Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xiao Liu

Zero-Shot Information Extraction as a Unified Text-to-Triple Translation


Sep 23, 2021
Chenguang Wang, Xiao Liu, Zui Chen, Haoyun Hong, Jie Tang, Dawn Song

* EMNLP 2021; 14 pages, 5 figures, 9 tables 

  Access Paper or Ask Questions

LOF: Structure-Aware Line Tracking based on Optical Flow


Sep 17, 2021
Meixiang Quan, Zheng Chai, Xiao Liu

* 7 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

SynCoBERT: Syntax-Guided Multi-Modal Contrastive Pre-Training for Code Representation


Sep 09, 2021
Xin Wang, Yasheng Wang, Fei Mi, Pingyi Zhou, Yao Wan, Xiao Liu, Li Li, Hao Wu, Jin Liu, Xin Jiang

* 9 pages, 3 figures, 5 tables 

  Access Paper or Ask Questions

A Tutorial on Learning Disentangled Representations in the Imaging Domain


Aug 26, 2021
Xiao Liu, Pedro Sanchez, Spyridon Thermos, Alison Q. O'Neil, Sotirios A. Tsaftaris

* This paper follows a tutorial style but also surveys a considerable (200 citations) number of works 

  Access Paper or Ask Questions

CLSEBERT: Contrastive Learning for Syntax Enhanced Code Pre-Trained Model


Aug 23, 2021
Xin Wang, Yasheng Wang, Pingyi Zhou, Fei Mi, Meng Xiao, Yadao Wang, Li Li, Xiao Liu, Hao Wu, Jin Liu, Xin Jiang

* 9 pages, 3 figures, 5 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Orthogonal Jacobian Regularization for Unsupervised Disentanglement in Image Generation


Aug 17, 2021
Yuxiang Wei, Yupeng Shi, Xiao Liu, Zhilong Ji, Yuan Gao, Zhongqin Wu, Wangmeng Zuo

* ICCV 2021. Code is available at: https://github.com/csyxwei/OroJaR 

  Access Paper or Ask Questions

Method Towards CVPR 2021 Image Matching Challenge


Aug 11, 2021
Xiaopeng Bi, Yu Chen, Xinyang Liu, Dehao Zhang, Ran Yan, Zheng Chai, Haotian Zhang, Xiao Liu


  Access Paper or Ask Questions

Method Towards CVPR 2021 SimLocMatch Challenge


Aug 11, 2021
Xiaopeng Bi, Ran Yan, Zheng Chai, Haotian Zhang, Xiao Liu


  Access Paper or Ask Questions

UniCon: Unified Context Network for Robust Active Speaker Detection


Aug 05, 2021
Yuanhang Zhang, Susan Liang, Shuang Yang, Xiao Liu, Zhongqin Wu, Shiguang Shan, Xilin Chen

* 10 pages, 6 figures; to appear at ACM Multimedia 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Structured Multi-modal Feature Embedding and Alignment for Image-Sentence Retrieval


Aug 05, 2021
Xuri Ge, Fuhai Chen, Joemon M. Jose, Zhilong Ji, Zhongqin Wu, Xiao Liu

* 9 pages, 7 figures, Accepted by ACM MM 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Rethinking Hard-Parameter Sharing in Multi-Task Learning


Jul 23, 2021
Lijun Zhang, Qizheng Yang, Xiao Liu, Hui Guan

* 15 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Locality-aware Channel-wise Dropout for Occluded Face Recognition


Jul 20, 2021
Mingjie He, Jie Zhang, Shiguang Shan, Xiao Liu, Zhongqin Wu, Xilin Chen


  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Neural Rendering for Image Hazing


Jul 14, 2021
Boyun Li, Yijie Lin, Xiao Liu, Peng Hu, Jiancheng Lv, Xi Peng


  Access Paper or Ask Questions

3rd Place Solution for Short-video Face Parsing Challenge


Jul 14, 2021
Xiao Liu, Xiaofei Si, Jiangtao Xie


  Access Paper or Ask Questions

Gaze Estimation with an Ensemble of Four Architectures


Jul 05, 2021
Xin Cai, Boyu Chen, Jiabei Zeng, Jiajun Zhang, Yunjia Sun, Xiao Wang, Zhilong Ji, Xiao Liu, Xilin Chen, Shiguang Shan


  Access Paper or Ask Questions

Controllable cardiac synthesis via disentangled anatomy arithmetic


Jul 04, 2021
Spyridon Thermos, Xiao Liu, Alison O'Neil, Sotirios A. Tsaftaris

* Accepted for publication in MICCAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Boost-R: Gradient Boosted Trees for Recurrence Data


Jul 03, 2021
Xiao Liu, Rong Pan


  Access Paper or Ask Questions

1st Place Solutions for UG2+ Challenge 2021 -- (Semi-)supervised Face detection in the low light condition


Jul 02, 2021
Pengcheng Wang, Lingqiao Ji, Zhilong Ji, Yuan Gao, Xiao Liu


  Access Paper or Ask Questions

Semi-supervised Meta-learning with Disentanglement for Domain-generalised Medical Image Segmentation


Jun 24, 2021
Xiao Liu, Spyridon Thermos, Alison O'Neil, Sotirios A. Tsaftaris

* Accepted by MICCAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Granularity Network with Modal Attention for Dense Affective Understanding


Jun 18, 2021
Baoming Yan, Lin Wang, Ke Gao, Bo Gao, Xiao Liu, Chao Ban, Jiang Yang, Xiaobo Li

* Oral presentation at AUVi Workshop - CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

A Self-supervised Method for Entity Alignment


Jun 17, 2021
Xiao Liu, Haoyun Hong, Xinghao Wang, Zeyi Chen, Evgeny Kharlamov, Yuxiao Dong, Jie Tang


  Access Paper or Ask Questions

Pre-Trained Models: Past, Present and Future


Jun 15, 2021
Xu Han, Zhengyan Zhang, Ning Ding, Yuxian Gu, Xiao Liu, Yuqi Huo, Jiezhong Qiu, Liang Zhang, Wentao Han, Minlie Huang, Qin Jin, Yanyan Lan, Yang Liu, Zhiyuan Liu, Zhiwu Lu, Xipeng Qiu, Ruihua Song, Jie Tang, Ji-Rong Wen, Jinhui Yuan, Wayne Xin Zhao, Jun Zhu


  Access Paper or Ask Questions

ELSD: Efficient Line Segment Detector and Descriptor


Apr 29, 2021
Haotian Zhang, Yicheng Luo, Fangbo Qin, Yijia He, Xiao Liu

* 15 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Image Inpainting by End-to-End Cascaded Refinement with Mask Awareness


Apr 28, 2021
Manyu Zhu, Dongliang He, Xin Li, Chao Li, Fu Li, Xiao Liu, Errui Ding, Zhaoxiang Zhang

* IEEE TIP, to appear 

  Access Paper or Ask Questions

Speed Planning Using Bezier Polynomials with Trapezoidal Corridors


Apr 23, 2021
Jialun Li, Xiaojia Xie, Hengbo Ma, Xiao Liu, Jianping He

* 8 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Everything Has a Cause: Leveraging Causal Inference in Legal Text Analysis


Apr 21, 2021
Xiao Liu, Da Yin, Yansong Feng, Yuting Wu, Dongyan Zhao

* Accepted by NAACL 2021. Code is available at https://github.com/xxxiaol/GCI 

  Access Paper or Ask Questions