box Large Language Model for Open Domain Sequence Understanding
Figure 3 for SeqGPT: An Out-of-the-box Large Language Model for Open Domain Sequence Understanding
Figure 4 for SeqGPT: An Out-of-the-box Large Language Model for Open Domain Sequence Understanding
Viaarxiv icon

Beam Retrieval: General End-to-End Retrieval for Multi-Hop Question Answering

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 17, 2023
Jiahao Zhang, Haiyang Zhang, Dongmei Zhang, Yong Liu, Shen Huang

Figure 1 for Beam Retrieval: General End-to-End Retrieval for Multi-Hop Question Answering
Figure 2 for Beam Retrieval: General End-to-End Retrieval for Multi-Hop Question Answering
Figure 3 for Beam Retrieval: General End-to-End Retrieval for Multi-Hop Question Answering
Figure 4 for Beam Retrieval: General End-to-End Retrieval for Multi-Hop Question Answering
Viaarxiv icon

EcomGPT: Instruction-tuning Large Language Model with Chain-of-Task Tasks for E-commerce

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 14, 2023
Yangning Li, Shirong Ma, Xiaobin Wang, Shen Huang, Chengyue Jiang, Hai-Tao Zheng, Pengjun Xie, Fei Huang, Yong Jiang

Figure 1 for EcomGPT: Instruction-tuning Large Language Model with Chain-of-Task Tasks for E-commerce
Figure 2 for EcomGPT: Instruction-tuning Large Language Model with Chain-of-Task Tasks for E-commerce
Figure 3 for EcomGPT: Instruction-tuning Large Language Model with Chain-of-Task Tasks for E-commerce
Figure 4 for EcomGPT: Instruction-tuning Large Language Model with Chain-of-Task Tasks for E-commerce
Viaarxiv icon

Bidirectional End-to-End Learning of Retriever-Reader Paradigm for Entity Linking

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 03, 2023
Yinghui Li, Yong Jiang, Shen Huang, Xingyu Lu, Yangning Li, Pengjun Xie, Fei Huang, Hai-Tao Zheng, Ying Shen

Figure 1 for Bidirectional End-to-End Learning of Retriever-Reader Paradigm for Entity Linking
Figure 2 for Bidirectional End-to-End Learning of Retriever-Reader Paradigm for Entity Linking
Figure 3 for Bidirectional End-to-End Learning of Retriever-Reader Paradigm for Entity Linking
Figure 4 for Bidirectional End-to-End Learning of Retriever-Reader Paradigm for Entity Linking
Viaarxiv icon

DAMO-NLP at SemEval-2023 Task 2: A Unified Retrieval-augmented System for Multilingual Named Entity Recognition

Add code
Bookmark button
Alert button
May 09, 2023
Zeqi Tan, Shen Huang, Zixia Jia, Jiong Cai, Yinghui Li, Weiming Lu, Yueting Zhuang, Kewei Tu, Pengjun Xie, Fei Huang, Yong Jiang

Figure 1 for DAMO-NLP at SemEval-2023 Task 2: A Unified Retrieval-augmented System for Multilingual Named Entity Recognition
Figure 2 for DAMO-NLP at SemEval-2023 Task 2: A Unified Retrieval-augmented System for Multilingual Named Entity Recognition
Figure 3 for DAMO-NLP at SemEval-2023 Task 2: A Unified Retrieval-augmented System for Multilingual Named Entity Recognition
Figure 4 for DAMO-NLP at SemEval-2023 Task 2: A Unified Retrieval-augmented System for Multilingual Named Entity Recognition
Viaarxiv icon

Zero-Shot Information Extraction via Chatting with ChatGPT

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 20, 2023
Xiang Wei, Xingyu Cui, Ning Cheng, Xiaobin Wang, Xin Zhang, Shen Huang, Pengjun Xie, Jinan Xu, Yufeng Chen, Meishan Zhang, Yong Jiang, Wenjuan Han

Figure 1 for Zero-Shot Information Extraction via Chatting with ChatGPT
Figure 2 for Zero-Shot Information Extraction via Chatting with ChatGPT
Figure 3 for Zero-Shot Information Extraction via Chatting with ChatGPT
Figure 4 for Zero-Shot Information Extraction via Chatting with ChatGPT
Viaarxiv icon