Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Ming-Hsuan Yang

Towards a Unified Foundation Model: Jointly Pre-Training Transformers on Unpaired Images and Text


Dec 14, 2021
Qing Li, Boqing Gong, Yin Cui, Dan Kondratyuk, Xianzhi Du, Ming-Hsuan Yang, Matthew Brown

* preliminary work 

  Access Paper or Ask Questions

An Informative Tracking Benchmark


Dec 13, 2021
Xin Li, Qiao Liu, Wenjie Pei, Qiuhong Shen, Yaowei Wang, Huchuan Lu, Ming-Hsuan Yang

* 10 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Contextualized Spatio-Temporal Contrastive Learning with Self-Supervision


Dec 09, 2021
Liangzhe Yuan, Rui Qian, Yin Cui, Boqing Gong, Florian Schroff, Ming-Hsuan Yang, Hartwig Adam, Ting Liu


  Access Paper or Ask Questions

Exploring Temporal Granularity in Self-Supervised Video Representation Learning


Dec 08, 2021
Rui Qian, Yeqing Li, Liangzhe Yuan, Boqing Gong, Ting Liu, Matthew Brown, Serge Belongie, Ming-Hsuan Yang, Hartwig Adam, Yin Cui


  Access Paper or Ask Questions

Benchmarking Deep Deblurring Algorithms: A Large-Scale Multi-Cause Dataset and A New Baseline Model


Dec 01, 2021
Kaihao Zhang, Wenhan Luo, Boheng Chen, Wenqi Ren, Bjorn Stenger, Wei Liu, Hongdong Li, Ming-Hsuan Yang


  Access Paper or Ask Questions

Learning Continuous Environment Fields via Implicit Functions


Nov 27, 2021
Xueting Li, Shalini De Mello, Xiaolong Wang, Ming-Hsuan Yang, Jan Kautz, Sifei Liu


  Access Paper or Ask Questions

Learning Discriminative Shrinkage Deep Networks for Image Deconvolution


Nov 27, 2021
Pin-Hung Kuo, Jinshan Pan, Shao-Yi Chien, Ming-Hsuan Yang


  Access Paper or Ask Questions

Video Frame Interpolation Transformer


Nov 27, 2021
Zhihao Shi, Xiangyu Xu, Xiaohong Liu, Jun Chen, Ming-Hsuan Yang


  Access Paper or Ask Questions

Hierarchical Modular Network for Video Captioning


Nov 25, 2021
Hanhua Ye, Guorong Li, Yuankai Qi, Shuhui Wang, Qingming Huang, Ming-Hsuan Yang


  Access Paper or Ask Questions

Multi-modal Transformers Excel at Class-agnostic Object Detection


Nov 22, 2021
Muhammad Maaz, Hanoona Rasheed, Salman Khan, Fahad Shahbaz Khan, Rao Muhammad Anwer, Ming-Hsuan Yang


  Access Paper or Ask Questions

Correcting Face Distortion in Wide-Angle Videos


Nov 18, 2021
Wei-Sheng Lai, YiChang Shih, Chia-Kai Liang, Ming-Hsuan Yang

* Project website: https://www.wslai.net/publications/video_face_correction/ 

  Access Paper or Ask Questions

Restormer: Efficient Transformer for High-Resolution Image Restoration


Nov 18, 2021
Syed Waqas Zamir, Aditya Arora, Salman Khan, Munawar Hayat, Fahad Shahbaz Khan, Ming-Hsuan Yang


  Access Paper or Ask Questions

Video Salient Object Detection via Contrastive Features and Attention Modules


Nov 03, 2021
Yi-Wen Chen, Xiaojie Jin, Xiaohui Shen, Ming-Hsuan Yang

* Accepted in WACV 2022 

  Access Paper or Ask Questions

Semi-supervised Multi-task Learning for Semantics and Depth


Oct 14, 2021
Yufeng Wang, Yi-Hsuan Tsai, Wei-Chih Hung, Wenrui Ding, Shuo Liu, Ming-Hsuan Yang

* Accepted at WACV 2022 

  Access Paper or Ask Questions

ViDT: An Efficient and Effective Fully Transformer-based Object Detector


Oct 08, 2021
Hwanjun Song, Deqing Sun, Sanghyuk Chun, Varun Jampani, Dongyoon Han, Byeongho Heo, Wonjae Kim, Ming-Hsuan Yang


  Access Paper or Ask Questions

Burst Image Restoration and Enhancement


Oct 07, 2021
Akshay Dudhane, Syed Waqas Zamir, Salman Khan, Fahad Khan, Ming-Hsuan Yang


  Access Paper or Ask Questions

Learning Contrastive Representation for Semantic Correspondence


Sep 22, 2021
Taihong Xiao, Sifei Liu, Shalini De Mello, Zhiding Yu, Jan Kautz, Ming-Hsuan Yang


  Access Paper or Ask Questions

Federated Multi-Target Domain Adaptation


Aug 17, 2021
Chun-Han Yao, Boqing Gong, Yin Cui, Hang Qi, Yukun Zhu, Ming-Hsuan Yang


  Access Paper or Ask Questions

Discovering 3D Parts from Image Collections


Jul 28, 2021
Chun-Han Yao, Wei-Chih Hung, Varun Jampani, Ming-Hsuan Yang

* Accepted by ICCV 2021. Project page: https://chhankyao.github.io/lpd/ 

  Access Paper or Ask Questions

End-to-end Multi-modal Video Temporal Grounding


Jul 12, 2021
Yi-Wen Chen, Yi-Hsuan Tsai, Ming-Hsuan Yang


  Access Paper or Ask Questions

Learning 3D Dense Correspondence via Canonical Point Autoencoder


Jul 10, 2021
An-Chieh Cheng, Xueting Li, Min Sun, Ming-Hsuan Yang, Sifei Liu


  Access Paper or Ask Questions

Crop-Transform-Paste: Self-Supervised Learning for Visual Tracking


Jun 21, 2021
Xin Li, Wenjie Pei, Zikun Zhou, Zhenyu He, Huchuan Lu, Ming-Hsuan Yang

* 10 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Intriguing Properties of Vision Transformers


Jun 08, 2021
Muzammal Naseer, Kanchana Ranasinghe, Salman Khan, Munawar Hayat, Fahad Shahbaz Khan, Ming-Hsuan Yang

* Code: https://git.io/Js15X 

  Access Paper or Ask Questions

Incremental False Negative Detection for Contrastive Learning


Jun 07, 2021
Tsai-Shien Chen, Wei-Chih Hung, Hung-Yu Tseng, Shao-Yi Chien, Ming-Hsuan Yang

* Submitted to NeurIPS 2021. Code: https://github.com/tsaishien-chen/IFND 

  Access Paper or Ask Questions

Large-scale Unsupervised Semantic Segmentation


Jun 06, 2021
Shang-Hua Gao, Zhong-Yu Li, Ming-Hsuan Yang, Ming-Ming Cheng, Junwei Han, Philip Torr


  Access Paper or Ask Questions

Learning to Stylize Novel Views


May 27, 2021
Hsin-Ping Huang, Hung-Yu Tseng, Saurabh Saini, Maneesh Singh, Ming-Hsuan Yang

* Project page: https://hhsinping.github.io/3d_scene_stylization/ 

  Access Paper or Ask Questions

COMISR: Compression-Informed Video Super-Resolution


May 04, 2021
Yinxiao Li, Pengchong Jin, Feng Yang, Ce Liu, Ming-Hsuan Yang, Peyman Milanfar

* 14 pages, 13 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Decoupled Dynamic Filter Networks


Apr 29, 2021
Jingkai Zhou, Varun Jampani, Zhixiong Pi, Qiong Liu, Ming-Hsuan Yang

* CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions