Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
NBNet: Noise Basis Learning for Image Denoising with Subspace Projection

Dec 30, 2020
Shen Cheng, Yuzhi Wang, Haibin Huang, Donghao Liu, Haoqiang Fan, Shuaicheng Liu


  Access Paper or Ask Questions

Practical Deep Raw Image Denoising on Mobile Devices

Oct 14, 2020
Yuzhi Wang, Haibin Huang, Qin Xu, Jiaming Liu, Yiqun Liu, Jue Wang


  Access Paper or Ask Questions

Arbitrary Video Style Transfer via Multi-Channel Correlation

Sep 17, 2020
Yingying Deng, Fan Tang, Weiming Dong, Haibin Huang, Chongyang Ma, Changsheng Xu


  Access Paper or Ask Questions

FPConv: Learning Local Flattening for Point Convolution

Mar 14, 2020
Yiqun Lin, Zizheng Yan, Haibin Huang, Dong Du, Ligang Liu, Shuguang Cui, Xiaoguang Han

* Camera-ready, accepted to CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

LaTeS: Latent Space Distillation for Teacher-Student Driving Policy Learning

Dec 06, 2019
Albert Zhao, Tong He, Yitao Liang, Haibin Huang, Guy Van den Broeck, Stefano Soatto


  Access Paper or Ask Questions

PVN3D: A Deep Point-wise 3D Keypoints Voting Network for 6DoF Pose Estimation

Nov 11, 2019
Yisheng He, Wei Sun, Haibin Huang, Jianran Liu, Haoqiang Fan, Jian Sun


  Access Paper or Ask Questions

Disentangled Image Matting

Sep 10, 2019
Shaofan Cai, Xiaoshuai Zhang, Haoqiang Fan, Haibin Huang, Jiangyu Liu, Jiaming Liu, Jiaying Liu, Jue Wang, Jian Sun


  Access Paper or Ask Questions

Semi-supervised Skin Detection by Network with Mutual Guidance

Aug 06, 2019
Yi He, Jiayuan Shi, Chuan Wang, Haibin Huang, Jiaming Liu, Guanbin Li, Risheng Liu, Jue Wang

* Accepted by ICCV 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Frame-Recurrent Video Inpainting by Robust Optical Flow Inference

May 08, 2019
Yifan Ding, Chuan Wang, Haibin Huang, Jiaming Liu, Jue Wang, Liqiang Wang


  Access Paper or Ask Questions

Learning Raw Image Denoising with Bayer Pattern Unification and Bayer Preserving Augmentation

Apr 29, 2019
Jiaming Liu, Chi-Hao Wu, Yuzhi Wang, Qin Xu, Yuqian Zhou, Haibin Huang, Chuan Wang, Shaofan Cai, Yifan Ding, Haoqiang Fan, Jue Wang

* Accepted by CVPRW 2019 

  Access Paper or Ask Questions

When AWGN-based Denoiser Meets Real Noises

Apr 06, 2019
Yuqian Zhou, Jianbo Jiao, Haibin Huang, Yang Wang, Jue Wang, Honghui Shi, Thomas Huang

* 10 pages, 13 figures 

  Access Paper or Ask Questions

GIF2Video: Color Dequantization and Temporal Interpolation of GIF images

Jan 09, 2019
Yang Wang, Haibin Huang, Chuan Wang, Tong He, Jue Wang, Minh Hoai


  Access Paper or Ask Questions

GeoNet: Deep Geodesic Networks for Point Cloud Analysis

Jan 03, 2019
Tong He, Haibin Huang, Li Yi, Yuqian Zhou, Chihao Wu, Jue Wang, Stefano Soatto


  Access Paper or Ask Questions

Deep Part Induction from Articulated Object Pairs

Sep 19, 2018
Li Yi, Haibin Huang, Difan Liu, Evangelos Kalogerakis, Hao Su, Leonidas Guibas


  Access Paper or Ask Questions

Video Inpainting by Jointly Learning Temporal Structure and Spatial Details

Jun 22, 2018
Chuan Wang, Haibin Huang, Xiaoguang Han, Jue Wang

* 13 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Large-Scale 3D Shape Reconstruction and Segmentation from ShapeNet Core55

Oct 27, 2017
Li Yi, Lin Shao, Manolis Savva, Haibin Huang, Yang Zhou, Qirui Wang, Benjamin Graham, Martin Engelcke, Roman Klokov, Victor Lempitsky, Yuan Gan, Pengyu Wang, Kun Liu, Fenggen Yu, Panpan Shui, Bingyang Hu, Yan Zhang, Yangyan Li, Rui Bu, Mingchao Sun, Wei Wu, Minki Jeong, Jaehoon Choi, Changick Kim, Angom Geetchandra, Narasimha Murthy, Bhargava Ramu, Bharadwaj Manda, M Ramanathan, Gautam Kumar, P Preetham, Siddharth Srivastava, Swati Bhugra, Brejesh Lall, Christian Haene, Shubham Tulsiani, Jitendra Malik, Jared Lafer, Ramsey Jones, Siyuan Li, Jie Lu, Shi Jin, Jingyi Yu, Qixing Huang, Evangelos Kalogerakis, Silvio Savarese, Pat Hanrahan, Thomas Funkhouser, Hao Su, Leonidas Guibas


  Access Paper or Ask Questions

High-Resolution Shape Completion Using Deep Neural Networks for Global Structure and Local Geometry Inference

Sep 22, 2017
Xiaoguang Han, Zhen Li, Haibin Huang, Evangelos Kalogerakis, Yizhou Yu

* 8 pages paper, 11 pages supplementary material, ICCV spotlight paper 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Local Shape Descriptors from Part Correspondences With Multi-view Convolutional Networks

Sep 05, 2017
Haibin Huang, Evangelos Kalogerakis, Siddhartha Chaudhuri, Duygu Ceylan, Vladimir G. Kim, Ersin Yumer


  Access Paper or Ask Questions