Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yawei Li

Fine-Grained Neural Network Explanation by Identifying Input Features with Predictive Information


Oct 04, 2021
Yang Zhang, Ashkan Khakzar, Yawei Li, Azade Farshad, Seong Tae Kim, Nassir Navab

* Accepted in NeurIPS 2021 (Neural Information Processing Systems) 

  Access Paper or Ask Questions

Video Super-Resolution Transformer


Jun 12, 2021
Jiezhang Cao, Yawei Li, Kai Zhang, Luc Van Gool


  Access Paper or Ask Questions

LocalViT: Bringing Locality to Vision Transformers


Apr 12, 2021
Yawei Li, Kai Zhang, Jiezhang Cao, Radu Timofte, Luc Van Gool


  Access Paper or Ask Questions

Towards Efficient Graph Convolutional Networks for Point Cloud Handling


Apr 12, 2021
Yawei Li, He Chen, Zhaopeng Cui, Radu Timofte, Marc Pollefeys, Gregory Chirikjian, Luc Van Gool


  Access Paper or Ask Questions

Explaining COVID-19 and Thoracic Pathology Model Predictions by Identifying Informative Input Features


Apr 01, 2021
Ashkan Khakzar, Yang Zhang, Wejdene Mansour, Yuezhi Cai, Yawei Li, Yucheng Zhang, Seong Tae Kim, Nassir Navab


  Access Paper or Ask Questions

Cluster, Split, Fuse, and Update: Meta-Learning for Open Compound Domain Adaptive Semantic Segmentation


Dec 15, 2020
Rui Gong, Yuhua Chen, Danda Pani Paudel, Yawei Li, Ajad Chhatkuli, Wen Li, Dengxin Dai, Luc Van Gool

* 18 pages, 8 figures, 8 tables 

  Access Paper or Ask Questions

AIM 2020 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and Results


Sep 15, 2020
Kai Zhang, Martin Danelljan, Yawei Li, Radu Timofte, Jie Liu, Jie Tang, Gangshan Wu, Yu Zhu, Xiangyu He, Wenjie Xu, Chenghua Li, Cong Leng, Jian Cheng, Guangyang Wu, Wenyi Wang, Xiaohong Liu, Hengyuan Zhao, Xiangtao Kong, Jingwen He, Yu Qiao, Chao Dong, Xiaotong Luo, Liang Chen, Jiangtao Zhang, Maitreya Suin, Kuldeep Purohit, A. N. Rajagopalan, Xiaochuan Li, Zhiqiang Lang, Jiangtao Nie, Wei Wei, Lei Zhang, Abdul Muqeet, Jiwon Hwang, Subin Yang, JungHeum Kang, Sung-Ho Bae, Yongwoo Kim, Liang Chen, Jiangtao Zhang, Xiaotong Luo, Yanyun Qu, Geun-Woo Jeon, Jun-Ho Choi, Jun-Hyuk Kim, Jong-Seok Lee, Steven Marty, Eric Marty, Dongliang Xiong, Siang Chen, Lin Zha, Jiande Jiang, Xinbo Gao, Wen Lu, Haicheng Wang, Vineeth Bhaskara, Alex Levinshtein, Stavros Tsogkas, Allan Jepson, Xiangzhen Kong, Tongtong Zhao, Shanshan Zhao, Hrishikesh P S, Densen Puthussery, Jiji C V, Nan Nan, Shuai Liu, Jie Cai, Zibo Meng, Jiaming Ding, Chiu Man Ho, Xuehui Wang, Qiong Yan, Yuzhi Zhao, Long Chen, Jiangtao Zhang, Xiaotong Luo, Liang Chen, Yanyun Qu, Long Sun, Wenhao Wang, Zhenbing Liu, Rushi Lan, Rao Muhammad Umer, Christian Micheloni


  Access Paper or Ask Questions

Plug-and-Play Image Restoration with Deep Denoiser Prior


Aug 31, 2020
Kai Zhang, Yawei Li, Wangmeng Zuo, Lei Zhang, Luc Van Gool, Radu Timofte

* An extended version of IRCNN (CVPR17). Project page: https://github.com/cszn/DPIR 

  Access Paper or Ask Questions

The Heterogeneity Hypothesis: Finding Layer-Wise Dissimilated Network Architecture


Jun 29, 2020
Yawei Li, Wen Li, Martin Danelljan, Kai Zhang, Shuhang Gu, Luc Van Gool, Radu Timofte

* Code will be available at https://github.com/ofsoundof/Heterogeneity_Hypothesis 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Real-world Image Super Resolution via Domain-distance Aware Training


Apr 02, 2020
Yunxuan Wei, Shuhang Gu, Yawei Li, Longcun Jin

* Code will be available at https://github.com/ShuhangGu/DASR 

  Access Paper or Ask Questions

DHP: Differentiable Meta Pruning via HyperNetworks


Mar 30, 2020
Yawei Li, Shuhang Gu, Kai Zhang, Luc Van Gool, Radu Timofte

* Code will be available at https://github.com/ofsoundof/dhp 

  Access Paper or Ask Questions

Group Sparsity: The Hinge Between Filter Pruning and Decomposition for Network Compression


Mar 19, 2020
Yawei Li, Shuhang Gu, Christoph Mayer, Luc Van Gool, Radu Timofte

* Accepted by CVPR2020. Code is available at https://github.com/ofsoundof/group_sparsity 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Filter Basis for Convolutional Neural Network Compression


Aug 23, 2019
Yawei Li, Shuhang Gu, Luc Van Gool, Radu Timofte

* arXiv admin note: This paper removed by arXiv administrators as the user did not have the rights to agree to the license at the time of submission 

  Access Paper or Ask Questions

3D Appearance Super-Resolution with Deep Learning


Jun 04, 2019
Yawei Li, Vagia Tsiminaki, Radu Timofte, Marc Pollefeys, Luc van Gool

* In CVPR 2019. Github papge: https://github.com/ofsoundof/3D_Appearance_SR 

  Access Paper or Ask Questions

PIRM Challenge on Perceptual Image Enhancement on Smartphones: Report


Oct 03, 2018
Andrey Ignatov, Radu Timofte, Thang Van Vu, Tung Minh Luu, Trung X Pham, Cao Van Nguyen, Yongwoo Kim, Jae-Seok Choi, Munchurl Kim, Jie Huang, Jiewen Ran, Chen Xing, Xingguang Zhou, Pengfei Zhu, Mingrui Geng, Yawei Li, Eirikur Agustsson, Shuhang Gu, Luc Van Gool, Etienne de Stoutz, Nikolay Kobyshev, Kehui Nie, Yan Zhao, Gen Li, Tong Tong, Qinquan Gao, Liu Hanwen, Pablo Navarrete Michelini, Zhu Dan, Hu Fengshuo, Zheng Hui, Xiumei Wang, Lirui Deng, Rang Meng, Jinghui Qin, Yukai Shi, Wushao Wen, Liang Lin, Ruicheng Feng, Shixiang Wu, Chao Dong, Yu Qiao, Subeesh Vasu, Nimisha Thekke Madam, Praveen Kandula, A. N. Rajagopalan, Jie Liu, Cheolkon Jung


  Access Paper or Ask Questions

Joint Visual Denoising and Classification using Deep Learning


Dec 04, 2016
Gang Chen, Yawei Li, Sargur N. Srihari

* 5 pages, 7 figures, ICIP 2016 

  Access Paper or Ask Questions

Word Recognition with Deep Conditional Random Fields


Dec 04, 2016
Gang Chen, Yawei Li, Sargur N. Srihari

* 5 pages, published in ICIP 2016. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1412.3397 

  Access Paper or Ask Questions