Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Zhe Li

Lightweight Multi-person Total Motion Capture Using Sparse Multi-view Cameras


Aug 23, 2021
Yuxiang Zhang, Zhe Li, Liang An, Mengcheng Li, Tao Yu, Yebin Liu


  Access Paper or Ask Questions

Implicit Feature Alignment: Learn to Convert Text Recognizer to Text Spotter


Jun 10, 2021
Tianwei Wang, Yuanzhi Zhu, Lianwen Jin, Dezhi Peng, Zhe Li, Mengchao He, Yongpan Wang, Canjie Luo

* Accepted to CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Salient Positions based Attention Network for Image Classification


Jun 09, 2021
Sheng Fang, Kaiyu Li, Zhe Li


  Access Paper or Ask Questions

CARLS: Cross-platform Asynchronous Representation Learning System


May 26, 2021
Chun-Ta Lu, Yun Zeng, Da-Cheng Juan, Yicheng Fan, Zhe Li, Jan Dlabal, Yi-Ting Chen, Arjun Gopalan, Allan Heydon, Chun-Sung Ferng, Reah Miyara, Ariel Fuxman, Futang Peng, Zhen Li, Tom Duerig, Andrew Tomkins


  Access Paper or Ask Questions

ConTNet: Why not use convolution and transformer at the same time?


May 10, 2021
Haotian Yan, Zhe Li, Weijian Li, Changhu Wang, Ming Wu, Chuang Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Class-Incremental Learning with Generative Classifiers


Apr 28, 2021
Gido M. van de Ven, Zhe Li, Andreas S. Tolias

* To appear in the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshop (CVPR-W) on Continual Learning in Computer Vision (CLVision) 2021 

  Access Paper or Ask Questions

POSEFusion: Pose-guided Selective Fusion for Single-view Human Volumetric Capture


Mar 29, 2021
Zhe Li, Tao Yu, Zerong Zheng, Kaiwen Guo, Yebin Liu

* CVPR 2021 (Oral presentation), for more information, please refer to the projectpage http://www.liuyebin.com/posefusion/posefusion.html 

  Access Paper or Ask Questions

Temporal Action Segmentation from Timestamp Supervision


Mar 26, 2021
Zhe Li, Yazan Abu Farha, Juergen Gall

* CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Improving Attention-Based Handwritten Mathematical Expression Recognition with Scale Augmentation and Drop Attention


Jul 20, 2020
Zhe Li, Lianwen Jin, Songxuan Lai, Yecheng Zhu

* Accepted to appear in ICFHR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Joint Multi-Dimension Pruning


May 18, 2020
Zechun Liu, Xiangyu Zhang, Zhiqiang Shen, Zhe Li, Yichen Wei, Kwang-Ting Cheng, Jian Sun


  Access Paper or Ask Questions

Robust 3D Self-portraits in Seconds


Apr 06, 2020
Zhe Li, Tao Yu, Chuanyu Pan, Zerong Zheng, Yebin Liu

* CVPR 2020, oral 

  Access Paper or Ask Questions

RCC-Dual-GAN: An Efficient Approach for Outlier Detection with Few Identified Anomalies


Mar 07, 2020
Zhe Li, Chunhua Sun, Chunli Liu, Xiayu Chen, Meng Wang, Yezheng Liu


  Access Paper or Ask Questions

Long Short-Term Sample Distillation


Mar 02, 2020
Liang Jiang, Zujie Wen, Zhongping Liang, Yafang Wang, Gerard de Melo, Zhe Li, Liangzhuang Ma, Jiaxing Zhang, Xiaolong Li, Yuan Qi

* published as a conference paper at AAAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Learning From Brains How to Regularize Machines


Nov 11, 2019
Zhe Li, Wieland Brendel, Edgar Y. Walker, Erick Cobos, Taliah Muhammad, Jacob Reimer, Matthias Bethge, Fabian H. Sinz, Xaq Pitkow, Andreas S. Tolias

