Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Shikun Zhang

Cross-document Event Identity via Dense Annotation


Sep 14, 2021
Adithya Pratapa, Zhengzhong Liu, Kimihiro Hasegawa, Linwei Li, Yukari Yamakawa, Shikun Zhang, Teruko Mitamura

* CoNLL 2021 camera-ready 

  Access Paper or Ask Questions

A Survey on Machine Learning Techniques for Auto Labeling of Video, Audio, and Text Data


Sep 08, 2021
Shikun Zhang, Omid Jafari, Parth Nagarkar


  Access Paper or Ask Questions

Legal Judgment Prediction with Multi-Stage CaseRepresentation Learning in the Real Court Setting


Jul 12, 2021
Luyao Ma, Yating Zhang, Tianyi Wang, Xiaozhong Liu, Wei Ye, Changlong Sun, Shikun Zhang

* Accepted at SIGIR2021 

  Access Paper or Ask Questions

Capturing Event Argument Interaction via A Bi-Directional Entity-Level Recurrent Decoder


Jul 01, 2021
Xiangyu Xi, Wei Ye, Shikun Zhang, Quanxiu Wang, Huixing Jiang, Wei Wu

* ACL-IJCNLP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Out-of-Domain Detection via Pre-trained Transformers


Jun 02, 2021
Keyang Xu, Tongzheng Ren, Shikun Zhang, Yihao Feng, Caiming Xiong

* Accepted by ACL 2021. Code is available at https://github.com/rivercold/BERT-unsupervised-OOD 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-view Inference for Relation Extraction with Uncertain Knowledge


Apr 28, 2021
Bo Li, Wei Ye, Canming Huang, Shikun Zhang

* Published at AAAI 2021, full paper 

  Access Paper or Ask Questions

Exploiting Method Names to Improve Code Summarization: A Deliberation Multi-Task Learning Approach


Mar 30, 2021
Rui Xie, Wei Ye, Jinan Sun, Shikun Zhang

* Accepted in ICPC 2021(https://conf.researchr.org/details/icpc-2021/icpc-2021-research/13/Exploiting-Method-Names-to-Improve-Code-Summarization-A-Deliberation-Multi-Task-Lear

  Access Paper or Ask Questions

A Data-Centric Framework for Composable NLP Workflows


Mar 03, 2021
Zhengzhong Liu, Guanxiong Ding, Avinash Bukkittu, Mansi Gupta, Pengzhi Gao, Atif Ahmed, Shikun Zhang, Xin Gao, Swapnil Singhavi, Linwei Li, Wei Wei, Zecong Hu, Haoran Shi, Xiaodan Liang, Teruko Mitamura, Eric P. Xing, Zhiting Hu

* 8 pages, 4 figures, EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

SongMASS: Automatic Song Writing with Pre-training and Alignment Constraint


Dec 09, 2020
Zhonghao Sheng, Kaitao Song, Xu Tan, Yi Ren, Wei Ye, Shikun Zhang, Tao Qin


  Access Paper or Ask Questions

Leveraging Code Generation to Improve Code Retrieval and Summarization via Dual Learning


Feb 25, 2020
Wei Ye, Rui Xie, Jinglei Zhang, Tianxiang Hu, Xiaoyin Wang, Shikun Zhang

* Published at The Web Conference (WWW) 2020, full paper 

  Access Paper or Ask Questions

Exploiting Entity BIO Tag Embeddings and Multi-task Learning for Relation Extraction with Imbalanced Data


Jun 21, 2019
Wei Ye, Bo Li, Rui Xie, Zhonghao Sheng, Long Chen, Shikun Zhang


  Access Paper or Ask Questions

A Dynamic Boosted Ensemble Learning Method Based on Random Forest


Apr 24, 2018
Xingzhang Ren, Chen Long, Leilei Zhang, Ye Wei, Dongdong Du, Jingxi Liang, Shikun Zhang, Weiping Li


  Access Paper or Ask Questions