Alert button
Picture for Yan Lu

Yan Lu

Alert button

Diffusion Model with Cross Attention as an Inductive Bias for Disentanglement

Feb 15, 2024
Tao Yang, Cuiling Lan, Yan Lu, Nanning zheng

Viaarxiv icon

Masked Audio Modeling with CLAP and Multi-Objective Learning

Jan 29, 2024
Yifei Xin, Xiulian Peng, Yan Lu

Viaarxiv icon

Retrieval-based Video Language Model for Efficient Long Video Question Answering

Dec 08, 2023
Jiaqi Xu, Cuiling Lan, Wenxuan Xie, Xuejin Chen, Yan Lu

Figure 1 for Retrieval-based Video Language Model for Efficient Long Video Question Answering
Figure 2 for Retrieval-based Video Language Model for Efficient Long Video Question Answering
Figure 3 for Retrieval-based Video Language Model for Efficient Long Video Question Answering
Figure 4 for Retrieval-based Video Language Model for Efficient Long Video Question Answering
Viaarxiv icon

GUPNet++: Geometry Uncertainty Propagation Network for Monocular 3D Object Detection

Oct 24, 2023
Yan Lu, Xinzhu Ma, Lei Yang, Tianzhu Zhang, Yating Liu, Qi Chu, Tong He, Yonghui Li, Wanli Ouyang

Figure 1 for GUPNet++: Geometry Uncertainty Propagation Network for Monocular 3D Object Detection
Figure 2 for GUPNet++: Geometry Uncertainty Propagation Network for Monocular 3D Object Detection
Figure 3 for GUPNet++: Geometry Uncertainty Propagation Network for Monocular 3D Object Detection
Figure 4 for GUPNet++: Geometry Uncertainty Propagation Network for Monocular 3D Object Detection
Viaarxiv icon

Low-latency Speech Enhancement via Speech Token Generation

Oct 20, 2023
Huaying Xue, Xiulian Peng, Yan Lu

Figure 1 for Low-latency Speech Enhancement via Speech Token Generation
Figure 2 for Low-latency Speech Enhancement via Speech Token Generation
Figure 3 for Low-latency Speech Enhancement via Speech Token Generation
Figure 4 for Low-latency Speech Enhancement via Speech Token Generation
Viaarxiv icon

Reinforced UI Instruction Grounding: Towards a Generic UI Task Automation API

Oct 07, 2023
Zhizheng Zhang, Wenxuan Xie, Xiaoyi Zhang, Yan Lu

Figure 1 for Reinforced UI Instruction Grounding: Towards a Generic UI Task Automation API
Figure 2 for Reinforced UI Instruction Grounding: Towards a Generic UI Task Automation API
Figure 3 for Reinforced UI Instruction Grounding: Towards a Generic UI Task Automation API
Figure 4 for Reinforced UI Instruction Grounding: Towards a Generic UI Task Automation API
Viaarxiv icon

Rethinking Audiovisual Segmentation with Semantic Quantization and Decomposition

Sep 29, 2023
Xiang Li, Jinglu Wang, Xiaohao Xu, Xiulian Peng, Rita Singh, Yan Lu, Bhiksha Raj

Figure 1 for Rethinking Audiovisual Segmentation with Semantic Quantization and Decomposition
Figure 2 for Rethinking Audiovisual Segmentation with Semantic Quantization and Decomposition
Figure 3 for Rethinking Audiovisual Segmentation with Semantic Quantization and Decomposition
Figure 4 for Rethinking Audiovisual Segmentation with Semantic Quantization and Decomposition
Viaarxiv icon

Transferability analysis of data-driven additive manufacturing knowledge: a case study between powder bed fusion and directed energy deposition

Sep 12, 2023
Mutahar Safdar, Jiarui Xie, Hyunwoong Ko, Yan Lu, Guy Lamouche, Yaoyao Fiona Zhao

Figure 1 for Transferability analysis of data-driven additive manufacturing knowledge: a case study between powder bed fusion and directed energy deposition
Figure 2 for Transferability analysis of data-driven additive manufacturing knowledge: a case study between powder bed fusion and directed energy deposition
Figure 3 for Transferability analysis of data-driven additive manufacturing knowledge: a case study between powder bed fusion and directed energy deposition
Figure 4 for Transferability analysis of data-driven additive manufacturing knowledge: a case study between powder bed fusion and directed energy deposition
Viaarxiv icon

How does representation impact in-context learning: A exploration on a synthetic task

Sep 12, 2023
Jingwen Fu, Tao Yang, Yuwang Wang, Yan Lu, Nanning Zheng

Figure 1 for How does representation impact in-context learning: A exploration on a synthetic task
Figure 2 for How does representation impact in-context learning: A exploration on a synthetic task
Figure 3 for How does representation impact in-context learning: A exploration on a synthetic task
Figure 4 for How does representation impact in-context learning: A exploration on a synthetic task
Viaarxiv icon