Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Radu Timofte

Flow-Guided Sparse Transformer for Video Deblurring


Jan 06, 2022
Jing Lin, Yuanhao Cai, Xiaowan Hu, Haoqian Wang, Youliang Yan, Xueyi Zou, Henghui Ding, Yulun Zhang, Radu Timofte, Luc Van Gool

* The First Transformer-based method for Video Deblurring 

  Access Paper or Ask Questions

Predict, Prevent, and Evaluate: Disentangled Text-Driven Image Manipulation Empowered by Pre-Trained Vision-Language Model


Nov 26, 2021
Zipeng Xu, Tianwei Lin, Hao Tang, Fu Li, Dongliang He, Nicu Sebe, Radu Timofte, Luc Van Gool, Errui Ding


  Access Paper or Ask Questions

Global and Local Alignment Networks for Unpaired Image-to-Image Translation


Nov 19, 2021
Guanglei Yang, Hao Tang, Humphrey Shi, Mingli Ding, Nicu Sebe, Radu Timofte, Luc Van Gool, Elisa Ricci


  Access Paper or Ask Questions

Mask-guided Spectral-wise Transformer for Efficient Hyperspectral Image Reconstruction


Nov 15, 2021
Yuanhao Cai, Jing Lin, Xiaowan Hu, Haoqian Wang, Xin Yuan, Yulun Zhang, Radu Timofte, Luc Van Gool

* Transformer, Snapshot Compressive Imaging, Hyperspectral Image Reconstruction 

  Access Paper or Ask Questions

Normalizing Flow as a Flexible Fidelity Objective for Photo-Realistic Super-resolution


Nov 05, 2021
Andreas Lugmayr, Martin Danelljan, Fisher Yu, Luc Van Gool, Radu Timofte

* WACV 2022 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Flexible Blind JPEG Artifacts Removal


Sep 29, 2021
Jiaxi Jiang, Kai Zhang, Radu Timofte

* Accepted by ICCV 2021, Code: https://github.com/jiaxi-jiang/FBCNN 

  Access Paper or Ask Questions

PDC-Net+: Enhanced Probabilistic Dense Correspondence Network


Sep 29, 2021
Prune Truong, Martin Danelljan, Radu Timofte, Luc Van Gool

* Code: https://github.com/PruneTruong/DenseMatching. Paper extension of PDC-Net. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2101.01710 

  Access Paper or Ask Questions

Perceptual Learned Video Compression with Recurrent Conditional GAN


Sep 13, 2021
Ren Yang, Luc Van Gool, Radu Timofte


  Access Paper or Ask Questions

Generalized Real-World Super-Resolution through Adversarial Robustness


Aug 25, 2021
Angela Castillo, María Escobar, Juan C. Pérez, Andrés Romero, Radu Timofte, Luc Van Gool, Pablo Arbeláez

* ICCV Workshops, 2021 

  Access Paper or Ask Questions

SwinIR: Image Restoration Using Swin Transformer


Aug 23, 2021
Jingyun Liang, Jiezhang Cao, Guolei Sun, Kai Zhang, Luc Van Gool, Radu Timofte

* Sota results on classical/lightweight/real-world image SR, image denoising and JPEG compression artifact reduction. Code: https://github.com/JingyunLiang/SwinIR 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Reparametrization of Multi-Frame Super-Resolution and Denoising


Aug 18, 2021
Goutam Bhat, Martin Danelljan, Fisher Yu, Luc Van Gool, Radu Timofte

* ICCV 2021 Oral 

  Access Paper or Ask Questions

Mutual Affine Network for Spatially Variant Kernel Estimation in Blind Image Super-Resolution


Aug 11, 2021
Jingyun Liang, Guolei Sun, Kai Zhang, Luc Van Gool, Radu Timofte

* Accepted by ICCV2021. Code: https://github.com/JingyunLiang/MANet 

  Access Paper or Ask Questions

Hierarchical Conditional Flow: A Unified Framework for Image Super-Resolution and Image Rescaling


Aug 11, 2021
Jingyun Liang, Andreas Lugmayr, Kai Zhang, Martin Danelljan, Luc Van Gool, Radu Timofte

* Accepted by ICCV2021. Code: https://github.com/JingyunLiang/HCFlow 

  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2021 Multi-modal Aerial View Object Classification Challenge


Jul 02, 2021
Jerrick Liu, Nathan Inkawhich, Oliver Nina, Radu Timofte, Sahil Jain, Bob Lee, Yuru Duan, Wei Wei, Lei Zhang, Songzheng Xu, Yuxuan Sun, Jiaqi Tang, Xueli Geng, Mengru Ma, Gongzhe Li, Xueli Geng, Huanqia Cai, Chengxue Cai, Sol Cummings, Casian Miron, Alexandru Pasarica, Cheng-Yen Yang, Hung-Min Hsu, Jiarui Cai, Jie Mei, Chia-Ying Yeh, Jenq-Neng Hwang, Michael Xin, Zhongkai Shangguan, Zihe Zheng, Xu Yifei, Lehan Yang, Kele Xu, Min Feng

* Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops, 2021, 588-595 
* 10 pages, 1 figure. Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 

  Access Paper or Ask Questions

Generative Flows with Invertible Attentions


Jun 26, 2021
Rhea Sanjay Sukthanker, Zhiwu Huang, Suryansh Kumar, Radu Timofte, Luc Van Gool


  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2021 Challenge on Burst Super-Resolution: Methods and Results


Jun 07, 2021
Goutam Bhat, Martin Danelljan, Radu Timofte, Kazutoshi Akita, Wooyeong Cho, Haoqiang Fan, Lanpeng Jia, Daeshik Kim, Bruno Lecouat, Youwei Li, Shuaicheng Liu, Ziluan Liu, Ziwei Luo, Takahiro Maeda, Julien Mairal, Christian Micheloni, Xuan Mo, Takeru Oba, Pavel Ostyakov, Jean Ponce, Sanghyeok Son, Jian Sun, Norimichi Ukita, Rao Muhammad Umer, Youliang Yan, Lei Yu, Magauiya Zhussip, Xueyi Zou

* NTIRE 2021 Burst Super-Resolution challenge report 

  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2021 Challenge on High Dynamic Range Imaging: Dataset, Methods and Results


Jun 02, 2021
Eduardo Pérez-Pellitero, Sibi Catley-Chandar, Aleš Leonardis, Radu Timofte

* To appear in CVPRW 2021 (NTIRE) 

  Access Paper or Ask Questions

Fourier Space Losses for Efficient Perceptual Image Super-Resolution


Jun 01, 2021
Dario Fuoli, Luc Van Gool, Radu Timofte


  Access Paper or Ask Questions

Fast and Accurate Camera Scene Detection on Smartphones


May 17, 2021
Angeline Pouget, Sidharth Ramesh, Maximilian Giang, Ramithan Chandrapalan, Toni Tanner, Moritz Prussing, Radu Timofte, Andrey Ignatov


  Access Paper or Ask Questions

Fast and Accurate Quantized Camera Scene Detection on Smartphones, Mobile AI 2021 Challenge: Report


May 17, 2021
Andrey Ignatov, Grigory Malivenko, Radu Timofte, Sheng Chen, Xin Xia, Zhaoyan Liu, Yuwei Zhang, Feng Zhu, Jiashi Li, Xuefeng Xiao, Yuan Tian, Xinglong Wu, Christos Kyrkou, Yixin Chen, Zexin Zhang, Yunbo Peng, Yue Lin, Saikat Dutta, Sourya Dipta Das, Nisarg A. Shah, Himanshu Kumar, Chao Ge, Pei-Lin Wu, Jin-Hua Du, Andrew Batutin, Juan Pablo Federico, Konrad Lyda, Levon Khojoyan, Abhishek Thanki, Sayak Paul, Shahid Siddiqui

* Mobile AI 2021 Workshop and Challenges: https://ai-benchmark.com/workshops/mai/2021/. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2105.08630; text overlap with arXiv:2105.07825, arXiv:2105.07809, arXiv:2105.08629 

  Access Paper or Ask Questions

Fast and Accurate Single-Image Depth Estimation on Mobile Devices, Mobile AI 2021 Challenge: Report


May 17, 2021
Andrey Ignatov, Grigory Malivenko, David Plowman, Samarth Shukla, Radu Timofte, Ziyu Zhang, Yicheng Wang, Zilong Huang, Guozhong Luo, Gang Yu, Bin Fu, Yiran Wang, Xingyi Li, Min Shi, Ke Xian, Zhiguo Cao, Jin-Hua Du, Pei-Lin Wu, Chao Ge, Jiaoyang Yao, Fangwen Tu, Bo Li, Jung Eun Yoo, Kwanggyoon Seo, Jialei Xu, Zhenyu Li, Xianming Liu, Junjun Jiang, Wei-Chi Chen, Shayan Joya, Huanhuan Fan, Zhaobing Kang, Ang Li, Tianpeng Feng, Yang Liu, Chuannan Sheng, Jian Yin, Fausto T. Benavide

* Mobile AI 2021 Workshop and Challenges: https://ai-benchmark.com/workshops/mai/2021/. arXiv admin note: text overlap with arXiv:2105.07809 

  Access Paper or Ask Questions

Real-Time Video Super-Resolution on Smartphones with Deep Learning, Mobile AI 2021 Challenge: Report


May 17, 2021
Andrey Ignatov, Andres Romero, Heewon Kim, Radu Timofte, Chiu Man Ho, Zibo Meng, Kyoung Mu Lee, Yuxiang Chen, Yutong Wang, Zeyu Long, Chenhao Wang, Yifei Chen, Boshen Xu, Shuhang Gu, Lixin Duan, Wen Li, Wang Bofei, Zhang Diankai, Zheng Chengjian, Liu Shaoli, Gao Si, Zhang Xiaofeng, Lu Kaidi, Xu Tianyu, Zheng Hui, Xinbo Gao, Xiumei Wang, Jiaming Guo, Xueyi Zhou, Hao Jia, Youliang Yan

* Mobile AI 2021 Workshop and Challenges: https://ai-benchmark.com/workshops/mai/2021/. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2105.07825. substantial text overlap with arXiv:2105.08629, arXiv:2105.07809, arXiv:2105.08630 

  Access Paper or Ask Questions

Real-Time Quantized Image Super-Resolution on Mobile NPUs, Mobile AI 2021 Challenge: Report


May 17, 2021
Andrey Ignatov, Radu Timofte, Maurizio Denna, Abdel Younes, Andrew Lek, Mustafa Ayazoglu, Jie Liu, Zongcai Du, Jiaming Guo, Xueyi Zhou, Hao Jia, Youliang Yan, Zexin Zhang, Yixin Chen, Yunbo Peng, Yue Lin, Xindong Zhang, Hui Zeng, Kun Zeng, Peirong Li, Zhihuang Liu, Shiqi Xue, Shengpeng Wang

* Mobile AI 2021 Workshop and Challenges: https://ai-benchmark.com/workshops/mai/2021/ 

  Access Paper or Ask Questions

Fast Camera Image Denoising on Mobile GPUs with Deep Learning, Mobile AI 2021 Challenge: Report


May 17, 2021
Andrey Ignatov, Kim Byeoung-su, Radu Timofte, Angeline Pouget, Fenglong Song, Cheng Li, Shuai Xiao, Zhongqian Fu, Matteo Maggioni, Yibin Huang, Shen Cheng, Xin Lu, Yifeng Zhou, Liangyu Chen, Donghao Liu, Xiangyu Zhang, Haoqiang Fan, Jian Sun, Shuaicheng Liu, Minsu Kwon, Myungje Lee, Jaeyoon Yoo, Changbeom Kang, Shinjo Wang, Bin Huang, Tianbao Zhou, Shuai Liu, Lei Lei, Chaoyu Feng, Liguang Huang, Zhikun Lei, Feifei Chen

* Mobile AI 2021 Workshop and Challenges: https://ai-benchmark.com/workshops/mai/2021/. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2105.07809, arXiv:2105.07825 

  Access Paper or Ask Questions

Learned Smartphone ISP on Mobile NPUs with Deep Learning, Mobile AI 2021 Challenge: Report


May 17, 2021
Andrey Ignatov, Cheng-Ming Chiang, Hsien-Kai Kuo, Anastasia Sycheva, Radu Timofte, Min-Hung Chen, Man-Yu Lee, Yu-Syuan Xu, Yu Tseng, Shusong Xu, Jin Guo, Chao-Hung Chen, Ming-Chun Hsyu, Wen-Chia Tsai, Chao-Wei Chen, Grigory Malivenko, Minsu Kwon, Myungje Lee, Jaeyoon Yoo, Changbeom Kang, Shinjo Wang, Zheng Shaolong, Hao Dejun, Xie Fen, Feng Zhuang, Yipeng Ma, Jingyang Peng, Tao Wang, Fenglong Song, Chih-Chung Hsu, Kwan-Lin Chen, Mei-Hsuang Wu, Vishal Chudasama, Kalpesh Prajapati, Heena Patel, Anjali Sarvaiya, Kishor Upla, Kiran Raja, Raghavendra Ramachandra, Christoph Busch, Etienne de Stoutz

* Mobile AI 2021 Workshop and Challenges: https://ai-benchmark.com/workshops/mai/2021/ 

  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2021 Challenge on Perceptual Image Quality Assessment


May 11, 2021
Jinjin Gu, Haoming Cai, Chao Dong, Jimmy S. Ren, Yu Qiao, Shuhang Gu, Radu Timofte, Manri Cheon, Sungjun Yoon, Byungyeon Kang, Junwoo Lee, Qing Zhang, Haiyang Guo, Yi Bin, Yuqing Hou, Hengliang Luo, Jingyu Guo, Zirui Wang, Hai Wang, Wenming Yang, Qingyan Bai, Shuwei Shi, Weihao Xia, Mingdeng Cao, Jiahao Wang, Yifan Chen, Yujiu Yang, Yang Li, Tao Zhang, Longtao Feng, Yiting Liao, Junlin Li, William Thong, Jose Costa Pereira, Ales Leonardis, Steven McDonagh, Kele Xu, Lehan Yang, Hengxing Cai, Pengfei Sun, Seyed Mehdi Ayyoubzadeh, Ali Royat, Sid Ahmed Fezza, Dounia Hammou, Wassim Hamidouche, Sewoong Ahn, Gwangjin Yoon, Koki Tsubota, Hiroaki Akutsu, Kiyoharu Aizawa


  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2021 Challenge on Video Super-Resolution


May 10, 2021
Sanghyun Son, Suyoung Lee, Seungjun Nah, Radu Timofte, Kyoung Mu Lee

* An official report for NTIRE 2021 Video Super-Resolution Challenge, in conjunction with CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions