Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Ming-Hsuan Yang

Neural Re-rendering for Full-frame Video Stabilization


Feb 12, 2021
Yu-Lun Liu, Wei-Sheng Lai, Ming-Hsuan Yang, Yung-Yu Chuang, Jia-Bin Huang

* Project page: https://alex04072000.github.io/NeRViS/ 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Stage Progressive Image Restoration


Feb 04, 2021
Syed Waqas Zamir, Aditya Arora, Salman Khan, Munawar Hayat, Fahad Shahbaz Khan, Ming-Hsuan Yang, Ling Shao


  Access Paper or Ask Questions

Exploiting Raw Images for Real-Scene Super-Resolution


Feb 02, 2021
Xiangyu Xu, Yongrui Ma, Wenxiu Sun, Ming-Hsuan Yang

* IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2020 
* A larger version with higher-resolution figures is available at: https://sites.google.com/view/xiangyuxu. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1905.12156 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Spatial and Spatio-Temporal Pixel Aggregations for Image and Video Denoising


Jan 26, 2021
Xiangyu Xu, Muchen Li, Wenxiu Sun, Ming-Hsuan Yang

* IEEE Transactions on Image Processing 29 (2020): 7153-7165 
* Project page: https://sites.google.com/view/xiangyuxu/denoise_stpan. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1904.06903 

  Access Paper or Ask Questions

GAN Inversion: A Survey


Jan 14, 2021
Weihao Xia, Yulun Zhang, Yujiu Yang, Jing-Hao Xue, Bolei Zhou, Ming-Hsuan Yang

* papers on generative modeling: https://github.com/zhoubolei/awesome-generative-modeling awesome gan-inversion papers: https://github.com/weihaox/awesome-image-translation/blob/master/awesome-gan-inversion.md 

  Access Paper or Ask Questions

Low Light Image Enhancement via Global and Local Context Modeling


Jan 04, 2021
Aditya Arora, Muhammad Haris, Syed Waqas Zamir, Munawar Hayat, Fahad Shahbaz Khan, Ling Shao, Ming-Hsuan Yang


  Access Paper or Ask Questions

D2-Net: Weakly-Supervised Action Localization via Discriminative Embeddings and Denoised Activations


Dec 11, 2020
Sanath Narayan, Hisham Cholakkal, Munawar Hayat, Fahad Shahbaz Khan, Ming-Hsuan Yang, Ling Shao


  Access Paper or Ask Questions

Online Adaptation for Consistent Mesh Reconstruction in the Wild


Dec 06, 2020
Xueting Li, Sifei Liu, Shalini De Mello, Kihwan Kim, Xiaolong Wang, Ming-Hsuan Yang, Jan Kautz

* NeurIPS 2020, https://sites.google.com/nvidia.com/vmr-2020 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Discovery of Disentangled Manifolds in GANs


Nov 29, 2020
Yu-Ding Lu, Hsin-Ying Lee, Hung-Yu Tseng, Ming-Hsuan Yang


  Access Paper or Ask Questions

Shaping Deep Feature Space towards Gaussian Mixture for Visual Classification


Nov 18, 2020
Weitao Wan, Jiansheng Chen, Cheng Yu, Tong Wu, Yuanyi Zhong, Ming-Hsuan Yang

* Under review of TPAMI 

  Access Paper or Ask Questions

Continuous and Diverse Image-to-Image Translation via Signed Attribute Vectors


Nov 03, 2020
Qi Mao, Hsin-Ying Lee, Hung-Yu Tseng, Jia-Bin Huang, Siwei Ma, Ming-Hsuan Yang

* Website: https://helenmao.github.io/SAVI2I/ Code: https://github.com/HelenMao/SAVI2I 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Domain Adaptation for Spatio-Temporal Action Localization


Oct 19, 2020
Nakul Agarwal, Yi-Ting Chen, Behzad Dariush, Ming-Hsuan Yang

* Accepted in BMVC 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-path Neural Networks for On-device Multi-domain Visual Classification


Oct 10, 2020
Qifei Wang, Junjie Ke, Joshua Greaves, Grace Chu, Gabriel Bender, Luciano Sbaiz, Alec Go, Andrew Howard, Feng Yang, Ming-Hsuan Yang, Jeff Gilbert, Peyman Milanfar

* conference 

  Access Paper or Ask Questions

Every Pixel Matters: Center-aware Feature Alignment for Domain Adaptive Object Detector


Aug 19, 2020
Cheng-Chun Hsu, Yi-Hsuan Tsai, Yen-Yu Lin, Ming-Hsuan Yang

* Accepted in ECCV'20. Project page: https://chengchunhsu.github.io/EveryPixelMatters/ 

  Access Paper or Ask Questions

SoDA: Multi-Object Tracking with Soft Data Association


Aug 19, 2020
Wei-Chih Hung, Henrik Kretzschmar, Tsung-Yi Lin, Yuning Chai, Ruichi Yu, Ming-Hsuan Yang, Dragomir Anguelov


  Access Paper or Ask Questions

Learning to Caricature via Semantic Shape Transform


Aug 13, 2020
Wenqing Chu, Wei-Chih Hung, Yi-Hsuan Tsai, Yu-Ting Chang, Yijun Li, Deng Cai, Ming-Hsuan Yang

* Submitted to IJCV, code and model are available at https://github.com/wenqingchu/Semantic-CariGANs/ 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to See Through Obstructions with Layered Decomposition


Aug 11, 2020
Yu-Lun Liu, Wei-Sheng Lai, Ming-Hsuan Yang, Yung-Yu Chuang, Jia-Bin Huang

* Project page: https://alex04072000.github.io/SOLD/ Code: https://github.com/alex04072000/SOLD Extension of the CVPR 2020 paper: arXiv:2004.01180 

  Access Paper or Ask Questions

Spatiotemporal Contrastive Video Representation Learning


Aug 09, 2020
Rui Qian, Tianjian Meng, Boqing Gong, Ming-Hsuan Yang, Huisheng Wang, Serge Belongie, Yin Cui


  Access Paper or Ask Questions

Mixup-CAM: Weakly-supervised Semantic Segmentation via Uncertainty Regularization


Aug 03, 2020
Yu-Ting Chang, Qiaosong Wang, Wei-Chih Hung, Robinson Piramuthu, Yi-Hsuan Tsai, Ming-Hsuan Yang

* Accepted at BMVC 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Weakly-Supervised Semantic Segmentation via Sub-category Exploration


Aug 03, 2020
Yu-Ting Chang, Qiaosong Wang, Wei-Chih Hung, Robinson Piramuthu, Yi-Hsuan Tsai, Ming-Hsuan Yang

* Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Learnable Cost Volume Using the Cayley Representation


Jul 21, 2020
Taihong Xiao, Jinwei Yuan, Deqing Sun, Qifei Wang, Xin-Yu Zhang, Kehan Xu, Ming-Hsuan Yang

* ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Controllable Image Synthesis via SegVAE


Jul 17, 2020
Yen-Chi Cheng, Hsin-Ying Lee, Min Sun, Ming-Hsuan Yang

* ECCV 2020. Project page: https://yccyenchicheng.github.io/SegVAE/ Code: https://github.com/yccyenchicheng/SegVAE 

  Access Paper or Ask Questions

RetrieveGAN: Image Synthesis via Differentiable Patch Retrieval


Jul 16, 2020
Hung-Yu Tseng, Hsin-Ying Lee, Lu Jiang, Ming-Hsuan Yang, Weilong Yang

* ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Modeling Artistic Workflows for Image Generation and Editing


Jul 14, 2020
Hung-Yu Tseng, Matthew Fisher, Jingwan Lu, Yijun Li, Vladimir Kim, Ming-Hsuan Yang

* ECCV 2020. Code: https://github.com/hytseng0509/ArtEditing 

  Access Paper or Ask Questions

Semi-Supervised Learning with Meta-Gradient


Jul 08, 2020
Xin-Yu Zhang, Hao-Lin Jia, Taihong Xiao, Ming-Ming Cheng, Ming-Hsuan Yang

* 17 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Ventral-Dorsal Neural Networks: Object Detection via Selective Attention


May 15, 2020
Mohammad K. Ebrahimpour, Jiayun Li, Yen-Yun Yu, Jackson L. Reese, Azadeh Moghtaderi, Ming-Hsuan Yang, David C. Noelle

* in Proceedings of WACV. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2005.07787 

  Access Paper or Ask Questions

WW-Nets: Dual Neural Networks for Object Detection


May 15, 2020
Mohammad K. Ebrahimpour, J. Ben Falandays, Samuel Spevack, Ming-Hsuan Yang, David C. Noelle

* 8 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions