Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Data-driven Holistic Framework for Automated Laparoscope Optimal View Control with Learning-based Depth Perception

Nov 23, 2020
Bin Li, Bo Lu, Yiang Lu, Qi Dou, Yun-Hui Liu


  Access Paper or Ask Questions

Dual-stream Multiple Instance Learning Network for Whole Slide Image Classification with Self-supervised Contrastive Learning

Nov 17, 2020
Bin Li, Yin Li, Kevin W. Eliceiri


  Access Paper or Ask Questions

POND: Pessimistic-Optimistic oNline Dispatch

Oct 20, 2020
Xin Liu, Bin Li, Pengyi Shi, Lei Ying


  Access Paper or Ask Questions

Deformable DETR: Deformable Transformers for End-to-End Object Detection

Oct 08, 2020
Xizhou Zhu, Weijie Su, Lewei Lu, Bin Li, Xiaogang Wang, Jifeng Dai


  Access Paper or Ask Questions

Improving Resistance to Adversarial Deformations by Regularizing Gradients

Aug 29, 2020
Pengfei Xia, Bin Li


  Access Paper or Ask Questions

Direct Adversarial Training for GANs

Aug 27, 2020
Ziqiang Li, Pengfei Xia, Mingdao Yue, Bin Li


  Access Paper or Ask Questions

Regularization And Normalization For Generative Adversarial Networks: A Review

Aug 19, 2020
Ziqiang Li, Rentuo Tao, Bin Li


  Access Paper or Ask Questions

Multitask Non-Autoregressive Model for Human Motion Prediction

Jul 13, 2020
Bin Li, Jian Tian, Zhongfei Zhang, Hailin Feng, Xi Li


  Access Paper or Ask Questions

Epoch-evolving Gaussian Process Guided Learning

Jun 25, 2020
Jiabao Cui, Xuewei Li, Bin Li, Hanbin Zhao, Bourahla Omar, Xi Li


  Access Paper or Ask Questions

W-net: Simultaneous segmentation of multi-anatomical retinal structures using a multi-task deep neural network

Jun 11, 2020
Hongwei Zhao, Chengtao Peng, Lei Liu, Bin Li


  Access Paper or Ask Questions

Dual-stream Maximum Self-attention Multi-instance Learning

Jun 09, 2020
Bin Li, Kevin W. Eliceiri


  Access Paper or Ask Questions

Interpreting the Latent Space of GANs via Correlation Analysis for Controllable Concept Manipulation

May 23, 2020
Ziqiang Li, Rentuo Tao, Hongjing Niu, Bin Li


  Access Paper or Ask Questions

Event-based Robotic Grasping Detection with Neuromorphic Vision Sensor and Event-Stream Dataset

May 01, 2020
Bin Li, Hu Cao, Zhongnan Qu, Yingbai Hu, Zhenke Wang, Zichen Liang

* submit to the Frontiers Neurorobotics 

  Access Paper or Ask Questions

Cost-Sensitive Portfolio Selection via Deep Reinforcement Learning

Mar 06, 2020
Yifan Zhang, Peilin Zhao, Qingyao Wu, Bin Li, Junzhou Huang, Mingkui Tan

* IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE), 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Online Binary Space Partitioning Forests

Feb 29, 2020
Xuhui Fan, Bin Li, Scott A. Sisson


  Access Paper or Ask Questions

Bayesian Nonparametric Space Partitions: A Survey

Feb 26, 2020
Xuhui Fan, Bin Li, Ling Luo, Scott A. Sisson


  Access Paper or Ask Questions

Smoothing Graphons for Modelling Exchangeable Relational Data

Feb 25, 2020
Xuhui Fan, Yaqiong Li, Ling Chen, Bin Li, Scott A. Sisson


  Access Paper or Ask Questions

Recurrent Dirichlet Belief Networks for Interpretable Dynamic Relational Data Modelling

Feb 24, 2020
Yaqiong Li, Xuhui Fan, Ling Chen, Bin Li, Scott A. Sisson

* 7 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Outlier Detection Ensemble with Embedded Feature Selection

Jan 15, 2020
Li Cheng, Yijie Wang, Xinwang Liu, Bin Li

* 10pages, AAAI2020 

  Access Paper or Ask Questions

Waiting but not Aging: Age-of-Information and Utility Optimization Under the Pull Model

Dec 17, 2019
Fengjiao Li, Yu Sang, Zhongdong Liu, Bin Li, Huasen Wu, Bo Ji

* 14 pages. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1704.04848 

  Access Paper or Ask Questions

Reinforcement learning for bandwidth estimation and congestion control in real-time communications

Dec 04, 2019
Joyce Fang, Martin Ellis, Bin Li, Siyao Liu, Yasaman Hosseinkashi, Michael Revow, Albert Sadovnikov, Ziyuan Liu, Peng Cheng, Sachin Ashok, David Zhao, Ross Cutler, Yan Lu, Johannes Gehrke

* Workshop on ML for Systems at NeurIPS 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Scalable Deep Generative Relational Models with High-Order Node Dependence

Nov 04, 2019
Xuhui Fan, Bin Li, Scott Anthony Sisson, Caoyuan Li, Ling Chen


  Access Paper or Ask Questions

VL-BERT: Pre-training of Generic Visual-Linguistic Representations

Aug 22, 2019
Weijie Su, Xizhou Zhu, Yue Cao, Bin Li, Lewei Lu, Furu Wei, Jifeng Dai

* Work in progress 

  Access Paper or Ask Questions

DA-RefineNet:A Dual Input Whole Slide Image Segmentation Algorithm Based on Attention

Jul 23, 2019
Ziqiang Li, Rentuo Tao, Qianrun Wu, Bin Li


  Access Paper or Ask Questions

CA-RefineNet:A Dual Input WSI Image Segmentation Algorithm Based on Attention

Jul 15, 2019
Ziqiang Li, Rentuo Tao, Qianrun Wu, Bin Li


  Access Paper or Ask Questions

Diffusion and Auction on Graphs

May 24, 2019
Bin Li, Dong Hao, Dengji Zhao, Makoto Yokoo


  Access Paper or Ask Questions

Question Guided Modular Routing Networks for Visual Question Answering

Apr 17, 2019
Yanze Wu, Qiang Sun, Jianqi Ma, Bin Li, Yanwei Fu, Yao Peng, Xiangyang Xue


  Access Paper or Ask Questions

Text Guided Person Image Synthesis

Apr 10, 2019
Xingran Zhou, Siyu Huang, Bin Li, Yingming Li, Jiachen Li, Zhongfei Zhang

* To appear at CVPR 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Binary Space Partitioning Forests

Mar 22, 2019
Xuhui Fan, Bin Li, Scott Anthony Sisson


  Access Paper or Ask Questions