Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

GENIUS: Sketch-based Language Model Pre-training via Extreme and Selective Masking for Text Generation and Augmentation


Nov 18, 2022
Biyang Guo, Yeyun Gong, Yelong Shen, Songqiao Han, Hailiang Huang, Nan Duan, Weizhu Chen

* 21 pages 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Sentiment-Aware Word and Sentence Level Pre-training for Sentiment Analysis


Oct 19, 2022
Shuai Fan, Chen Lin, Haonan Li, Zhenghao Lin, Jinsong Su, Hang Zhang, Yeyun Gong, Jian Guo, Nan Duan

* Accepted to EMNLP 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Soft-Labeled Contrastive Pre-training for Function-level Code Representation


Oct 18, 2022
Xiaonan Li, Daya Guo, Yeyun Gong, Yun Lin, Yelong Shen, Xipeng Qiu, Daxin Jiang, Weizhu Chen, Nan Duan

* Accepted to EMNLP 2022 (findings) 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

PROD: Progressive Distillation for Dense Retrieval


Sep 27, 2022
Zhenghao Lin, Yeyun Gong, Xiao Liu, Hang Zhang, Chen Lin, Anlei Dong, Jian Jiao, Jingwen Lu, Daxin Jiang, Rangan Majumder, Nan Duan

* Work in progress 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Joint Generator-Ranker Learning for Natural Language Generation


Jun 28, 2022
Weizhou Shen, Yeyun Gong, Yelong Shen, Song Wang, Xiaojun Quan, Nan Duan, Weizhu Chen

* In progress 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A Self-Paced Mixed Distillation Method for Non-Autoregressive Generation


May 23, 2022
Weizhen Qi, Yeyun Gong, Yelong Shen, Jian Jiao, Yu Yan, Houqiang Li, Ruofei Zhang, Weizhu Chen, Nan Duan


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

DialogVED: A Pre-trained Latent Variable Encoder-Decoder Model for Dialog Response Generation


Apr 27, 2022
Wei Chen, Yeyun Gong, Song Wang, Bolun Yao, Weizhen Qi, Zhongyu Wei, Xiaowu Hu, Bartuer Zhou, Yi Mao, Weizhu Chen, Biao Cheng, Nan Duan

* 13 pages, 1 figures, 9 tables 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Distill-VQ: Learning Retrieval Oriented Vector Quantization By Distilling Knowledge from Dense Embeddings


Apr 01, 2022
Shitao Xiao, Zheng Liu, Weihao Han, Jianjin Zhang, Defu Lian, Yeyun Gong, Qi Chen, Fan Yang, Hao Sun, Yingxia Shao, Denvy Deng, Qi Zhang, Xing Xie

* Accepted by SIGIR 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

CodeRetriever: Unimodal and Bimodal Contrastive Learning


Jan 26, 2022
Xiaonan Li, Yeyun Gong, Yelong Shen, Xipeng Qiu, Hang Zhang, Bolun Yao, Weizhen Qi, Daxin Jiang, Weizhu Chen, Nan Duan


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Adversarial Retriever-Ranker for dense text retrieval


Oct 29, 2021
Hang Zhang, Yeyun Gong, Yelong Shen, Jiancheng Lv, Nan Duan, Weizhu Chen


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
>>