Alert button
Picture for Xunliang Cai

Xunliang Cai

Alert button

DolphCoder: Echo-Locating Code Large Language Models with Diverse and Multi-Objective Instruction Tuning

Feb 14, 2024
Yejie Wang, Keqing He, Guanting Dong, Pei Wang, Weihao Zeng, Muxi Diao, Yutao Mou, Mengdi Zhang, Jingang Wang, Xunliang Cai, Weiran Xu

Viaarxiv icon

Improving Input-label Mapping with Demonstration Replay for In-context Learning

Oct 30, 2023
Zhuocheng Gong, Jiahao Liu, Qifan Wang, Jingang Wang, Xunliang Cai, Dongyan Zhao, Rui Yan

Viaarxiv icon

Retrieval-based Knowledge Transfer: An Effective Approach for Extreme Large Language Model Compression

Oct 24, 2023
Jiduan Liu, Jiahao Liu, Qifan Wang, Jingang Wang, Xunliang Cai, Dongyan Zhao, Ran Lucien Wang, Rui Yan

Figure 1 for Retrieval-based Knowledge Transfer: An Effective Approach for Extreme Large Language Model Compression
Figure 2 for Retrieval-based Knowledge Transfer: An Effective Approach for Extreme Large Language Model Compression
Figure 3 for Retrieval-based Knowledge Transfer: An Effective Approach for Extreme Large Language Model Compression
Figure 4 for Retrieval-based Knowledge Transfer: An Effective Approach for Extreme Large Language Model Compression
Viaarxiv icon

APP: Adaptive Prototypical Pseudo-Labeling for Few-shot OOD Detection

Oct 20, 2023
Pei Wang, Keqing He, Yutao Mou, Xiaoshuai Song, Yanan Wu, Jingang Wang, Yunsen Xian, Xunliang Cai, Weiran Xu

Viaarxiv icon

Large Language Models Meet Open-World Intent Discovery and Recognition: An Evaluation of ChatGPT

Oct 16, 2023
Xiaoshuai Song, Keqing He, Pei Wang, Guanting Dong, Yutao Mou, Jingang Wang, Yunsen Xian, Xunliang Cai, Weiran Xu

Viaarxiv icon

Confidence Calibration for Intent Detection via Hyperspherical Space and Rebalanced Accuracy-Uncertainty Loss

Mar 17, 2022
Yantao Gong, Cao Liu, Fan Yang, Xunliang Cai, Guanglu Wan, Jiansong Chen, Weipeng Zhang, Houfeng Wang

Figure 1 for Confidence Calibration for Intent Detection via Hyperspherical Space and Rebalanced Accuracy-Uncertainty Loss
Figure 2 for Confidence Calibration for Intent Detection via Hyperspherical Space and Rebalanced Accuracy-Uncertainty Loss
Figure 3 for Confidence Calibration for Intent Detection via Hyperspherical Space and Rebalanced Accuracy-Uncertainty Loss
Figure 4 for Confidence Calibration for Intent Detection via Hyperspherical Space and Rebalanced Accuracy-Uncertainty Loss
Viaarxiv icon

Density-Based Dynamic Curriculum Learning for Intent Detection

Aug 24, 2021
Yantao Gong, Cao Liu, Jiazhen Yuan, Fan Yang, Xunliang Cai, Guanglu Wan, Jiansong Chen, Ruiyao Niu, Houfeng Wang

Figure 1 for Density-Based Dynamic Curriculum Learning for Intent Detection
Figure 2 for Density-Based Dynamic Curriculum Learning for Intent Detection
Figure 3 for Density-Based Dynamic Curriculum Learning for Intent Detection
Figure 4 for Density-Based Dynamic Curriculum Learning for Intent Detection
Viaarxiv icon

From Paraphrasing to Semantic Parsing: Unsupervised Semantic Parsing via Synchronous Semantic Decoding

Jun 11, 2021
Shan Wu, Bo Chen, Chunlei Xin, Xianpei Han, Le Sun, Weipeng Zhang, Jiansong Chen, Fan Yang, Xunliang Cai

Figure 1 for From Paraphrasing to Semantic Parsing: Unsupervised Semantic Parsing via Synchronous Semantic Decoding
Figure 2 for From Paraphrasing to Semantic Parsing: Unsupervised Semantic Parsing via Synchronous Semantic Decoding
Figure 3 for From Paraphrasing to Semantic Parsing: Unsupervised Semantic Parsing via Synchronous Semantic Decoding
Figure 4 for From Paraphrasing to Semantic Parsing: Unsupervised Semantic Parsing via Synchronous Semantic Decoding
Viaarxiv icon