Alert button
Picture for Ming Yan

Ming Yan

Alert button

Small LLMs Are Weak Tool Learners: A Multi-LLM Agent

Feb 01, 2024
Weizhou Shen, Chenliang Li, Hongzhan Chen, Ming Yan, Xiaojun Quan, Hehong Chen, Ji Zhang, Fei Huang

Viaarxiv icon

Mobile-Agent: Autonomous Multi-Modal Mobile Device Agent with Visual Perception

Jan 29, 2024
Junyang Wang, Haiyang Xu, Jiabo Ye, Ming Yan, Weizhou Shen, Ji Zhang, Fei Huang, Jitao Sang

Viaarxiv icon

Knowledge Distillation for Closed-Source Language Models

Jan 13, 2024
Hongzhan Chen, Xiaojun Quan, Hehong Chen, Ming Yan, Ji Zhang

Viaarxiv icon

LARP: Language-Agent Role Play for Open-World Games

Dec 24, 2023
Ming Yan, Ruihao Li, Hao Zhang, Hao Wang, Zhilan Yang, Ji Yan

Viaarxiv icon

TiMix: Text-aware Image Mixing for Effective Vision-Language Pre-training

Dec 14, 2023
Chaoya Jiang, Wei ye, Haiyang Xu, Qinghao Ye, Ming Yan, Ji Zhang, Shikun Zhang

Viaarxiv icon

Hallucination Augmented Contrastive Learning for Multimodal Large Language Model

Dec 13, 2023
Chaoya Jiang, Haiyang Xu, Mengfan Dong, Jiaxing Chen, Wei Ye, Ming Yan, Qinghao Ye, Ji Zhang, Fei Huang, Shikun Zhang

Figure 1 for Hallucination Augmented Contrastive Learning for Multimodal Large Language Model
Figure 2 for Hallucination Augmented Contrastive Learning for Multimodal Large Language Model
Figure 3 for Hallucination Augmented Contrastive Learning for Multimodal Large Language Model
Figure 4 for Hallucination Augmented Contrastive Learning for Multimodal Large Language Model
Viaarxiv icon

mPLUG-PaperOwl: Scientific Diagram Analysis with the Multimodal Large Language Model

Nov 30, 2023
Anwen Hu, Yaya Shi, Haiyang Xu, Jiabo Ye, Qinghao Ye, Ming Yan, Chenliang Li, Qi Qian, Ji Zhang, Fei Huang

Viaarxiv icon

An LLM-free Multi-dimensional Benchmark for MLLMs Hallucination Evaluation

Nov 13, 2023
Junyang Wang, Yuhang Wang, Guohai Xu, Jing Zhang, Yukai Gu, Haitao Jia, Ming Yan, Ji Zhang, Jitao Sang

Figure 1 for An LLM-free Multi-dimensional Benchmark for MLLMs Hallucination Evaluation
Figure 2 for An LLM-free Multi-dimensional Benchmark for MLLMs Hallucination Evaluation
Figure 3 for An LLM-free Multi-dimensional Benchmark for MLLMs Hallucination Evaluation
Figure 4 for An LLM-free Multi-dimensional Benchmark for MLLMs Hallucination Evaluation
Viaarxiv icon

mPLUG-Owl2: Revolutionizing Multi-modal Large Language Model with Modality Collaboration

Nov 09, 2023
Qinghao Ye, Haiyang Xu, Jiabo Ye, Ming Yan, Anwen Hu, Haowei Liu, Qi Qian, Ji Zhang, Fei Huang, Jingren Zhou

Viaarxiv icon