Alert button
Picture for Radu Timofte

Radu Timofte

Alert button

See More Details: Efficient Image Super-Resolution by Experts Mining

Feb 05, 2024
Eduard Zamfir, Zongwei Wu, Nancy Mehta, Yulun Zhang, Radu Timofte

Viaarxiv icon

High-Quality Image Restoration Following Human Instructions

Jan 31, 2024
Marcos V. Conde, Gregor Geigle, Radu Timofte

Viaarxiv icon

BSRAW: Improving Blind RAW Image Super-Resolution

Dec 24, 2023
Marcos V. Conde, Florin Vasluianu, Radu Timofte

Viaarxiv icon

Single-Model and Any-Modality for Video Object Tracking

Nov 27, 2023
Zongwei Wu, Jilai Zheng, Xiangxuan Ren, Florin-Alexandru Vasluianu, Chao Ma, Danda Pani Paudel, Luc Van Gool, Radu Timofte

Figure 1 for Single-Model and Any-Modality for Video Object Tracking
Figure 2 for Single-Model and Any-Modality for Video Object Tracking
Figure 3 for Single-Model and Any-Modality for Video Object Tracking
Figure 4 for Single-Model and Any-Modality for Video Object Tracking
Viaarxiv icon

Deep Equilibrium Diffusion Restoration with Parallel Sampling

Nov 20, 2023
Jiezhang Cao, Yue Shi, Kai Zhang, Yulun Zhang, Radu Timofte, Luc Van Gool

Figure 1 for Deep Equilibrium Diffusion Restoration with Parallel Sampling
Figure 2 for Deep Equilibrium Diffusion Restoration with Parallel Sampling
Figure 3 for Deep Equilibrium Diffusion Restoration with Parallel Sampling
Figure 4 for Deep Equilibrium Diffusion Restoration with Parallel Sampling
Viaarxiv icon

MoVideo: Motion-Aware Video Generation with Diffusion Models

Nov 19, 2023
Jingyun Liang, Yuchen Fan, Kai Zhang, Radu Timofte, Luc Van Gool, Rakesh Ranjan

Figure 1 for MoVideo: Motion-Aware Video Generation with Diffusion Models
Figure 2 for MoVideo: Motion-Aware Video Generation with Diffusion Models
Figure 3 for MoVideo: Motion-Aware Video Generation with Diffusion Models
Figure 4 for MoVideo: Motion-Aware Video Generation with Diffusion Models
Viaarxiv icon

A Study of Forward-Forward Algorithm for Self-Supervised Learning

Sep 21, 2023
Jonas Brenig, Radu Timofte

Figure 1 for A Study of Forward-Forward Algorithm for Self-Supervised Learning
Figure 2 for A Study of Forward-Forward Algorithm for Self-Supervised Learning
Figure 3 for A Study of Forward-Forward Algorithm for Self-Supervised Learning
Figure 4 for A Study of Forward-Forward Algorithm for Self-Supervised Learning
Viaarxiv icon

Neural Gradient Regularizer

Sep 13, 2023
Shuang Xu, Yifan Wang, Zixiang Zhao, Jiangjun Peng, Xiangyong Cao, Deyu Meng, Yulun Zhang, Radu Timofte, Luc Van Gool

Figure 1 for Neural Gradient Regularizer
Figure 2 for Neural Gradient Regularizer
Figure 3 for Neural Gradient Regularizer
Figure 4 for Neural Gradient Regularizer
Viaarxiv icon

When Super-Resolution Meets Camouflaged Object Detection: A Comparison Study

Aug 08, 2023
Juan Wen, Shupeng Cheng, Peng Xu, Bowen Zhou, Radu Timofte, Weiyan Hou, Luc Van Gool

Figure 1 for When Super-Resolution Meets Camouflaged Object Detection: A Comparison Study
Figure 2 for When Super-Resolution Meets Camouflaged Object Detection: A Comparison Study
Figure 3 for When Super-Resolution Meets Camouflaged Object Detection: A Comparison Study
Figure 4 for When Super-Resolution Meets Camouflaged Object Detection: A Comparison Study
Viaarxiv icon

NTIRE 2023 Quality Assessment of Video Enhancement Challenge

Jul 19, 2023
Xiaohong Liu, Xiongkuo Min, Wei Sun, Yulun Zhang, Kai Zhang, Radu Timofte, Guangtao Zhai, Yixuan Gao, Yuqin Cao, Tengchuan Kou, Yunlong Dong, Ziheng Jia, Yilin Li, Wei Wu, Shuming Hu, Sibin Deng, Pengxiang Xiao, Ying Chen, Kai Li, Kai Zhao, Kun Yuan, Ming Sun, Heng Cong, Hao Wang, Lingzhi Fu, Yusheng Zhang, Rongyu Zhang, Hang Shi, Qihang Xu, Longan Xiao, Zhiliang Ma, Mirko Agarla, Luigi Celona, Claudio Rota, Raimondo Schettini, Zhiwei Huang, Yanan Li, Xiaotao Wang, Lei Lei, Hongye Liu, Wei Hong, Ironhead Chuang, Allen Lin, Drake Guan, Iris Chen, Kae Lou, Willy Huang, Yachun Tasi, Yvonne Kao, Haotian Fan, Fangyuan Kong, Shiqi Zhou, Hao Liu, Yu Lai, Shanshan Chen, Wenqi Wang, Haoning Wu, Chaofeng Chen, Chunzheng Zhu, Zekun Guo, Shiling Zhao, Haibing Yin, Hongkui Wang, Hanene Brachemi Meftah, Sid Ahmed Fezza, Wassim Hamidouche, Olivier Déforges, Tengfei Shi, Azadeh Mansouri, Hossein Motamednia, Amir Hossein Bakhtiari, Ahmad Mahmoudi Aznaveh

Figure 1 for NTIRE 2023 Quality Assessment of Video Enhancement Challenge
Figure 2 for NTIRE 2023 Quality Assessment of Video Enhancement Challenge
Figure 3 for NTIRE 2023 Quality Assessment of Video Enhancement Challenge
Figure 4 for NTIRE 2023 Quality Assessment of Video Enhancement Challenge
Viaarxiv icon