Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Tong Wu

Multi-View Partial (MVP) Point Cloud Challenge 2021 on Completion and Registration: Methods and Results


Dec 22, 2021
Liang Pan, Tong Wu, Zhongang Cai, Ziwei Liu, Xumin Yu, Yongming Rao, Jiwen Lu, Jie Zhou, Mingye Xu, Xiaoyuan Luo, Kexue Fu, Peng Gao, Manning Wang, Yali Wang, Yu Qiao, Junsheng Zhou, Xin Wen, Peng Xiang, Yu-Shen Liu, Zhizhong Han, Yuanjie Yan, Junyi An, Lifa Zhu, Changwei Lin, Dongrui Liu, Xin Li, Francisco Gómez-Fernández, Qinlong Wang, Yang Yang

* 15 pages, 13 figures, ICCV2021 Workshop Technique Report, the codebase webpage: https://github.com/paul007pl/MVP_Benchmark 

  Access Paper or Ask Questions

Density-aware Chamfer Distance as a Comprehensive Metric for Point Cloud Completion


Nov 24, 2021
Tong Wu, Liang Pan, Junzhe Zhang, Tai Wang, Ziwei Liu, Dahua Lin

* Accepted to NeurIPS 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Few-Shot Object Detection via Association and DIscrimination


Nov 23, 2021
Yuhang Cao, Jiaqi Wang, Ying Jin, Tong Wu, Kai Chen, Ziwei Liu, Dahua Lin

* NeurIPS 2021 Camera Ready 

  Access Paper or Ask Questions

Generalizing Nucleus Recognition Model in Multi-source Images via Pruning


Jul 06, 2021
Jiatong Cai, Chenglu Zhu, Can Cui, Honglin Li, Tong Wu, Shichuan Zhang, Lin Yang

* Accepted by MICCAI2021 

  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Robustness under Long-Tailed Distribution


Apr 06, 2021
Tong Wu, Ziwei Liu, Qingqiu Huang, Yu Wang, Dahua Lin

* Accepted to CVPR 2021 (Oral) 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Evaluating and Training Verifiably Robust Neural Networks


Apr 05, 2021
Zhaoyang Lyu, Minghao Guo, Tong Wu, Guodong Xu, Kehuan Zhang, Dahua Lin

* Accepted to CVPR 2021 (Oral) 

  Access Paper or Ask Questions

RLAD: Time Series Anomaly Detection through Reinforcement Learning and Active Learning


Mar 31, 2021
Tong Wu, Jorge Ortiz


  Access Paper or Ask Questions

Shaping Deep Feature Space towards Gaussian Mixture for Visual Classification


Nov 18, 2020
Weitao Wan, Jiansheng Chen, Cheng Yu, Tong Wu, Yuanyi Zhong, Ming-Hsuan Yang

* Under review of TPAMI 

  Access Paper or Ask Questions

Three-Dimensional Lip Motion Network for Text-Independent Speaker Recognition


Oct 13, 2020
Jianrong Wang, Tong Wu, Shanyu Wang, Mei Yu, Qiang Fang, Ju Zhang, Li Liu


  Access Paper or Ask Questions

Physical Adversarial Attack on Vehicle Detector in the Carla Simulator


Aug 07, 2020
Tong Wu, Xuefei Ning, Wenshuo Li, Ranran Huang, Huazhong Yang, Yu Wang


  Access Paper or Ask Questions

Distribution-Balanced Loss for Multi-Label Classification in Long-Tailed Datasets


Jul 25, 2020
Tong Wu, Qingqiu Huang, Ziwei Liu, Yu Wang, Dahua Lin

* To appear in ECCV 2020 as a spotlight presentation. Code and models are available at: https://github.com/wutong16/DistributionBalancedLoss 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Robust Sensor Fusion in Visual Perception


Jun 23, 2020
Shaojie Wang, Tong Wu, Yevgeniy Vorobeychik


  Access Paper or Ask Questions

Meta Segmentation Network for Ultra-Resolution Medical Images


Feb 19, 2020
Tong Wu, Yuan Xie, Yanyun Qu, Bicheng Dai, Shuxin Chen


  Access Paper or Ask Questions

Representation Learning of EHR Data via Graph-Based Medical Entity Embedding


Oct 07, 2019
Tong Wu, Yunlong Wang, Yue Wang, Emily Zhao, Yilian Yuan, Zhi Yang

* 5 pages, 2 figures, NeurIPS 2019 Graph Representation Learning Workshop 

  Access Paper or Ask Questions

Enhancing Model Interpretability and Accuracy for Disease Progression Prediction via Phenotype-Based Patient Similarity Learning


Sep 26, 2019
Yue Wang, Tong Wu, Yunlong Wang, Gao Wang

* 12 pages, accepted by Pacific Symposium on Biocomputing (PSB) 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Defending Against Physically Realizable Attacks on Image Classification


Sep 20, 2019
Tong Wu, Liang Tong, Yevgeniy Vorobeychik

* v1.0 

  Access Paper or Ask Questions

SDM-NET: Deep Generative Network for Structured Deformable Mesh


Sep 03, 2019
Lin Gao, Jie Yang, Tong Wu, Yu-Jie Yuan, Hongbo Fu, Yu-Kun Lai, Hao Zhang

* Conditionally Accepted to Siggraph Asia 2019 

  Access Paper or Ask Questions

AIBench: An Industry Standard Internet Service AI Benchmark Suite


Aug 13, 2019
Wanling Gao, Fei Tang, Lei Wang, Jianfeng Zhan, Chunxin Lan, Chunjie Luo, Yunyou Huang, Chen Zheng, Jiahui Dai, Zheng Cao, Daoyi Zheng, Haoning Tang, Kunlin Zhan, Biao Wang, Defei Kong, Tong Wu, Minghe Yu, Chongkang Tan, Huan Li, Xinhui Tian, Yatao Li, Junchao Shao, Zhenyu Wang, Xiaoyu Wang, Hainan Ye

* 24 pages 

  Access Paper or Ask Questions

A Mobile Cloud Collaboration Fall Detection System Based on Ensemble Learning


Jul 05, 2019
Tong Wu, Yang Gu, Yiqiang Chen, Yunlong Xiao, Jiwei Wang

* 7 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Predicting Treatment Initiation from Clinical Time Series Data via Graph-Augmented Time-Sensitive Model


Jul 01, 2019
Fan Zhang, Tong Wu, Yunlong Wang, Yong Cai, Cao Xiao, Emily Zhao, Lucas Glass, Jimeng Sun

* 5 pages, 3 figures, accepted by ICML 2019 Time Series Workshop 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Compressive Autoencoder for Action Potential Compression in Large-Scale Neural Recording


Sep 17, 2018
Tong Wu, Wenfeng Zhao, Edward Keefer, Zhi Yang

* 19 pages, 13 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Human Action Attribute Learning From Video Data Using Low-Rank Representations


Dec 23, 2016
Tong Wu, Prudhvi Gurram, Raghuveer M. Rao, Waheed U. Bajwa

* Submitted for journal publication 

  Access Paper or Ask Questions

Learning the nonlinear geometry of high-dimensional data: Models and algorithms


Aug 10, 2015
Tong Wu, Waheed U. Bajwa

* IEEE Trans. Signal Processing, vol. 63, no. 23, pp. 6229-6244, Dec. 2015 
* Extended version of the journal paper accepted for publication in IEEE Trans. Signal Processing (20 pages, 7 figures, 4 tables) 

  Access Paper or Ask Questions

Painting Analysis Using Wavelets and Probabilistic Topic Models


Jan 26, 2014
Tong Wu, Gungor Polatkan, David Steel, William Brown, Ingrid Daubechies, Robert Calderbank

* 5 pages, 4 figures, ICIP 2013 

  Access Paper or Ask Questions