Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Fangyun Wei

Towards Tokenized Human Dynamics Representation


Nov 22, 2021
Kenneth Li, Xiao Sun, Zhirong Wu, Fangyun Wei, Stephen Lin


  Access Paper or Ask Questions

Bootstrap Your Object Detector via Mixed Training


Nov 04, 2021
Mengde Xu, Zheng Zhang, Fangyun Wei, Yutong Lin, Yue Cao, Stephen Lin, Han Hu, Xiang Bai

* NeurIPS 2021, Spotlight 

  Access Paper or Ask Questions

Semi-Supervised Semantic Segmentation via Adaptive Equalization Learning


Oct 11, 2021
Hanzhe Hu, Fangyun Wei, Han Hu, Qiwei Ye, Jinshi Cui, Liwei Wang

* Accepted by NeurIPS 2021 (spotlight). Code is available at https://github.com/hzhupku/SemiSeg-AEL 

  Access Paper or Ask Questions

ADNet: Leveraging Error-Bias Towards Normal Direction in Face Alignment


Sep 13, 2021
Yangyu Huang, Hao Yang, Chong Li, Jongyoo Kim, Fangyun Wei

* ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Dual Path Learning for Domain Adaptation of Semantic Segmentation


Aug 13, 2021
Yiting Cheng, Fangyun Wei, Jianmin Bao, Dong Chen, Fang Wen, Wenqiang Zhang

* Accepted by ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

End-to-End Semi-Supervised Object Detection with Soft Teacher


Jun 17, 2021
Mengde Xu, Zheng Zhang, Han Hu, Jianfeng Wang, Lijuan Wang, Fangyun Wei, Xiang Bai, Zicheng Liu


  Access Paper or Ask Questions

Aligning Pretraining for Detection via Object-Level Contrastive Learning


Jun 04, 2021
Fangyun Wei, Yue Gao, Zhirong Wu, Han Hu, Stephen Lin


  Access Paper or Ask Questions

High-Fidelity and Arbitrary Face Editing


Mar 29, 2021
Yue Gao, Fangyun Wei, Jianmin Bao, Shuyang Gu, Dong Chen, Fang Wen, Zhouhui Lian

* CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Global Context Networks


Dec 24, 2020
Yue Cao, Jiarui Xu, Stephen Lin, Fangyun Wei, Han Hu

* To appear in TPAMI. Full version of GCNet: Non-local Networks Meet Squeeze-Excitation Networks and Beyond (arXiv:1904.11492) 

  Access Paper or Ask Questions

RelationNet++: Bridging Visual Representations for Object Detection via Transformer Decoder


Oct 29, 2020
Cheng Chi, Fangyun Wei, Han Hu

* NeurIPS2020 Spotlight 

  Access Paper or Ask Questions

Restoring Negative Information in Few-Shot Object Detection


Oct 26, 2020
Yukuan Yang, Fangyun Wei, Miaojing Shi, Guoqi Li

* To appear in NeurIPS 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Point-Set Anchors for Object Detection, Instance Segmentation and Pose Estimation


Jul 14, 2020
Fangyun Wei, Xiao Sun, Hongyang Li, Jingdong Wang, Stephen Lin

* To appear in ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Design and Interpretation of Universal Adversarial Patches in Face Detection


Nov 30, 2019
Xiao Yang, Fangyun Wei, Hongyang Zhang, Xiang Ming, Jun Zhu

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

GCNet: Non-local Networks Meet Squeeze-Excitation Networks and Beyond


Apr 25, 2019
Yue Cao, Jiarui Xu, Stephen Lin, Fangyun Wei, Han Hu


  Access Paper or Ask Questions

WIDER Face and Pedestrian Challenge 2018: Methods and Results


Feb 19, 2019
Chen Change Loy, Dahua Lin, Wanli Ouyang, Yuanjun Xiong, Shuo Yang, Qingqiu Huang, Dongzhan Zhou, Wei Xia, Quanquan Li, Ping Luo, Junjie Yan, Jianfeng Wang, Zuoxin Li, Ye Yuan, Boxun Li, Shuai Shao, Gang Yu, Fangyun Wei, Xiang Ming, Dong Chen, Shifeng Zhang, Cheng Chi, Zhen Lei, Stan Z. Li, Hongkai Zhang, Bingpeng Ma, Hong Chang, Shiguang Shan, Xilin Chen, Wu Liu, Boyan Zhou, Huaxiong Li, Peng Cheng, Tao Mei, Artem Kukharenko, Artem Vasenin, Nikolay Sergievskiy, Hua Yang, Liangqi Li, Qiling Xu, Yuan Hong, Lin Chen, Mingjun Sun, Yirong Mao, Shiying Luo, Yongjun Li, Ruiping Wang, Qiaokang Xie, Ziyang Wu, Lei Lu, Yiheng Liu, Wengang Zhou

* Report of ECCV 2018 workshop: WIDER Face and Pedestrian Challenge 

  Access Paper or Ask Questions