Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Placepedia: Comprehensive Place Understanding with Multi-Faceted Annotations

Jul 09, 2020
Huaiyi Huang, Yuqi Zhang, Qingqiu Huang, Zhengkui Guo, Ziwei Liu, Dahua Lin

* To appear in ECCV 2020. Dataset is available at: https://hahehi.github.io/placepedia.html 

  Access Model/Code and Paper
Novel Policy Seeking with Constrained Optimization

May 21, 2020
Hao Sun, Zhenghao Peng, Bo Dai, Jian Guo, Dahua Lin, Bolei Zhou


  Access Model/Code and Paper
Intra- and Inter-Action Understanding via Temporal Action Parsing

May 20, 2020
Dian Shao, Yue Zhao, Bo Dai, Dahua Lin

* CVPR 2020 Poster; Project page: https://sdolivia.github.io/TAPOS/ 

  Access Model/Code and Paper
Evolutionary Stochastic Policy Distillation

Apr 30, 2020
Hao Sun, Xinyu Pan, Bo Dai, Dahua Lin, Bolei Zhou


  Access Model/Code and Paper
Motion Guided 3D Pose Estimation from Videos

Apr 29, 2020
Jingbo Wang, Sijie Yan, Yuanjun Xiong, Dahua Lin


  Access Model/Code and Paper
A Local-to-Global Approach to Multi-modal Movie Scene Segmentation

Apr 28, 2020
Anyi Rao, Linning Xu, Yu Xiong, Guodong Xu, Qingqiu Huang, Bolei Zhou, Dahua Lin

* CVPR2020. Project page: https://anyirao.com/projects/SceneSeg.html 

  Access Model/Code and Paper
FineGym: A Hierarchical Video Dataset for Fine-grained Action Understanding

Apr 14, 2020
Dian Shao, Yue Zhao, Bo Dai, Dahua Lin

* CVPR 2020 Oral (3 strong accepts); Project page: https://sdolivia.github.io/FineGym/ 

  Access Model/Code and Paper
Feature Pyramid Grids

Apr 07, 2020
Kai Chen, Yuhang Cao, Chen Change Loy, Dahua Lin, Christoph Feichtenhofer

* Technical report 

  Access Model/Code and Paper
Self-Supervised Scene De-occlusion

Apr 06, 2020
Xiaohang Zhan, Xingang Pan, Bo Dai, Ziwei Liu, Dahua Lin, Chen Change Loy

* Accepted to CVPR 2020 as oral. Project page: https://xiaohangzhan.github.io/projects/deocclusion/ 

  Access Model/Code and Paper
SSN: Shape Signature Networks for Multi-class Object Detection from Point Clouds

Apr 06, 2020
Xinge Zhu, Yuexin Ma, Tai Wang, Yan Xu, Jianping Shi, Dahua Lin

* Code is available at https://github.com/xinge008/SSN 

  Access Model/Code and Paper
Reconfigurable Voxels: A New Representation for LiDAR-Based Point Clouds

Apr 06, 2020
Tai Wang, Xinge Zhu, Dahua Lin


  Access Model/Code and Paper
Learning to Cluster Faces via Confidence and Connectivity Estimation

Apr 03, 2020
Lei Yang, Dapeng Chen, Xiaohang Zhan, Rui Zhao, Chen Change Loy, Dahua Lin

* 8 pages, 6 figures, CVPR 2020 

  Access Model/Code and Paper
Exploiting Deep Generative Prior for Versatile Image Restoration and Manipulation

Mar 31, 2020
Xingang Pan, Xiaohang Zhan, Bo Dai, Dahua Lin, Chen Change Loy, Ping Luo

* 1) Precise GAN-inversion by discriminator-guided generator finetuning. 2) A versatile way for high-quality image restoration and manipulation. Code: https://github.com/XingangPan/deep-generative-prior 

  Access Model/Code and Paper
Omni-sourced Webly-supervised Learning for Video Recognition

Mar 29, 2020
Haodong Duan, Yue Zhao, Yuanjun Xiong, Wentao Liu, Dahua Lin


  Access Model/Code and Paper
Learning Diverse Fashion Collocation by Neural Graph Filtering

Mar 11, 2020
Xin Liu, Yongbin Sun, Ziwei Liu, Dahua Lin


  Access Model/Code and Paper
DSNAS: Direct Neural Architecture Search without Parameter Retraining

Feb 21, 2020
Shoukang Hu, Sirui Xie, Hehui Zheng, Chunxiao Liu, Jianping Shi, Xunying Liu, Dahua Lin


  Access Model/Code and Paper
Real or Not Real, that is the Question

Feb 12, 2020
Yuanbo Xiangli, Yubin Deng, Bo Dai, Chen Change Loy, Dahua Lin

* ICLR2020 spotlight. 1) train GAN by maximizing kl-divergence. 2) train non-progressive GAN (DCGAN) architecture at 1024*1024 resolution 

  Access Model/Code and Paper
Regularizing Reasons for Outfit Evaluation with Gradient Penalty

Feb 02, 2020
Xingxing Zou, Zhizhong Li, Ke Bai, Dahua Lin, Waikeung Wong

* 10 pages 

  Access Model/Code and Paper
Side-Aware Boundary Localization for More Precise Object Detection

Dec 09, 2019
Jiaqi Wang, Wenwei Zhang, Yuhang Cao, Kai Chen, Jiangmiao Pang, Tao Gong, Jianping Shi, Chen Change Loy, Dahua Lin

* Technical Report 

  Access Model/Code and Paper
Fastened CROWN: Tightened Neural Network Robustness Certificates

Dec 02, 2019
Zhaoyang Lyu, Ching-Yun Ko, Zhifeng Kong, Ngai Wong, Dahua Lin, Luca Daniel

* Zhaoyang Lyu and Ching-Yun Ko contributed equally, accepted to AAAI 2020 

  Access Model/Code and Paper
Learning Driving Decisions by Imitating Drivers' Control Behaviors

Nov 30, 2019
Junning Huang, Sirui Xie, Jiankai Sun, Qiurui Ma, Chunxiao Liu, Jianping Shi, Dahua Lin, Bolei Zhou


  Access Model/Code and Paper
Learning to Synthesize Fashion Textures

Nov 18, 2019
Wu Shi, Tak-Wai Hui, Ziwei Liu, Dahua Lin, Chen Change Loy


  Access Model/Code and Paper
Policy Continuation with Hindsight Inverse Dynamics

Nov 01, 2019
Hao Sun, Zhizhong Li, Xiaotong Liu, Dahua Lin, Bolei Zhou


  Access Model/Code and Paper
A Graph-Based Framework to Bridge Movies and Synopses

Oct 24, 2019
Yu Xiong, Qingqiu Huang, Lingfeng Guo, Hang Zhou, Bolei Zhou, Dahua Lin

* Accepted by ICCV 2019 (oral) 

  Access Model/Code and Paper
Biased Estimates of Advantages over Path Ensembles

Sep 15, 2019
Lanxin Lei, Zhizhong Li, Dahua Lin


  Access Model/Code and Paper
Compound Domain Adaptation in an Open World

Sep 08, 2019
Ziwei Liu, Zhongqi Miao, Xingang Pan, Xiaohang Zhan, Stella X. Yu, Dahua Lin, Boqing Gong


  Access Model/Code and Paper