* 14 pages, 7 figures, NeurIPS 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Prior-aware Neural Network for Partially-Supervised Multi-Organ Segmentation


Apr 12, 2019
Yuyin Zhou, Zhe Li, Song Bai, Chong Wang, Xinlei Chen, Mei Han, Elliot Fishman, Alan Yuille

* Tech Report 

  Access Paper or Ask Questions

CircConv: A Structured Convolution with Low Complexity


Feb 28, 2019
Siyu Liao, Zhe Li, Liang Zhao, Qinru Qiu, Yanzhi Wang, Bo Yuan

* Published in AAAI 2019 

  Access Paper or Ask Questions

E-RNN: Design Optimization for Efficient Recurrent Neural Networks in FPGAs


Dec 12, 2018
Zhe Li, Caiwen Ding, Siyue Wang, Wujie Wen, Youwei Zhuo, Chang Liu, Qinru Qiu, Wenyao Xu, Xue Lin, Xuehai Qian, Yanzhi Wang

* In The 25th International Symposium on High-Performance Computer Architecture (HPCA 2019) 

  Access Paper or Ask Questions

Generative Adversarial Active Learning for Unsupervised Outlier Detection


Sep 28, 2018
Yezheng Liu, Zhe Li, Chong Zhou, Yuanchun Jiang, Jianshan Sun, Meng Wang, Xiangnan He

* submitted to IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 

  Access Paper or Ask Questions

A Unified Analysis of Stochastic Momentum Methods for Deep Learning


Aug 30, 2018
Yan Yan, Tianbao Yang, Zhe Li, Qihang Lin, Yi Yang

* In IJCAI, pp. 2955-2961. 2018 
* Previous Technical Report: arXiv:1604.03257 

  Access Paper or Ask Questions

C3PO: Database and Benchmark for Early-stage Malicious Activity Detection in 3D Printing


Aug 02, 2018
Zhe Li, Xiaolong Ma, Hongjia Li, Qiyuan An, Aditya Singh Rathore, Qinru Qiu, Wenyao Xu, Yanzhi Wang

* The paper contains error, and the project is suspended, the results will be not updated in the near future, withdraw is better option than replace 

  Access Paper or Ask Questions

Thoracic Disease Identification and Localization with Limited Supervision


Jun 20, 2018
Zhe Li, Chong Wang, Mei Han, Yuan Xue, Wei Wei, Li-Jia Li, Li Fei-Fei

* Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 2018 (CVPR 2018). V1: CVPR submission; V2: +supplementary; V3: CVPR camera-ready; V4: correction, update reference baseline results according to their latest post; V5: minor correction; V6: Identification results using NIH data splits and various image models 

  Access Paper or Ask Questions

EIGEN: Ecologically-Inspired GENetic Approach for Neural Network Structure Searching


Jun 05, 2018
Jian Ren, Zhe Li, Jianchao Yang, Ning Xu, Tianbao Yang, David J. Foran


  Access Paper or Ask Questions

An Aggressive Genetic Programming Approach for Searching Neural Network Structure Under Computational Constraints


Jun 03, 2018
Zhe Li, Xuehan Xiong, Zhou Ren, Ning Zhang, Xiaoyu Wang, Tianbao Yang


  Access Paper or Ask Questions

Towards Budget-Driven Hardware Optimization for Deep Convolutional Neural Networks using Stochastic Computing


May 10, 2018
Zhe Li, Ji Li, Ao Ren, Caiwen Ding, Jeffrey Draper, Qinru Qiu, Bo Yuan, Yanzhi Wang

* Accepted by IEEE Computer Society Annual Symposium on VLSI 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Topics using Semantic Locality


Apr 11, 2018
Ziyi Zhao, Krittaphat Pugdeethosapol, Sheng Lin, Zhe Li, Caiwen Ding, Yanzhi Wang, Qinru Qiu

* International Conference of Pattern Recognition (ICPR) in 2018 

  Access Paper or Ask Questions