Alert button
Picture for Jingqing Ruan

Jingqing Ruan

Alert button

X-Light: Cross-City Traffic Signal Control Using Transformer on Transformer as Meta Multi-Agent Reinforcement Learner

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 18, 2024
Haoyuan Jiang, Ziyue Li, Hua Wei, Xuantang Xiong, Jingqing Ruan, Jiaming Lu, Hangyu Mao, Rui Zhao

Viaarxiv icon

DuaLight: Enhancing Traffic Signal Control by Leveraging Scenario-Specific and Scenario-Shared Knowledge

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 22, 2023
Jiaming Lu, Jingqing Ruan, Haoyuan Jiang, Ziyue Li, Hangyu Mao, Rui Zhao

Viaarxiv icon

Learning Top-k Subtask Planning Tree based on Discriminative Representation Pre-training for Decision Making

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 18, 2023
Jingqing Ruan, Kaishen Wang, Qingyang Zhang, Dengpeng Xing, Bo Xu

Viaarxiv icon

Controlling Large Language Model-based Agents for Large-Scale Decision-Making: An Actor-Critic Approach

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 23, 2023
Bin Zhang, Hangyu Mao, Jingqing Ruan, Ying Wen, Yang Li, Shao Zhang, Zhiwei Xu, Dapeng Li, Ziyue Li, Rui Zhao, Lijuan Li, Guoliang Fan

Figure 1 for Controlling Large Language Model-based Agents for Large-Scale Decision-Making: An Actor-Critic Approach
Figure 2 for Controlling Large Language Model-based Agents for Large-Scale Decision-Making: An Actor-Critic Approach
Figure 3 for Controlling Large Language Model-based Agents for Large-Scale Decision-Making: An Actor-Critic Approach
Figure 4 for Controlling Large Language Model-based Agents for Large-Scale Decision-Making: An Actor-Critic Approach
Viaarxiv icon

TPTU-v2: Boosting Task Planning and Tool Usage of Large Language Model-based Agents in Real-world Systems

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 19, 2023
Yilun Kong, Jingqing Ruan, Yihong Chen, Bin Zhang, Tianpeng Bao, Shiwei Shi, Guoqing Du, Xiaoru Hu, Hangyu Mao, Ziyue Li, Xingyu Zeng, Rui Zhao

Figure 1 for TPTU-v2: Boosting Task Planning and Tool Usage of Large Language Model-based Agents in Real-world Systems
Figure 2 for TPTU-v2: Boosting Task Planning and Tool Usage of Large Language Model-based Agents in Real-world Systems
Figure 3 for TPTU-v2: Boosting Task Planning and Tool Usage of Large Language Model-based Agents in Real-world Systems
Figure 4 for TPTU-v2: Boosting Task Planning and Tool Usage of Large Language Model-based Agents in Real-world Systems
Viaarxiv icon

Reboost Large Language Model-based Text-to-SQL, Text-to-Python, and Text-to-Function -- with Real Applications in Traffic Domain

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 31, 2023
Guanghu Sui, Zhishuai Li, Ziyue Li, Sun Yang, Jingqing Ruan, Hangyu Mao, Rui Zhao

Viaarxiv icon

TPTU: Task Planning and Tool Usage of Large Language Model-based AI Agents

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 07, 2023
Jingqing Ruan, Yihong Chen, Bin Zhang, Zhiwei Xu, Tianpeng Bao, Guoqing Du, Shiwei Shi, Hangyu Mao, Xingyu Zeng, Rui Zhao

Figure 1 for TPTU: Task Planning and Tool Usage of Large Language Model-based AI Agents
Figure 2 for TPTU: Task Planning and Tool Usage of Large Language Model-based AI Agents
Figure 3 for TPTU: Task Planning and Tool Usage of Large Language Model-based AI Agents
Figure 4 for TPTU: Task Planning and Tool Usage of Large Language Model-based AI Agents
Viaarxiv icon

Balancing Exploration and Exploitation in Hierarchical Reinforcement Learning via Latent Landmark Graphs

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 22, 2023
Qingyang Zhang, Yiming Yang, Jingqing Ruan, Xuantang Xiong, Dengpeng Xing, Bo Xu

Figure 1 for Balancing Exploration and Exploitation in Hierarchical Reinforcement Learning via Latent Landmark Graphs
Figure 2 for Balancing Exploration and Exploitation in Hierarchical Reinforcement Learning via Latent Landmark Graphs
Figure 3 for Balancing Exploration and Exploitation in Hierarchical Reinforcement Learning via Latent Landmark Graphs
Figure 4 for Balancing Exploration and Exploitation in Hierarchical Reinforcement Learning via Latent Landmark Graphs
Viaarxiv icon

Explainable Reinforcement Learning via a Causal World Model

Add code
Bookmark button
Alert button
May 15, 2023
Zhongwei Yu, Jingqing Ruan, Dengpeng Xing

Figure 1 for Explainable Reinforcement Learning via a Causal World Model
Figure 2 for Explainable Reinforcement Learning via a Causal World Model
Figure 3 for Explainable Reinforcement Learning via a Causal World Model
Figure 4 for Explainable Reinforcement Learning via a Causal World Model
Viaarxiv icon

Mixture of personality improved Spiking actor network for efficient multi-agent cooperation

Add code
Bookmark button
Alert button
May 10, 2023
Xiyun Li, Ziyi Ni, Jingqing Ruan, Linghui Meng, Jing Shi, Tielin Zhang, Bo Xu

Figure 1 for Mixture of personality improved Spiking actor network for efficient multi-agent cooperation
Figure 2 for Mixture of personality improved Spiking actor network for efficient multi-agent cooperation
Figure 3 for Mixture of personality improved Spiking actor network for efficient multi-agent cooperation
Figure 4 for Mixture of personality improved Spiking actor network for efficient multi-agent cooperation
Viaarxiv icon