Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

VioLA: Unified Codec Language Models for Speech Recognition, Synthesis, and Translation


May 25, 2023
Tianrui Wang, Long Zhou, Ziqiang Zhang, Yu Wu, Shujie Liu, Yashesh Gaur, Zhuo Chen, Jinyu Li, Furu Wei

Add code

* Working in progress 

   Access Paper or Ask Questions

PillarNeXt: Rethinking Network Designs for 3D Object Detection in LiDAR Point Clouds


May 08, 2023
Jinyu Li, Chenxu Luo, Xiaodong Yang

Add code

* CVPR 2023 

   Access Paper or Ask Questions

Speak Foreign Languages with Your Own Voice: Cross-Lingual Neural Codec Language Modeling


Mar 07, 2023
Ziqiang Zhang, Long Zhou, Chengyi Wang, Sanyuan Chen, Yu Wu, Shujie Liu, Zhuo Chen, Yanqing Liu, Huaming Wang, Jinyu Li, Lei He, Sheng Zhao, Furu Wei

Add code

* We encourage readers to listen to the audio samples on our demo page: \url{https://aka.ms/vallex

   Access Paper or Ask Questions

Building High-accuracy Multilingual ASR with Gated Language Experts and Curriculum Training


Mar 01, 2023
Eric Sun, Jinyu Li, Yuxuan Hu, Yimeng Zhu, Long Zhou, Jian Xue, Peidong Wang, Linquan Liu, Shujie Liu, Edward Lin, Yifan Gong

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Improving Contextual Spelling Correction by External Acoustics Attention and Semantic Aware Data Augmentation


Feb 22, 2023
Xiaoqiang Wang, Yanqing Liu, Jinyu Li, Sheng Zhao

Add code

* Accepted by ICASSP 2023 

   Access Paper or Ask Questions

Speaker Change Detection for Transformer Transducer ASR


Feb 16, 2023
Jian Wu, Zhuo Chen, Min Hu, Xiong Xiao, Jinyu Li

Add code

* 5 pages, 1 figure, accepted by ICASSP 2023 

   Access Paper or Ask Questions

Neural Codec Language Models are Zero-Shot Text to Speech Synthesizers


Jan 05, 2023
Chengyi Wang, Sanyuan Chen, Yu Wu, Ziqiang Zhang, Long Zhou, Shujie Liu, Zhuo Chen, Yanqing Liu, Huaming Wang, Jinyu Li, Lei He, Sheng Zhao, Furu Wei

Add code

* Working in progress 

   Access Paper or Ask Questions

Fast and accurate factorized neural transducer for text adaption of end-to-end speech recognition models


Dec 05, 2022
Rui Zhao, Jian Xue, Partha Parthasarathy, Veljko Miljanic, Jinyu Li

Add code


   Access Paper or Ask Questions

VATLM: Visual-Audio-Text Pre-Training with Unified Masked Prediction for Speech Representation Learning


Nov 21, 2022
Qiushi Zhu, Long Zhou, Ziqiang Zhang, Shujie Liu, Binxing Jiao, Jie Zhang, Lirong Dai, Daxin Jiang, Jinyu Li, Furu Wei

Add code

* 10 pages 

   Access Paper or Ask Questions

Simulating realistic speech overlaps improves multi-talker ASR


Nov 17, 2022
Muqiao Yang, Naoyuki Kanda, Xiaofei Wang, Jian Wu, Sunit Sivasankaran, Zhuo Chen, Jinyu Li, Takuya Yoshioka

Add code

* v2: fix minor typo 

   Access Paper or Ask Questions

1
2
3
4
5
6
7
>>