Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jie Zhang

A Practical Data-Free Approach to One-shot Federated Learning with Heterogeneity


Dec 23, 2021
Jie Zhang, Chen Chen, Bo Li, Lingjuan Lyu, Shuang Wu, Jianghe Xu, Shouhong Ding, Chao Wu


  Access Paper or Ask Questions

Initiative Defense against Facial Manipulation


Dec 19, 2021
Qidong Huang, Jie Zhang, Wenbo Zhou, WeimingZhang, Nenghai Yu

* Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 35(2), 1619-1627, 2021 
* Accepted at AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

From Deterioration to Acceleration: A Calibration Approach to Rehabilitating Step Asynchronism in Federated Optimization


Dec 17, 2021
Feijie Wu, Song Guo, Haozhao Wang, Zhihao Qu, Haobo Zhang, Jie Zhang, Ziming Liu


  Access Paper or Ask Questions

GIMIRec: Global Interaction Information Aware Multi-Interest Framework for Sequential Recommendation


Dec 16, 2021
Jie Zhang, Ke-Jia Chen, Jingqiang Chen


  Access Paper or Ask Questions

Tracing Text Provenance via Context-Aware Lexical Substitution


Dec 15, 2021
Xi Yang, Jie Zhang, Kejiang Chen, Weiming Zhang, Zehua Ma, Feng Wang, Nenghai Yu

* Accepted by AAAI-2022 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Auto-encoder with Neural Response


Nov 30, 2021
Xuming Ran, Jie Zhang, Ziyuan Ye, Haiyan Wu, Qi Xu, Huihui Zhou, Quanying Liu


  Access Paper or Ask Questions

Adaptive Image Transformations for Transfer-based Adversarial Attack


Nov 27, 2021
Zheng Yuan, Jie Zhang, Shiguang Shan

* 20 pages, 6 figures, 8 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Adaptive Perturbation for Adversarial Attack


Nov 27, 2021
Zheng Yuan, Jie Zhang, Shiguang Shan

* 11 pages, 3 figures, 8 tables 

  Access Paper or Ask Questions

3D Lip Event Detection via Interframe Motion Divergence at Multiple Temporal Resolutions


Nov 18, 2021
Jie Zhang, Robert B. Fisher


  Access Paper or Ask Questions

Learning an Adaptive Meta Model-Generator for Incrementally Updating Recommender Systems


Nov 08, 2021
Danni Peng, Sinno Jialin Pan, Jie Zhang, Anxiang Zeng

* 11 pages, 6 figures, accepted by RecSys 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Parameterized Knowledge Transfer for Personalized Federated Learning


Nov 04, 2021
Jie Zhang, Song Guo, Xiaosong Ma, Haozhao Wang, Wencao Xu, Feijie Wu


  Access Paper or Ask Questions

Learning Large Neighborhood Search Policy for Integer Programming


Nov 01, 2021
Yaoxin Wu, Wen Song, Zhiguang Cao, Jie Zhang

* 18 pages, 4 figure 

  Access Paper or Ask Questions

A Novel Sequence Tagging Framework for Consumer Event-Cause Extraction


Oct 28, 2021
Congqing He, Jie Zhang, Xiangyu Zhu, Huan Liu, Yukun Huang


  Access Paper or Ask Questions

M6-10T: A Sharing-Delinking Paradigm for Efficient Multi-Trillion Parameter Pretraining


Oct 25, 2021
Junyang Lin, An Yang, Jinze Bai, Chang Zhou, Le Jiang, Xianyan Jia, Ang Wang, Jie Zhang, Yong Li, Wei Lin, Jingren Zhou, Hongxia Yang

* 14 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

SenseMag: Enabling Low-Cost Traffic Monitoring using Non-invasive Magnetic Sensing


Oct 24, 2021
Kafeng Wang, Haoyi Xiong, Jie Zhang, Hongyang Chen, Dejing Dou, Cheng-Zhong Xu

* Accepted by IEEE Internet of Things Journal 

  Access Paper or Ask Questions

Cross-Vendor CT Image Data Harmonization Using CVH-CT


Oct 19, 2021
Md Selim, Jie Zhang, Baowei Fei, Guo-Qiang Zhang, Gary Yeeming Ge, Jin Chen


  Access Paper or Ask Questions

NeuroLKH: Combining Deep Learning Model with Lin-Kernighan-Helsgaun Heuristic for Solving the Traveling Salesman Problem


Oct 15, 2021
Liang Xin, Wen Song, Zhiguang Cao, Jie Zhang

* Accepted at NeurIPS 2021 

  Access Paper or Ask Questions

sMGC: A Complex-Valued Graph Convolutional Network via Magnetic Laplacian for Directed Graphs


Oct 14, 2021
Jie Zhang, Bo Hui, Po-Wei Harn, Min-Te Sun, Wei-Shinn Ku

* 9 pages, 7 figures, 5 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Heterogeneous Attentions for Solving Pickup and Delivery Problem via Deep Reinforcement Learning


Oct 06, 2021
Jingwen Li, Liang Xin, Zhiguang Cao, Andrew Lim, Wen Song, Jie Zhang

* This paper has been accepted at IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Reinforcement Learning for Solving the Heterogeneous Capacitated Vehicle Routing Problem


Oct 06, 2021
Jingwen Li, Yining Ma, Ruize Gao, Zhiguang Cao, Andrew Lim, Wen Song, Jie Zhang

* This paper has been accepted at IEEE Transactions on Cybernetics 

  Access Paper or Ask Questions

ACDC: Online Unsupervised Cross-Domain Adaptation


Oct 04, 2021
Marcus de Carvalho, Mahardhika Pratama, Jie Zhang, Edward Yapp


  Access Paper or Ask Questions

Pairwise Emotional Relationship Recognition in Drama Videos: Dataset and Benchmark


Sep 23, 2021
Xun Gao, Yin Zhao, Jie Zhang, Longjun Cai

* ACM MM 2021 

  Access Paper or Ask Questions

LUAI Challenge 2021 on Learning to Understand Aerial Images


Aug 30, 2021
Gui-Song Xia, Jian Ding, Ming Qian, Nan Xue, Jiaming Han, Xiang Bai, Micheal Ying Yang, Shengyang Li, Serge Belongie, Jiebo Luo, Mihai Datcu, Marcello Pelillo, Liangpei Zhang, Qiang Zhou, Chao-hui Yu, Kaixuan Hu, Yingjia Bu, Wenming Tan, Zhe Yang, Wei Li, Shang Liu, Jiaxuan Zhao, Tianzhi Ma, Zi-han Gao, Lingqi Wang, Yi Zuo, Licheng Jiao, Chang Meng, Hao Wang, Jiahao Wang, Yiming Hui, Zhuojun Dong, Jie Zhang, Qianyue Bao, Zixiao Zhang, Fang Liu

* 7 pages, 2 figures, accepted by ICCVW 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Poison Ink: Robust and Invisible Backdoor Attack


Aug 14, 2021
Jie Zhang, Dongdong Chen, Jing Liao, Qidong Huang, Gang Hua, Weiming Zhang, Nenghai Yu


  Access Paper or Ask Questions

Meta Gradient Adversarial Attack


Aug 10, 2021
Zheng Yuan, Jie Zhang, Yunpei Jia, Chuanqi Tan, Tao Xue, Shiguang Shan

* 13 pages, 2 figures, 12 tables. Accepted by ICCV2021 

  Access Paper or Ask Questions

Exploring Structure Consistency for Deep Model Watermarking


Aug 05, 2021
Jie Zhang, Dongdong Chen, Jing Liao, Han Fang, Zehua Ma, Weiming Zhang, Gang Hua, Nenghai Yu


  Access Paper or Ask Questions

Locality-aware Channel-wise Dropout for Occluded Face Recognition


Jul 20, 2021
Mingjie He, Jie Zhang, Shiguang Shan, Xiao Liu, Zhongqin Wu, Xilin Chen


  Access Paper or Ask Questions

Impact of Rotary-Wing UAV Wobbling on Millimeter-wave Air-to-Ground Wireless Channel


Jul 14, 2021
Songjiang Yang, Zitian Zhang, Jiliang Zhang, Jie Zhang


  Access Paper or Ask Questions