Selective Attention Encoders by Syntactic Graph Convolutional Networks for Document Summarization

Mar 18, 2020
Haiyang Xu, Yun Wang, Kun Han, Baochang Ma, Junwen Chen, Xiangang Li

* ICASSP 2020 

  Access Model/Code and Paper
Learning Alignment for Multimodal Emotion Recognition from Speech

Sep 06, 2019
Haiyang Xu, Hui Zhang, Kun Han, Yun Wang, Yiping Peng, Xiangang Li

* InterSpeech 2019 

  Access Model/Code and Paper
DELTA: A DEep learning based Language Technology plAtform

Aug 02, 2019
Kun Han, Junwen Chen, Hui Zhang, Haiyang Xu, Yiping Peng, Yun Wang, Ning Ding, Hui Deng, Yonghu Gao, Tingwei Guo, Yi Zhang, Yahao He, Baochang Ma, Yulong Zhou, Kangli Zhang, Chao Liu, Ying Lyu, Chenxi Wang, Cheng Gong, Yunbo Wang, Wei Zou, Hui Song, Xiangang Li

* White paper for an open source library: https://github.com/didi/delta. 13 pages, 3 figures 

  Access Model/Code and Paper
Feedback-Controlled Sequential Lasso Screening

Aug 25, 2016
Yun Wang, Xu Chen, Peter J. Ramadge


  Access Model/Code and Paper
The Symmetry of a Simple Optimization Problem in Lasso Screening

Aug 25, 2016
Yun Wang, Peter J. Ramadge


  Access Model/Code and Paper
Screening Tests for Lasso Problems

Aug 21, 2016
Zhen James Xiang, Yun Wang, Peter J. Ramadge

* Accepted to IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 

  Access Model/Code and Paper
Unsupervised Feature Learning by Deep Sparse Coding

Dec 20, 2013
Yunlong He, Koray Kavukcuoglu, Yun Wang, Arthur Szlam, Yanjun Qi

* 9 pages, submitted to ICLR 

  Access Model/Code and Paper