Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xin Chen

ChallenCap: Monocular 3D Capture of Challenging Human Performances using Multi-Modal References


Mar 29, 2021
Yannan He, Anqi Pang, Xin Chen, Han Liang, Minye Wu, Yuexin Ma, Lan Xu


  Access Paper or Ask Questions

Transformer Tracking


Mar 29, 2021
Xin Chen, Bin Yan, Jiawen Zhu, Dong Wang, Xiaoyun Yang, Huchuan Lu

* Accepted by CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions

Reinforcement Learning for Decision-Making and Control in Power Systems: Tutorial, Review, and Vision


Feb 05, 2021
Xin Chen, Guannan Qu, Yujie Tang, Steven Low, Na Li


  Access Paper or Ask Questions

Optimal Clustering in Anisotropic Gaussian Mixture Models


Jan 18, 2021
Xin Chen, Anderson Y. Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Anomaly Detection in Time Series with Triadic Motif Fields and Application in Atrial Fibrillation ECG Classification


Dec 09, 2020
Yadong Zhang, Xin Chen


  Access Paper or Ask Questions

Object-Driven Active Mapping for More Accurate Object Pose Estimation and Robotic Grasping


Dec 03, 2020
Yanmin Wu, Yunzhou Zhang, Delong Zhu, Xin Chen, Sonya Coleman, Wenkai Sun, Xinggang Hu, Zhiqiang Deng

* Submission to ICRA2021. Project page: https://yanmin-wu.github.io/project/active-mapping/ 

  Access Paper or Ask Questions

Attention Aware Cost Volume Pyramid Based Multi-view Stereo Network for 3D Reconstruction


Nov 25, 2020
Anzhu Yu, Wenyue Guo, Bing Liu, Xin Chen, Xin Wang, Xuefeng Cao, Bingchuan Jiang


  Access Paper or Ask Questions

Multi-feature driven active contour segmentation model for infrared image with intensity inhomogeneity


Nov 25, 2020
Qinyan Huang, Weiwen Zhou, Minjie Wan, Xin Chen, Qian Chen, Guohua Gu


  Access Paper or Ask Questions

Multi-view Graph Contrastive Representation Learning for Drug-Drug Interaction Prediction


Oct 22, 2020
Yingheng Wang, Yaosen Min, Xin Chen, Ji Wu


  Access Paper or Ask Questions

Online Learning and Distributed Control for Residential Demand Response


Oct 11, 2020
Xin Chen, Yingying Li, Jun Shimada, Na Li


  Access Paper or Ask Questions

Weight-Sharing Neural Architecture Search: A Battle to Shrink the Optimization Gap


Aug 05, 2020
Lingxi Xie, Xin Chen, Kaifeng Bi, Longhui Wei, Yuhui Xu, Zhengsu Chen, Lanfei Wang, An Xiao, Jianlong Chang, Xiaopeng Zhang, Qi Tian

* 24 pages, 3 figures, 2 tables, meta data updated 

  Access Paper or Ask Questions

Balancing Common Treatment and Epidemic Control in Medical Procurement during COVID-19: Transform-and-Divide Evolutionary Optimization


Aug 02, 2020
Yu-Jun Zheng, Xin Chen, Tie-Er Gan, Min-Xia Zhang, Wei-Guo Sheng, Ling Wang


  Access Paper or Ask Questions

CATCH: Context-based Meta Reinforcement Learning for Transferrable Architecture Search


Jul 22, 2020
Xin Chen, Yawen Duan, Zewei Chen, Hang Xu, Zihao Chen, Xiaodan Liang, Tong Zhang, Zhenguo Li

* Published at ECCV2020 

  Access Paper or Ask Questions

GOLD-NAS: Gradual, One-Level, Differentiable


Jul 07, 2020
Kaifeng Bi, Lingxi Xie, Xin Chen, Longhui Wei, Qi Tian

* 14 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

AutoSweep: Recovering 3D Editable Objectsfrom a Single Photograph


May 28, 2020
Xin Chen, Yuwei Li, Xi Luo, Tianjia Shao, Jingyi Yu, Kun Zhou, Youyi Zheng

* IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, vol. 26, no. 3, pp. 1466-1475, 1 March 2020 
* 10 pages, 12 figures 

  Access Paper or Ask Questions

A Novel Weighted Combination Method for Feature Selection using Fuzzy Sets


May 21, 2020
Zixiao Shen, Xin Chen, Jonathan M. Garibaldi


  Access Paper or Ask Questions

Performance Optimization of a Fuzzy Entropy based Feature Selection and Classification Framework


May 21, 2020
Zixiao Shen, Xin Chen, Jonathan M. Garibaldi


  Access Paper or Ask Questions

A Novel Meta Learning Framework for Feature Selection using Data Synthesis and Fuzzy Similarity


May 21, 2020
Zixiao Shen, Xin Chen, Jonathan M. Garibaldi


  Access Paper or Ask Questions

FU-net: Multi-class Image Segmentation Using Feedback Weighted U-net


Apr 28, 2020
Mina Jafari, Ruizhe Li, Yue Xing, Dorothee Auer, Susan Francis, Jonathan Garibaldi, Xin Chen

* The 10th International Conference on Image and Graphics (ICIG 2019) 
* Accepted for publication at International Conference on Image and Graphics (ICIG 2019) 

  Access Paper or Ask Questions

DRU-net: An Efficient Deep Convolutional Neural Network for Medical Image Segmentation


Apr 28, 2020
Mina Jafari, Dorothee Auer, Susan Francis, Jonathan Garibaldi, Xin Chen

* 2020 IEEE 16th International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI 2020) 
* Accepted for publication at IEEE International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI) 2020, 5 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

A Spatially Constrained Deep Convolutional Neural Network for Nerve Fiber Segmentation in Corneal Confocal Microscopic Images using Inaccurate Annotations


Apr 20, 2020
Ning Zhang, Susan Francis, Rayaz Malik, Xin Chen

* 2020 IEEE 17th International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI 2020) 
* 4 pages, accepted for publication at IEEE International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI) 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Fitting the Search Space of Weight-sharing NAS with Graph Convolutional Networks


Apr 17, 2020
Xin Chen, Lingxi Xie, Jun Wu, Longhui Wei, Yuhui Xu, Qi Tian

* 17 pages, 2 figures and 3 tables 

  Access Paper or Ask Questions

A generic ensemble based deep convolutional neural network for semi-supervised medical image segmentation


Apr 16, 2020
Ruizhe Li, Dorothee Auer, Christian Wagner, Xin Chen

* 2020 IEEE 16th International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI 2020) 
* Accepted for publication at IEEE International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI) 2020 

  Access Paper or Ask Questions