Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xin Gao

Weakly Supervised High-Fidelity Clothing Model Generation


Dec 14, 2021
Ruili Feng, Cheng Ma, Chengji Shen, Xin Gao, Zhenjiang Liu, Xiaobo Li, Kairi Ou, Zhengjun Zha


  Access Paper or Ask Questions

WenLan 2.0: Make AI Imagine via a Multimodal Foundation Model


Oct 27, 2021
Nanyi Fei, Zhiwu Lu, Yizhao Gao, Guoxing Yang, Yuqi Huo, Jingyuan Wen, Haoyu Lu, Ruihua Song, Xin Gao, Tao Xiang, Hao Sun, Ji-Rong Wen


  Access Paper or Ask Questions

Shape Controllable Virtual Try-on for Underwear Models


Jul 28, 2021
Xin Gao, Zhenjiang Liu, Zunlei Feng, Chengji Shen, Kairi Ou, Haihong Tang, Mingli Song

* 10 pages, 9 figures, conference 

  Access Paper or Ask Questions

Protein-RNA interaction prediction with deep learning: Structure matters


Jul 26, 2021
Junkang Wei, Siyuan Chen, Licheng Zong, Xin Gao, Yu Li


  Access Paper or Ask Questions

Double Similarity Distillation for Semantic Image Segmentation


Jul 19, 2021
Yingchao Feng, Xian Sun, Wenhui Diao, Jihao Li, Xin Gao

* Published in IEEE Transaction on Image Processing (TIP) 2021, Volume: 30 

  Access Paper or Ask Questions

2nd Place Solution for Waymo Open Dataset Challenge -- Real-time 2D Object Detection


Jun 16, 2021
Yueming Zhang, Xiaolin Song, Bing Bai, Tengfei Xing, Chao Liu, Xin Gao, Zhihui Wang, Yawei Wen, Haojin Liao, Guoshan Zhang, Pengfei Xu


  Access Paper or Ask Questions

Asymmetric Loss Functions for Learning with Noisy Labels


Jun 06, 2021
Xiong Zhou, Xianming Liu, Junjun Jiang, Xin Gao, Xiangyang Ji

* ICML 2021 

  Access Paper or Ask Questions

A Data-Centric Framework for Composable NLP Workflows


Mar 03, 2021
Zhengzhong Liu, Guanxiong Ding, Avinash Bukkittu, Mansi Gupta, Pengzhi Gao, Atif Ahmed, Shikun Zhang, Xin Gao, Swapnil Singhavi, Linwei Li, Wei Wei, Zecong Hu, Haoran Shi, Xiaodan Liang, Teruko Mitamura, Eric P. Xing, Zhiting Hu

* 8 pages, 4 figures, EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Object sieving and morphological closing to reduce false detections in wide-area aerial imagery


Oct 28, 2020
Xin Gao, Sundaresh Ram, Jeffrey J. Rodriguez

* 5 Pages, Submitted to 2016 23rd International Conference of Image Processing (ICIP), September 23-28, Phoenix, AZ, USA (Paper ID: 3218) 

  Access Paper or Ask Questions

Service Chain Composition with Failures in NFV Systems: A Game-Theoretic Perspective


Aug 01, 2020
Simeng Bian, Xi Huang, Ziyu Shao, Xin Gao, Yang Yang


  Access Paper or Ask Questions

Green Offloading in Fog-Assisted IoT Systems: An Online Perspective Integrating Learning and Control


Aug 01, 2020
Xin Gao, Xi Huang, Ziyu Shao, Yang Yang


  Access Paper or Ask Questions

Data-Driven Bandit Learning for Proactive Cache Placement in Fog-Assisted IoT Systems


Aug 01, 2020
Xin Gao, Xi Huang, Yinxu Tang, Ziyu Shao, Yang Yang


  Access Paper or Ask Questions

SenWave: Monitoring the Global Sentiments under the COVID-19 Pandemic


Jun 18, 2020
Qiang Yang, Hind Alamro, Somayah Albaradei, Adil Salhi, Xiaoting Lv, Changsheng Ma, Manal Alshehri, Inji Jaber, Faroug Tifratene, Wei Wang, Takashi Gojobori, Carlos M. Duarte, Xin Gao, Xiangliang Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Learning to Stop While Learning to Predict


Jun 09, 2020
Xinshi Chen, Hanjun Dai, Yu Li, Xin Gao, Le Song

* Proceedings of the 37th International Conference on Machine Learning 

  Access Paper or Ask Questions

Disassembling Object Representations without Labels


Apr 03, 2020
Zunlei Feng, Xinchao Wang, Yongming He, Yike Yuan, Xin Gao, Mingli Song


  Access Paper or Ask Questions

Data-Free Knowledge Amalgamation via Group-Stack Dual-GAN


Mar 20, 2020
Jingwen Ye, Yixin Ji, Xinchao Wang, Xin Gao, Mingli Song

* Accepted by CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

RNA Secondary Structure Prediction By Learning Unrolled Algorithms


Feb 13, 2020
Xinshi Chen, Yu Li, Ramzan Umarov, Xin Gao, Le Song

* International Conference on Learning Representations 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Intermittent Pulling with Local Compensation for Communication-Efficient Federated Learning


Jan 22, 2020
Haozhao Wang, Zhihao Qu, Song Guo, Xin Gao, Ruixuan Li, Baoliu Ye


  Access Paper or Ask Questions

ConCare: Personalized Clinical Feature Embedding via Capturing the Healthcare Context


Nov 27, 2019
Liantao Ma, Chaohe Zhang, Yasha Wang, Wenjie Ruan, Jiantao Wang, Wen Tang, Xinyu Ma, Xin Gao, Junyi Gao


  Access Paper or Ask Questions

AdaCare: Explainable Clinical Health Status Representation Learning via Scale-Adaptive Feature Extraction and Recalibration


Nov 27, 2019
Liantao Ma, Junyi Gao, Yasha Wang, Chaohe Zhang, Jiangtao Wang, Wenjie Ruan, Wen Tang, Xin Gao, Xinyu Ma


  Access Paper or Ask Questions

Ship Instance Segmentation From Remote Sensing Images Using Sequence Local Context Module


Apr 22, 2019
Yingchao Feng, Wenhui Diao, Zhonghan Chang, Menglong Yan, Xian Sun, Xin Gao

* 4 pages, 5 figures, IEEE Geoscience and Remote Sensing Society 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Deep learning in bioinformatics: introduction, application, and perspective in big data era


Feb 28, 2019
Yu Li, Chao Huang, Lizhong Ding, Zhongxiao Li, Yijie Pan, Xin Gao


  Access Paper or Ask Questions

Multimodal Machine Learning for Automated ICD Coding


Oct 31, 2018
Keyang Xu, Mike Lam, Jingzhi Pang, Xin Gao, Charlotte Band, Piyush Mathur MD, Frank Papay MD, Ashish K. Khanna MD, Jacek B. Cywinski MD, Kamal Maheshwari MD, Pengtao Xie, Eric Xing


  Access Paper or Ask Questions

PromID: human promoter prediction by deep learning


Oct 02, 2018
Ramzan Umarov, Hiroyuki Kuwahara, Yu Li, Xin Gao, Victor Solovyev

* 18 pages, 8 figures, 2 tables 

  Access Paper or Ask Questions

DLBI: Deep learning guided Bayesian inference for structure reconstruction of super-resolution fluorescence microscopy


Sep 01, 2018
Yu Li, Fan Xu, Fa Zhang, Pingyong Xu, Mingshu Zhang, Ming Fan, Lihua Li, Xin Gao, Renmin Han

* Bioinformatics, Volume 34, Issue 13, 1 July 2018 
* Accepted by ISMB 2018 

  Access Paper or Ask Questions

SupportNet: solving catastrophic forgetting in class incremental learning with support data


Sep 01, 2018
Yu Li, Zhongxiao Li, Lizhong Ding, Yijie Pan, Chao Huang, Yuhui Hu, Wei Chen, Xin Gao


  Access Paper or Ask Questions

On the Decision Boundary of Deep Neural Networks


Aug 23, 2018
Yu Li, Lizhong Ding, Xin Gao


  Access Paper or Ask Questions

OPA2Vec: combining formal and informal content of biomedical ontologies to improve similarity-based prediction


Apr 29, 2018
Fatima Zohra Smaili, Xin Gao, Robert Hoehndorf


  Access Paper or Ask Questions

RIDDLE: Race and ethnicity Imputation from Disease history with Deep LEarning


Apr 27, 2018
Ji-Sung Kim, Xin Gao, Andrey Rzhetsky

* PLOS Computational Biology 14(4): e1006106 (2018) 

  Access Paper or Ask Questions

Onto2Vec: joint vector-based representation of biological entities and their ontology-based annotations


Jan 31, 2018
Fatima Zohra Smaili, Xin Gao, Robert Hoehndorf


  Access Paper or Ask Questions