Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Shujie Liu

A Configurable Multilingual Model is All You Need to Recognize All Languages


Jul 13, 2021
Long Zhou, Jinyu Li, Eric Sun, Shujie Liu


  Access Paper or Ask Questions

UniSpeech at scale: An Empirical Study of Pre-training Method on Large-Scale Speech Recognition Dataset


Jul 12, 2021
Chengyi Wang, Yu Wu, Shujie Liu, Jinyu Li, Yao Qian, Kenichi Kumatani, Furu Wei


  Access Paper or Ask Questions

Investigation of Practical Aspects of Single Channel Speech Separation for ASR


Jul 05, 2021
Jian Wu, Zhuo Chen, Sanyuan Chen, Yu Wu, Takuya Yoshioka, Naoyuki Kanda, Shujie Liu, Jinyu Li

* Accepted by Interspeech 2021 

  Access Paper or Ask Questions

CodeXGLUE: A Machine Learning Benchmark Dataset for Code Understanding and Generation


Feb 09, 2021
Shuai Lu, Daya Guo, Shuo Ren, Junjie Huang, Alexey Svyatkovskiy, Ambrosio Blanco, Colin Clement, Dawn Drain, Daxin Jiang, Duyu Tang, Ge Li, Lidong Zhou, Linjun Shou, Long Zhou, Michele Tufano, Ming Gong, Ming Zhou, Nan Duan, Neel Sundaresan, Shao Kun Deng, Shengyu Fu, Shujie Liu


  Access Paper or Ask Questions

UniSpeech: Unified Speech Representation Learning with Labeled and Unlabeled Data


Jan 19, 2021
Chengyi Wang, Yu Wu, Yao Qian, Kenichi Kumatani, Shujie Liu, Furu Wei, Michael Zeng, Xuedong Huang


  Access Paper or Ask Questions

Don't shoot butterfly with rifles: Multi-channel Continuous Speech Separation with Early Exit Transformer


Oct 23, 2020
Sanyuan Chen, Yu Wu, Zhuo Chen, Takuya Yoshioka, Shujie Liu, Jinyu Li


  Access Paper or Ask Questions

Developing Real-time Streaming Transformer Transducer for Speech Recognition on Large-scale Dataset


Oct 22, 2020
Xie Chen, Yu Wu, Zhenghao Wang, Shujie Liu, Jinyu Li

* 5 pages 

  Access Paper or Ask Questions

GraphCodeBERT: Pre-training Code Representations with Data Flow


Sep 29, 2020
Daya Guo, Shuo Ren, Shuai Lu, Zhangyin Feng, Duyu Tang, Shujie Liu, Long Zhou, Nan Duan, Alexey Svyatkovskiy, Shengyu Fu, Michele Tufano, Shao Kun Deng, Colin Clement, Dawn Drain, Neel Sundaresan, Jian Yin, Daxin Jiang, Ming Zhou


  Access Paper or Ask Questions

CodeBLEU: a Method for Automatic Evaluation of Code Synthesis


Sep 27, 2020
Shuo Ren, Daya Guo, Shuai Lu, Long Zhou, Shujie Liu, Duyu Tang, Neel Sundaresan, Ming Zhou, Ambrosio Blanco, Shuai Ma

* 8 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Continuous Speech Separation with Conformer


Aug 13, 2020
Sanyuan Chen, Yu Wu, Zhuo Chen, Jinyu Li, Chengyi Wang, Shujie Liu, Ming Zhou


  Access Paper or Ask Questions

On the Comparison of Popular End-to-End Models for Large Scale Speech Recognition


May 28, 2020
Jinyu Li, Yu Wu, Yashesh Gaur, Chengyi Wang, Rui Zhao, Shujie Liu

* submitted to Interspeech 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Curriculum Pre-training for End-to-End Speech Translation


Apr 21, 2020
Chengyi Wang, Yu Wu, Shujie Liu, Ming Zhou, Zhenglu Yang

* accepted by ACL2020 

  Access Paper or Ask Questions

MuTual: A Dataset for Multi-Turn Dialogue Reasoning


Apr 09, 2020
Leyang Cui, Yu Wu, Shujie Liu, Yue Zhang, Ming Zhou

* ACL 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Semantic Mask for Transformer based End-to-End Speech Recognition


Dec 06, 2019
Chengyi Wang, Yu Wu, Yujiao Du, Jinyu Li, Shujie Liu, Liang Lu, Shuo Ren, Guoli Ye, Sheng Zhao, Ming Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Context Rewriting for Open Domain Conversation


Oct 30, 2019
Kun Zhou, Kai Zhang, Yu Wu, Shujie Liu, Jingsong Yu


  Access Paper or Ask Questions

Bridging the Gap between Pre-Training and Fine-Tuning for End-to-End Speech Translation


Sep 19, 2019
Chengyi Wang, Yu Wu, Shujie Liu, Zhenglu Yang, Ming Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Accelerating Transformer Decoding via a Hybrid of Self-attention and Recurrent Neural Network


Sep 05, 2019
Chengyi Wang, Shuangzhi Wu, Shujie Liu


  Access Paper or Ask Questions

Source Dependency-Aware Transformer with Supervised Self-Attention


Sep 05, 2019
Chengyi Wang, Shuangzhi Wu, Shujie Liu

* 6 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Explicit Cross-lingual Pre-training for Unsupervised Machine Translation


Aug 31, 2019
Shuo Ren, Yu Wu, Shujie Liu, Ming Zhou, Shuai Ma

* Accepted to EMNLP2019; 10 pages, 2 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Neural Machine Translation with SMT as Posterior Regularization


Jan 14, 2019
Shuo Ren, Zhirui Zhang, Shujie Liu, Ming Zhou, Shuai Ma

* To be presented at AAAI 2019; 9 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Close to Human Quality TTS with Transformer


Sep 19, 2018
Naihan Li, Shujie Liu, Yanqing Liu, Sheng Zhao, Ming Liu, Ming Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Approximate Distribution Matching for Sequence-to-Sequence Learning


Sep 02, 2018
Wenhu Chen, Guanlin Li, Shujie Liu, Zhirui Zhang, Mu Li, Ming Zhou

* 9 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Style Transfer as Unsupervised Machine Translation


Aug 23, 2018
Zhirui Zhang, Shuo Ren, Shujie Liu, Jianyong Wang, Peng Chen, Mu Li, Ming Zhou, Enhong Chen


  Access Paper or Ask Questions

Regularizing Neural Machine Translation by Target-bidirectional Agreement


Aug 13, 2018
Zhirui Zhang, Shuangzhi Wu, Shujie Liu, Mu Li, Ming Zhou, Enhong Chen


  Access Paper or Ask Questions

Triangular Architecture for Rare Language Translation


Jul 11, 2018
Shuo Ren, Wenhu Chen, Shujie Liu, Mu Li, Ming Zhou, Shuai Ma

* Accepted to ACL 2018, 10 pages, 5 figures, 5 tables (with 5-5-5-5 high score) 

  Access Paper or Ask Questions

Achieving Human Parity on Automatic Chinese to English News Translation


Jun 29, 2018
Hany Hassan, Anthony Aue, Chang Chen, Vishal Chowdhary, Jonathan Clark, Christian Federmann, Xuedong Huang, Marcin Junczys-Dowmunt, William Lewis, Mu Li, Shujie Liu, Tie-Yan Liu, Renqian Luo, Arul Menezes, Tao Qin, Frank Seide, Xu Tan, Fei Tian, Lijun Wu, Shuangzhi Wu, Yingce Xia, Dongdong Zhang, Zhirui Zhang, Ming Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Generative Bridging Network in Neural Sequence Prediction


Mar 17, 2018
Wenhu Chen, Guanlin Li, Shuo Ren, Shujie Liu, Zhirui Zhang, Mu Li, Ming Zhou

* Accepted to NAACL 2018 

  Access Paper or Ask Questions