Alert button
Picture for Xun Guo

Xun Guo

Alert button

I2V-Adapter: A General Image-to-Video Adapter for Video Diffusion Models

Dec 27, 2023
Xun Guo, Mingwu Zheng, Liang Hou, Yuan Gao, Yufan Deng, Chongyang Ma, Weiming Hu, Zhengjun Zha, Haibin Huang, Pengfei Wan, Di Zhang

Viaarxiv icon

Hulk: A Universal Knowledge Translator for Human-Centric Tasks

Dec 05, 2023
Yizhou Wang, Yixuan Wu, Shixiang Tang, Weizhen He, Xun Guo, Feng Zhu, Lei Bai, Rui Zhao, Jian Wu, Tong He, Wanli Ouyang

Viaarxiv icon

StableVideo: Text-driven Consistency-aware Diffusion Video Editing

Aug 18, 2023
Wenhao Chai, Xun Guo, Gaoang Wang, Yan Lu

Figure 1 for StableVideo: Text-driven Consistency-aware Diffusion Video Editing
Figure 2 for StableVideo: Text-driven Consistency-aware Diffusion Video Editing
Figure 3 for StableVideo: Text-driven Consistency-aware Diffusion Video Editing
Figure 4 for StableVideo: Text-driven Consistency-aware Diffusion Video Editing
Viaarxiv icon

MovieChat: From Dense Token to Sparse Memory for Long Video Understanding

Jul 31, 2023
Enxin Song, Wenhao Chai, Guanhong Wang, Yucheng Zhang, Haoyang Zhou, Feiyang Wu, Xun Guo, Tian Ye, Yan Lu, Jenq-Neng Hwang, Gaoang Wang

Figure 1 for MovieChat: From Dense Token to Sparse Memory for Long Video Understanding
Figure 2 for MovieChat: From Dense Token to Sparse Memory for Long Video Understanding
Figure 3 for MovieChat: From Dense Token to Sparse Memory for Long Video Understanding
Figure 4 for MovieChat: From Dense Token to Sparse Memory for Long Video Understanding
Viaarxiv icon

Alignment-guided Temporal Attention for Video Action Recognition

Sep 30, 2022
Yizhou Zhao, Zhenyang Li, Xun Guo, Yan Lu

Figure 1 for Alignment-guided Temporal Attention for Video Action Recognition
Figure 2 for Alignment-guided Temporal Attention for Video Action Recognition
Figure 3 for Alignment-guided Temporal Attention for Video Action Recognition
Figure 4 for Alignment-guided Temporal Attention for Video Action Recognition
Viaarxiv icon

Rethinking Minimal Sufficient Representation in Contrastive Learning

Apr 02, 2022
Haoqing Wang, Xun Guo, Zhi-Hong Deng, Yan Lu

Figure 1 for Rethinking Minimal Sufficient Representation in Contrastive Learning
Figure 2 for Rethinking Minimal Sufficient Representation in Contrastive Learning
Figure 3 for Rethinking Minimal Sufficient Representation in Contrastive Learning
Figure 4 for Rethinking Minimal Sufficient Representation in Contrastive Learning
Viaarxiv icon

Semantic-aligned Fusion Transformer for One-shot Object Detection

Mar 20, 2022
Yizhou Zhao, Xun Guo, Yan Lu

Figure 1 for Semantic-aligned Fusion Transformer for One-shot Object Detection
Figure 2 for Semantic-aligned Fusion Transformer for One-shot Object Detection
Figure 3 for Semantic-aligned Fusion Transformer for One-shot Object Detection
Figure 4 for Semantic-aligned Fusion Transformer for One-shot Object Detection
Viaarxiv icon

Self-Supervised Video Representation Learning with Meta-Contrastive Network

Aug 23, 2021
Yuanze Lin, Xun Guo, Yan Lu

Figure 1 for Self-Supervised Video Representation Learning with Meta-Contrastive Network
Figure 2 for Self-Supervised Video Representation Learning with Meta-Contrastive Network
Figure 3 for Self-Supervised Video Representation Learning with Meta-Contrastive Network
Figure 4 for Self-Supervised Video Representation Learning with Meta-Contrastive Network
Viaarxiv icon