Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yan Lu

Deep Contextual Video Compression


Sep 30, 2021
Jiahao Li, Bin Li, Yan Lu

* Accepted by NeurIPS 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Self-Supervised Video Representation Learning with Meta-Contrastive Network


Aug 23, 2021
Yuanze Lin, Xun Guo, Yan Lu

* Accepted to ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Geometry Uncertainty Projection Network for Monocular 3D Object Detection


Aug 13, 2021
Yan Lu, Xinzhu Ma, Lei Yang, Tianzhu Zhang, Yating Liu, Qi Chu, Junjie Yan, Wanli Ouyang

* To appear at ICCV2021 

  Access Paper or Ask Questions

SSAN: Separable Self-Attention Network for Video Representation Learning


May 27, 2021
Xudong Guo, Xun Guo, Yan Lu

* Accepted by CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions

MonoGRNet: A General Framework for Monocular 3D Object Detection


Apr 18, 2021
Zengyi Qin, Jinglu Wang, Yan Lu

* The IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI) 

  Access Paper or Ask Questions

Phoneme-based Distribution Regularization for Speech Enhancement


Apr 08, 2021
Yajing Liu, Xiulian Peng, Zhiwei Xiong, Yan Lu

* ICASSP 2021 (Accepted) 

  Access Paper or Ask Questions

Custom Object Detection via Multi-Camera Self-Supervised Learning


Feb 05, 2021
Yan Lu, Yuanchao Shu

* 7 pages, 12 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Weakly Supervised 3D Object Detection from Point Clouds


Jul 28, 2020
Zengyi Qin, Jinglu Wang, Yan Lu

* Accepted by ACM MM 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Background Modeling via Uncertainty Estimation for Weakly-supervised Action Localization


Jun 12, 2020
Pilhyeon Lee, Jinglu Wang, Yan Lu, Hyeran Byun


  Access Paper or Ask Questions

Cross-modality Person re-identification with Shared-Specific Feature Transfer


Mar 12, 2020
Yan Lu, Yue Wu, Bin Liu, Tianzhu Zhang, Baopu Li, Qi Chu, Nenghai Yu

* To appear at CVPR2020 

  Access Paper or Ask Questions

Reinforcement learning for bandwidth estimation and congestion control in real-time communications


Dec 04, 2019
Joyce Fang, Martin Ellis, Bin Li, Siyao Liu, Yasaman Hosseinkashi, Michael Revow, Albert Sadovnikov, Ziyuan Liu, Peng Cheng, Sachin Ashok, David Zhao, Ross Cutler, Yan Lu, Johannes Gehrke

* Workshop on ML for Systems at NeurIPS 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Triangulation Learning Network: from Monocular to Stereo 3D Object Detection


Jun 04, 2019
Zengyi Qin, Jinglu Wang, Yan Lu

* 9 pages, accepted by CVPR 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Relational Knowledge Distillation


May 01, 2019
Wonpyo Park, Dongju Kim, Yan Lu, Minsu Cho

* Accepted to CVPR 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Real-Time Anomaly Detection With HMOF Feature


Dec 12, 2018
Huihui Zhu, Bin Liu, Guojun Yin, Yan Lu, Weihai Li, Nenghai Yu

* 6 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Affinity Derivation and Graph Merge for Instance Segmentation


Nov 27, 2018
Yiding Liu, Siyu Yang, Bin Li, Wengang Zhou, Jizheng Xu, Houqiang Li, Yan Lu

* Published in ECCV 2018 

  Access Paper or Ask Questions

MonoGRNet: A Geometric Reasoning Network for Monocular 3D Object Localization


Nov 26, 2018
Zengyi Qin, Jinglu Wang, Yan Lu

* 8 pages, accepted by AAAI 2019 

  Access Paper or Ask Questions

MVPNet: Multi-View Point Regression Networks for 3D Object Reconstruction from A Single Image


Nov 23, 2018
Jinglu Wang, Bo Sun, Yan Lu

* 8 pages; accepted by AAAI 2019 

  Access Paper or Ask Questions

In Defense of the Classification Loss for Person Re-Identification


Sep 16, 2018
Yao Zhai, Xun Guo, Yan Lu, Houqiang Li


  Access Paper or Ask Questions

Weakly Supervised Local Attention Network for Fine-Grained Visual Classification


Aug 06, 2018
Tao Hu, Honggang Qi, Cong Huang, Qingming Huang, Yan Lu, Jizheng Xu


  Access Paper or Ask Questions

Local Descriptors Optimized for Average Precision


Apr 17, 2018
Kun He, Yan Lu, Stan Sclaroff

* 13 pages, 8 figures. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Feature Selective Networks for Object Detection


Nov 24, 2017
Yao Zhai, Jingjing Fu, Yan Lu, Houqiang Li


  Access Paper or Ask Questions

Content adaptive screen image scaling


Oct 21, 2015
Yao Zhai, Qifei Wang, Yan Lu, Shipeng Li

* ICIP 2013 

  Access Paper or Ask Questions

Human Activity Recognition using Smartphone


Jan 30, 2014
Amin Rasekh, Chien-An Chen, Yan Lu


  Access Paper or Ask Questions