Alert button
Picture for Xi Chen

Xi Chen

Alert button

Deep learning for the design of non-Hermitian topolectrical circuits

Feb 15, 2024
Xi Chen, Jinyang Sun, Xiumei Wang, Hengxuan Jiang, Dandan Zhu, Xingping Zhou

Viaarxiv icon

Understanding the Training Speedup from Sampling with Approximate Losses

Feb 10, 2024
Rudrajit Das, Xi Chen, Bertram Ieong, Parikshit Bansal, Sujay Sanghavi

Viaarxiv icon

Prompt Learning on Temporal Interaction Graphs

Feb 09, 2024
Xi Chen, Siwei Zhang, Yun Xiong, Xixi Wu, Jiawei Zhang, Xiangguo Sun, Yao Zhang, Yinglong Zhao, Yulin Kang

Viaarxiv icon

Multi-Scale Semantic Segmentation with Modified MBConv Blocks

Feb 07, 2024
Xi Chen, Yang Cai, Yuan Wu, Bo Xiong, Taesung Park

Viaarxiv icon

DFML: Decentralized Federated Mutual Learning

Feb 02, 2024
Yasser H. Khalil, Amir H. Estiri, Mahdi Beitollahi, Nader Asadi, Sobhan Hemati, Xu Li, Guojun Zhang, Xi Chen

Viaarxiv icon

Parametric Feature Transfer: One-shot Federated Learning with Foundation Models

Feb 02, 2024
Mahdi Beitollahi, Alex Bie, Sobhan Hemati, Leo Maxime Brunswic, Xu Li, Xi Chen, Guojun Zhang

Viaarxiv icon

Fast Cerebral Blood Flow Analysis via Extreme Learning Machine

Feb 01, 2024
Xi Chen, Zhenya Zang, Xingda Li

Viaarxiv icon

Enhancing Blood Flow Assessment in Diffuse Correlation Spectroscopy: A Transfer Learning Approach with Noise Robustness Analysis

Feb 01, 2024
Xi Chen, Xingda Li

Viaarxiv icon

EK-Net:Real-time Scene Text Detection with Expand Kernel Distance

Jan 22, 2024
Boyuan Zhu, Fagui Liu, Xi Chen, Quan Tang

Viaarxiv icon

Evaluating and Enhancing Large Language Models Performance in Domain-specific Medicine: Osteoarthritis Management with DocOA

Jan 20, 2024
Xi Chen, MingKe You, Li Wang, WeiZhi Liu, Yu Fu, Jie Xu, Shaoting Zhang, Gang Chen, Kang Li, Jian Li

Viaarxiv icon