Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Zhengjun Zha

Disentangle Your Dense Object Detector


Jul 07, 2021
Zehui Chen, Chenhongyi Yang, Qiaofei Li, Feng Zhao, Zhengjun Zha, Feng Wu


  Access Paper or Ask Questions

MViT: Mask Vision Transformer for Facial Expression Recognition in the wild


Jun 08, 2021
Hanting Li, Mingzhe Sui, Feng Zhao, Zhengjun Zha, Feng Wu

* 11 pages, 6 figures, conference, 5 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Low-Rank Subspaces in GANs


Jun 08, 2021
Jiapeng Zhu, Ruili Feng, Yujun Shen, Deli Zhao, Zhengjun Zha, Jingren Zhou, Qifeng Chen


  Access Paper or Ask Questions

BoundarySqueeze: Image Segmentation as Boundary Squeezing


May 25, 2021
Hao He, Xiangtai Li, Kuiyuan Yang, Guangliang Cheng, Jianping Shi, Yunhai Tong, Zhengjun Zha, Lubin Weng


  Access Paper or Ask Questions

On Noise Injection in Generative Adversarial Networks


Jun 11, 2020
Ruili Feng, Deli Zhao, Zhengjun Zha


  Access Paper or Ask Questions

Memory-Augmented Relation Network for Few-Shot Learning


May 13, 2020
Jun He, Richang Hong, Xueliang Liu, Mingliang Xu, Zhengjun Zha, Meng Wang

* To be submitted to ACM Multimedia 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Parsing-based View-aware Embedding Network for Vehicle Re-Identification


Apr 10, 2020
Dechao Meng, Liang Li, Xuejing Liu, Yadong Li, Shijie Yang, Zhengjun Zha, Xingyu Gao, Shuhui Wang, Qingming Huang

* 10 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

ContourNet: Taking a Further Step toward Accurate Arbitrary-shaped Scene Text Detection


Apr 10, 2020
Yuxin Wang, Hongtao Xie, Zhengjun Zha, Mengting Xing, Zilong Fu, Yongdong Zhang

* Accepted by CVPR2020 

  Access Paper or Ask Questions

Object Relational Graph with Teacher-Recommended Learning for Video Captioning


Feb 26, 2020
Ziqi Zhang, Yaya Shi, Chunfeng Yuan, Bing Li, Peijin Wang, Weiming Hu, Zhengjun Zha

* Accepted by CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Convolutional Dictionary Pair Learning Network for Image Representation Learning


Jan 15, 2020
Zhao Zhang, Yulin Sun, Yang Wang, Zhengjun Zha, Shuicheng Yan, Meng Wang

* Accepted by the 24th European Conference on Artificial Intelligence (ECAI 2020) 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Self-representative Concept Factorization Network for Representation Learning


Dec 29, 2019
Yan Zhang, Zhao Zhang, Zheng Zhang, Mingbo Zhao, Li Zhang, Zhengjun Zha, Meng Wang

* Accepted by SDM 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Adaptive Structure-constrained Robust Latent Low-Rank Coding for Image Recovery


Aug 22, 2019
Zhao Zhang, Lei Wang, Sheng Li, Yang Wang, Zheng Zhang, Zhengjun Zha, Meng Wang

* Accepted by ICDM 2019 as a regular paper 

  Access Paper or Ask Questions

Robust Subspace Discovery by Block-diagonal Adaptive Locality-constrained Representation


Aug 04, 2019
Zhao Zhang, Jiahuan Ren, Sheng Li, Richang Hong, Zhengjun Zha, Meng Wang

* accepted by ACM Multimedia 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Multimodal Semantic Attention Network for Video Captioning


May 08, 2019
Liang Sun, Bing Li, Chunfeng Yuan, Zhengjun Zha, Weiming Hu

* 6 pages, 4 figures, accepted by IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME) 2019 

  Access Paper or Ask Questions