Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Fei Sun

Recommendation Unlearning


Jan 18, 2022
Chong Chen, Fei Sun, Min Zhang, Bolin Ding

* To appear in TheWebConf 2022 

  Access Paper or Ask Questions

Compact Multi-level Sparse Neural Networks with Input Independent Dynamic Rerouting


Dec 21, 2021
Minghai Qin, Tianyun Zhang, Fei Sun, Yen-Kuang Chen, Makan Fardad, Yanzhi Wang, Yuan Xie


  Access Paper or Ask Questions

Load-balanced Gather-scatter Patterns for Sparse Deep Neural Networks


Dec 20, 2021
Fei Sun, Minghai Qin, Tianyun Zhang, Xiaolong Ma, Haoran Li, Junwen Luo, Zihao Zhao, Yen-Kuang Chen, Yuan Xie


  Access Paper or Ask Questions

Factual Consistency Evaluation for Text Summarization via Counterfactual Estimation


Sep 08, 2021
Yuexiang Xie, Fei Sun, Yang Deng, Yaliang Li, Bolin Ding

* Accepted by EMNLP-21 

  Access Paper or Ask Questions

Counterfactual Evaluation for Explainable AI


Sep 05, 2021
Yingqiang Ge, Shuchang Liu, Zelong Li, Shuyuan Xu, Shijie Geng, Yunqi Li, Juntao Tan, Fei Sun, Yongfeng Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Effective Model Sparsification by Scheduled Grow-and-Prune Methods


Jun 18, 2021
Xiaolong Ma, Minghai Qin, Fei Sun, Zejiang Hou, Kun Yuan, Yi Xu, Yanzhi Wang, Yen-Kuang Chen, Rong Jin, Yuan Xie


  Access Paper or Ask Questions

CausCF: Causal Collaborative Filtering for RecommendationEffect Estimation


May 28, 2021
Xu Xie, Zhaoyang Liu, Shiwen Wu, Fei Sun, Cihang Liu, Jiawei Chen, Jinyang Gao, Bin Cui, Bolin Ding


  Access Paper or Ask Questions

Unified Conversational Recommendation Policy Learning via Graph-based Reinforcement Learning


May 20, 2021
Yang Deng, Yaliang Li, Fei Sun, Bolin Ding, Wai Lam

* Accepted by SIGIR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

GRN: Generative Rerank Network for Context-wise Recommendation


Apr 07, 2021
Yufei Feng, Binbin Hu, Yu Gong, Fei Sun, Qingwen Liu, Wenwu Ou

* Better read with arXiv:2102.12057. arXiv admin note: text overlap with arXiv:2102.12057 

  Access Paper or Ask Questions

Semantic Models for the First-stage Retrieval: A Comprehensive Review


Mar 12, 2021
Yinqiong Cai, Yixing Fan, Jiafeng Guo, Fei Sun, Ruqing Zhang, Xueqi Cheng


  Access Paper or Ask Questions

Explore User Neighborhood for Real-time E-commerce Recommendation


Feb 28, 2021
Xu Xie, Fei Sun, Xiaoyong Yang, Zhao Yang, Jinyang Gao, Wenwu Ou, Bin Cui

* To appear in ICDE 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Variation Control and Evaluation for Generative SlateRecommendations


Feb 26, 2021
Shuchang Liu, Fei Sun, Yingqiang Ge, Changhua Pei, Yongfeng Zhang

* 12 pages, 8 figures, to be published in WWW 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Revisit Recommender System in the Permutation Prospective


Feb 24, 2021
Yufei Feng, Yu Gong, Fei Sun, Qingwen Liu, Wenwu Ou

* Under the review of the KDD2021 Applied Data Science track 

  Access Paper or Ask Questions

Graph Attention Collaborative Similarity Embedding for Recommender System


Feb 05, 2021
Jinbo Song, Chao Chang, Fei Sun, Zhenyang Chen, Guoyong Hu, Peng Jiang


  Access Paper or Ask Questions

Towards Long-term Fairness in Recommendation


Jan 10, 2021
Yingqiang Ge, Shuchang Liu, Ruoyuan Gao, Yikun Xian, Yunqi Li, Xiangyu Zhao, Changhua Pei, Fei Sun, Junfeng Ge, Wenwu Ou, Yongfeng Zhang


  Access Paper or Ask Questions

CLEAR: Contrastive Learning for Sentence Representation


Dec 31, 2020
Zhuofeng Wu, Sinong Wang, Jiatao Gu, Madian Khabsa, Fei Sun, Hao Ma

* 10 pages, 2 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Graph Neural Networks in Recommender Systems: A Survey


Nov 04, 2020
Shiwen Wu, Wentao Zhang, Fei Sun, Bin Cui

* 27 pages, 10 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Ranking Enhanced Dialogue Generation


Aug 13, 2020
Changying Hao, Liang Pang, Yanyan Lan, Fei Sun, Jiafeng Guo, Xueqi Cheng

* Accepted at CIKM 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Computation on Sparse Neural Networks: an Inspiration for Future Hardware


Apr 24, 2020
Fei Sun, Minghai Qin, Tianyun Zhang, Liu Liu, Yen-Kuang Chen, Yuan Xie

* 9 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

A Unified DNN Weight Compression Framework Using Reweighted Optimization Methods


Apr 12, 2020
Tianyun Zhang, Xiaolong Ma, Zheng Zhan, Shanglin Zhou, Minghai Qin, Fei Sun, Yen-Kuang Chen, Caiwen Ding, Makan Fardad, Yanzhi Wang


  Access Paper or Ask Questions

Skeleton Based Action Recognition using a Stacked Denoising Autoencoder with Constraints of Privileged Information


Mar 12, 2020
Zhize Wu, Thomas Weise, Le Zou, Fei Sun, Ming Tan


  Access Paper or Ask Questions

Learning in the Frequency Domain


Mar 12, 2020
Kai Xu, Minghai Qin, Fei Sun, Yuhao Wang, Yen-Kuang Chen, Fengbo Ren

* Accepted to CVPR 2020; https://github.com/calmevtime/DCTNet 

  Access Paper or Ask Questions

MLPerf Inference Benchmark


Nov 06, 2019
Vijay Janapa Reddi, Christine Cheng, David Kanter, Peter Mattson, Guenther Schmuelling, Carole-Jean Wu, Brian Anderson, Maximilien Breughe, Mark Charlebois, William Chou, Ramesh Chukka, Cody Coleman, Sam Davis, Pan Deng, Greg Diamos, Jared Duke, Dave Fick, J. Scott Gardner, Itay Hubara, Sachin Idgunji, Thomas B. Jablin, Jeff Jiao, Tom St. John, Pankaj Kanwar, David Lee, Jeffery Liao, Anton Lokhmotov, Francisco Massa, Peng Meng, Paulius Micikevicius, Colin Osborne, Gennady Pekhimenko, Arun Tejusve Raghunath Rajan, Dilip Sequeira, Ashish Sirasao, Fei Sun, Hanlin Tang, Michael Thomson, Frank Wei, Ephrem Wu, Lingjie Xu, Koichi Yamada, Bing Yu, George Yuan, Aaron Zhong, Peizhao Zhang, Yuchen Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Improving Multi-turn Dialogue Modelling with Utterance ReWriter


Jun 14, 2019
Hui Su, Xiaoyu Shen, Rongzhi Zhang, Fei Sun, Pengwei Hu, Cheng Niu, Jie Zhou

* Accepted to ACL 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Exact-K Recommendation via Maximal Clique Optimization


May 17, 2019
Yu Gong, Yu Zhu, Lu Duan, Qingwen Liu, Ziyu Guan, Fei Sun, Wenwu Ou, Kenny Q. Zhu

* SIGKDD 2019 

  Access Paper or Ask Questions