Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Feng Gao

Heterogeneous Graph Attention Network for Multi-hop Machine Reading Comprehension


Jul 02, 2021
Feng Gao, Jian-Cheng Ni, Peng Gao, Zi-Li Zhou, Yan-Yan Li, Hamido Fujita


  Access Paper or Ask Questions

Learning the Precise Feature for Cluster Assignment


Jun 11, 2021
Yanhai Gan, Xinghui Dong, Huiyu Zhou, Feng Gao, Junyu Dong


  Access Paper or Ask Questions

Towards Efficient Full 8-bit Integer DNN Online Training on Resource-limited Devices without Batch Normalization


May 27, 2021
Yukuan Yang, Xiaowei Chi, Lei Deng, Tianyi Yan, Feng Gao, Guoqi Li


  Access Paper or Ask Questions

Photoacoustic-monitored laser treatment for tattoo removal: a feasibility study


May 26, 2021
Yiyun Wang, Daohuai Jiang, Hengrong Lan, Feng Gao, Fei Gao


  Access Paper or Ask Questions

Capability Iteration Network for Robot Path Planning


Apr 29, 2021
Buqing Nie, Yue Gao, Yidong Mei, Feng Gao

* 9 pages. IJRA 2021 accepted 

  Access Paper or Ask Questions

Change Detection in Synthetic Aperture Radar Images Using a Dual-Domain Network


Apr 15, 2021
Xiaofan Qu, Feng Gao, Junyu Dong, Qian Du, Heng-Chao Li

* Accepted by IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, Code: https://github.com/summitgao/SAR_CD_DDNet 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Transformers for Fast Small Intestine Grounding in Capsule Endoscope Video


Apr 07, 2021
Xinkai Zhao, Chaowei Fang, Feng Gao, De-Jun Fan, Xutao Lin, Guanbin Li


  Access Paper or Ask Questions

Hyperspectral Image Denoising Based On Multi-Stream Denoising Network


Apr 06, 2021
Yan Gao, Feng Gao, Junyu Dong

* Accepted for publication in the International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS 2021) 

  Access Paper or Ask Questions

Disentangled Non-Local Network for Hyperspectral and LiDAR Data Classification


Apr 06, 2021
Wenxia Liu, Feng Gao, Junyu Dong

* Accepted for publication in the International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS 2021) 

  Access Paper or Ask Questions

Hyperspectral and LiDAR data classification based on linear self-attention


Apr 06, 2021
Min Feng, Feng Gao, Jian Fang, Junyu Dong

* Accepted for publication in the International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS 2021) 

  Access Paper or Ask Questions

Change Detection from SAR Images Based on Deformable Residual Convolutional Neural Networks


Apr 06, 2021
Junjie Wang, Feng Gao, Junyu Dong

* Accepted by ACM Multimedia Asia 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Remote Sensing Image Translation via Style-Based Recalibration Module and Improved Style Discriminator


Mar 29, 2021
Tiange Zhang, Feng Gao, Junyu Dong, Qian Du

* Accepted by IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, Code: https://github.com/summitgao/RSIT_SRM_ISD 

  Access Paper or Ask Questions

Better Than Ground-truth? Beyond Supervised Learning for Photoacoustic Imaging Reconstruction


Dec 21, 2020
Hengrong Lan, Changchun Yang, Feng Gao, Fei Gao

* under the peer-review procedure 

  Access Paper or Ask Questions

Photoacoustic Image Reconstruction Beyond Supervised to Compensate Limit-view and Remove Artifacts


Dec 04, 2020
Hengrong Lan, Changchun Yang, Feng Gao, Fei Gao

* under the peer-review procedure 

  Access Paper or Ask Questions

Attentional Separation-and-Aggregation Network for Self-supervised Depth-Pose Learning in Dynamic Scenes


Nov 18, 2020
Feng Gao, Jincheng Yu, Hao Shen, Yu Wang, Huazhong Yang

* accepted by CoRL2020 

  Access Paper or Ask Questions

Generalized Inverse Planning: Learning Lifted non-Markovian Utility for Generalizable Task Representation


Nov 12, 2020
Sirui Xie, Feng Gao, Song-Chun Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Conceptualized Representation Learning for Chinese Biomedical Text Mining


Aug 25, 2020
Ningyu Zhang, Qianghuai Jia, Kangping Yin, Liang Dong, Feng Gao, Nengwei Hua

* WSDM2020 Health Day 

  Access Paper or Ask Questions

Deep learning for photoacoustic imaging: a survey


Aug 10, 2020
Changchun Yang, Hengrong Lan, Feng Gao, Fei Gao

* A review of deep learning for photoacoustic imaging 

  Access Paper or Ask Questions

Dark, Beyond Deep: A Paradigm Shift to Cognitive AI with Humanlike Common Sense


Apr 20, 2020
Yixin Zhu, Tao Gao, Lifeng Fan, Siyuan Huang, Mark Edmonds, Hangxin Liu, Feng Gao, Chi Zhang, Siyuan Qi, Ying Nian Wu, Joshua B. Tenenbaum, Song-Chun Zhu

* Engineering, Feb, 2020 
* For high quality figures, please refer to http://wellyzhang.github.io/attach/dark.pdf 

  Access Paper or Ask Questions

Short Text Classification via Knowledge powered Attention with Similarity Matrix based CNN


Feb 09, 2020
Mingchen Li, Gabtone. Clinton, Yijia Miao, Feng Gao

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

A Generative Adversarial Network for AI-Aided Chair Design


Jan 31, 2020
Zhibo Liu, Feng Gao, Yizhou Wang

* 6 pages, 5 figures, accepted at MIPR2019 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Perceptual Inference by Contrasting


Nov 29, 2019
Chi Zhang, Baoxiong Jia, Feng Gao, Yixin Zhu, Hongjing Lu, Song-Chun Zhu

* NeurIPS 2019 spotlight. Project page: http://wellyzhang.github.io/project/copinet.html 

  Access Paper or Ask Questions

Understanding Graph Neural Networks with Asymmetric Geometric Scattering Transforms


Nov 14, 2019
Michael Perlmutter, Feng Gao, Guy Wolf, Matthew Hirn


  Access Paper or Ask Questions

Spatiotemporal Attention Networks for Wind Power Forecasting


Sep 14, 2019
Xingbo Fu, Feng Gao, Jiang Wu, Xinyu Wei, Fangwei Duan


  Access Paper or Ask Questions

Geometric Wavelet Scattering Networks on Compact Riemannian Manifolds


May 24, 2019
Michael Perlmutter, Feng Gao, Guy Wolf, Matthew Hirn


  Access Paper or Ask Questions

VRGym: A Virtual Testbed for Physical and Interactive AI


Apr 02, 2019
Xu Xie, Hangxin Liu, Zhenliang Zhang, Yuxing Qiu, Feng Gao, Siyuan Qi, Yixin Zhu, Song-Chun Zhu


  Access Paper or Ask Questions

RAVEN: A Dataset for Relational and Analogical Visual rEasoNing


Mar 07, 2019
Chi Zhang, Feng Gao, Baoxiong Jia, Yixin Zhu, Song-Chun Zhu

* CVPR 2019 paper. Supplementary: http://wellyzhang.github.io/attach/cvpr19zhang_supp.pdf Project: http://wellyzhang.github.io/project/raven.html 

  Access Paper or Ask Questions

Residual Attention based Network for Hand Bone Age Assessment


Dec 21, 2018
Eric Wu, Bin Kong, Xin Wang, Junjie Bai, Yi Lu, Feng Gao, Shaoting Zhang, Kunlin Cao, Qi Song, Siwei Lyu, Youbing Yin


  Access Paper or Ask Questions

Graph Classification with Geometric Scattering


Oct 07, 2018
Feng Gao, Guy Wolf, Matthew Hirn


  Access Paper or Ask Questions

Improving Object Detection with Region Similarity Learning


Mar 01, 2017
Feng Gao, Yihang Lou, Yan Bai, Shiqi Wang, Tiejun Huang, Ling-Yu Duan

* 6 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions