Alert button
Picture for Bin Li

Bin Li

Alert button

SA-MDKIF: A Scalable and Adaptable Medical Domain Knowledge Injection Framework for Large Language Models

Feb 01, 2024
Tianhan Xu, Zhe Hu, Ling Chen, Bin Li

Viaarxiv icon

A Systematic Literature Review on Explainability for Machine/Deep Learning-based Software Engineering Research

Jan 26, 2024
Sicong Cao, Xiaobing Sun, Ratnadira Widyasari, David Lo, Xiaoxue Wu, Lili Bo, Jiale Zhang, Bin Li, Wei Liu, Di Wu, Yixin Chen

Viaarxiv icon

Towards Generative Abstract Reasoning: Completing Raven's Progressive Matrix via Rule Abstraction and Selection

Jan 18, 2024
Fan Shi, Bin Li, Xiangyang Xue

Viaarxiv icon

Accelerating Data Generation for Neural Operators via Krylov Subspace Recycling

Jan 17, 2024
Hong Wang, Zhongkai Hao, Jie Wang, Zijie Geng, Zhen Wang, Bin Li, Feng Wu

Viaarxiv icon

A Study on Training and Developing Large Language Models for Behavior Tree Generation

Jan 16, 2024
Fu Li, Xueying Wang, Bin Li, Yunlong Wu, Yanzhen Wang, Xiaodong Yi

Viaarxiv icon

InternVL: Scaling up Vision Foundation Models and Aligning for Generic Visual-Linguistic Tasks

Jan 15, 2024
Zhe Chen, Jiannan Wu, Wenhai Wang, Weijie Su, Guo Chen, Sen Xing, Muyan Zhong, Qinglong Zhang, Xizhou Zhu, Lewei Lu, Bin Li, Ping Luo, Tong Lu, Yu Qiao, Jifeng Dai

Viaarxiv icon

Unsupervised Object-Centric Learning from Multiple Unspecified Viewpoints

Jan 03, 2024
Jinyang Yuan, Tonglin Chen, Zhimeng Shen, Bin Li, Xiangyang Xue

Viaarxiv icon

Adapter is All You Need for Tuning Visual Tasks

Nov 30, 2023
Dongshuo Yin, Leiyi Hu, Bin Li, Youqun Zhang

Viaarxiv icon