Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jiajun Chen

Non-Parametric Online Learning from Human Feedback for Neural Machine Translation


Sep 23, 2021
Dongqi Wang, Haoran Wei, Zhirui Zhang, Shujian Huang, Jun Xie, Weihua Luo, Jiajun Chen


  Access Paper or Ask Questions

Non-Parametric Unsupervised Domain Adaptation for Neural Machine Translation


Sep 14, 2021
Xin Zheng, Zhirui Zhang, Shujian Huang, Boxing Chen, Jun Xie, Weihua Luo, Jiajun Chen

* Findings of EMNLP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Energy-based Unknown Intent Detection with Data Manipulation


Jul 27, 2021
Yawen Ouyang, Jiasheng Ye, Yu Chen, Xinyu Dai, Shujian Huang, Jiajun Chen

* 10 pages, 4 figures, accepted by Findings of ACL-IJCNLP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Technical Report of Team GraphMIRAcles in the WikiKG90M-LSC Track of OGB-LSC @ KDD Cup 2021


Jul 12, 2021
Jianyu Cai, Jiajun Chen, Taoxing Pan, Zhanqiu Zhang, Jie Wang


  Access Paper or Ask Questions

Adaptive Nearest Neighbor Machine Translation


May 27, 2021
Xin Zheng, Zhirui Zhang, Junliang Guo, Shujian Huang, Boxing Chen, Weihua Luo, Jiajun Chen

* Accepted by ACL-IJCNLP 2021 main conference 

  Access Paper or Ask Questions

DirectQE: Direct Pretraining for Machine Translation Quality Estimation


May 15, 2021
Qu Cui, Shujian Huang, Jiahuan Li, Xiang Geng, Zaixiang Zheng, Guoping Huang, Jiajun Chen


  Access Paper or Ask Questions

Duplex Sequence-to-Sequence Learning for Reversible Machine Translation


May 07, 2021
Zaixiang Zheng, Hao Zhou, Shujian Huang, Jiajun Chen, Jingjing Xu, Lei Li

* Under review, 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Non-Autoregressive Translation by Learning Target Categorical Codes


Mar 21, 2021
Yu Bao, Shujian Huang, Tong Xiao, Dongqi Wang, Xinyu Dai, Jiajun Chen

* 11 pages, 3 figures, 7 tables. Accepted by NAACL-2021 

  Access Paper or Ask Questions

Dual Side Deep Context-aware Modulation for Social Recommendation


Mar 16, 2021
Bairan Fu, Wenming Zhang, Guangneng Hu, Xinyu Dai, Shujian Huang, Jiajun Chen

* Accepted by WWW2021 Conference 

  Access Paper or Ask Questions

Topology-Aware Correlations Between Relations for Inductive Link Prediction in Knowledge Graphs


Mar 05, 2021
Jiajun Chen, Huarui He, Feng Wu, Jie Wang

* Accepted to AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

FDMT: A Benchmark Dataset for Fine-grained Domain Adaptation in Machine Translation


Dec 31, 2020
Wenhao Zhu, Shujian Huang, Tong Pu, Xu Zhang, Jian Yu, Wei Chen, Yanfeng Wang, Jiajun Chen


  Access Paper or Ask Questions

Transformer-based Multi-Aspect Modeling for Multi-Aspect Multi-Sentiment Analysis


Nov 01, 2020
Zhen Wu, Chengcan Ying, Xinyu Dai, Shujian Huang, Jiajun Chen

* Accepted by NLPCC 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Opinion Transmission Network for Jointly Improving Aspect-oriented Opinion Words Extraction and Sentiment Classification


Nov 01, 2020
Chengcan Ying, Zhen Wu, Xinyu Dai, Shujian Huang, Jiajun Chen

* Accepted by NLPCC 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Capturing Longer Context for Document-level Neural Machine Translation: A Multi-resolutional Approach


Oct 18, 2020
Zewei Sun, Mingxuan Wang, Hao Zhou, Chengqi Zhao, Shujian Huang, Jiajun Chen, Lei Li


  Access Paper or Ask Questions

MIA-Prognosis: A Deep Learning Framework to Predict Therapy Response


Oct 08, 2020
Jiancheng Yang, Jiajun Chen, Kaiming Kuang, Tiancheng Lin, Junjun He, Bingbing Ni

* MICCAI 2020 (Early Accepted; Student Travel Award) 

  Access Paper or Ask Questions

Alleviating the Inequality of Attention Heads for Neural Machine Translation


Sep 21, 2020
Zewei Sun, Shujian Huang, Xinyu Dai, Jiajun Chen


  Access Paper or Ask Questions

Prompt Agnostic Essay Scorer: A Domain Generalization Approach to Cross-prompt Automated Essay Scoring


Aug 04, 2020
Robert Ridley, Liang He, Xinyu Dai, Shujian Huang, Jiajun Chen


  Access Paper or Ask Questions

A Discriminator Improves Unconditional Text Generation without Updating the Generator


Apr 09, 2020
Xingyuan Chen, Ping Cai, Peng Jin, Hongjun Wang, Xinyu Dai, Jiajun Chen


  Access Paper or Ask Questions

GRET: Global Representation Enhanced Transformer


Feb 24, 2020
Rongxiang Weng, Haoran Wei, Shujian Huang, Heng Yu, Lidong Bing, Weihua Luo, Jiajun Chen

* Accepted by AAAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Toward Making the Most of Context in Neural Machine Translation


Feb 19, 2020
Zaixiang Zheng, Xiang Yue, Shujian Huang, Jiajun Chen, Alexandra Birch

* Submitted to a conference 

  Access Paper or Ask Questions

Latent Opinions Transfer Network for Target-Oriented Opinion Words Extraction


Jan 07, 2020
Zhen Wu, Fei Zhao, Xin-Yu Dai, Shujian Huang, Jiajun Chen

* Accepted by the 34th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI 2020) 

  Access Paper or Ask Questions

Non-autoregressive Transformer by Position Learning


Nov 25, 2019
Yu Bao, Hao Zhou, Jiangtao Feng, Mingxuan Wang, Shujian Huang, Jiajun Chen, Lei LI


  Access Paper or Ask Questions

Generating Diverse Translation by Manipulating Multi-Head Attention


Nov 21, 2019
Zewei Sun, Shujian Huang, Hao-Ran Wei, Xin-yu Dai, Jiajun Chen

* Accepted by AAAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

A Reinforced Generation of Adversarial Samples for Neural Machine Translation


Nov 09, 2019
Wei Zou, Shujian Huang, Jun Xie, Xinyu Dai, Jiajun Chen


  Access Paper or Ask Questions

Multi-Perspective Inferrer: Reasoning Sentences Relationship from Holistic Perspective


Nov 09, 2019
Zhen Cheng, Zaixiang Zheng, Xin-Yu Dai, Shujian Huang, Jiajun Chen

* In progress 

  Access Paper or Ask Questions

Pre-train and Learn: Preserve Global Information for Graph Neural Networks


Oct 27, 2019
Danhao Zhu, Xin-yu Dai, Jiajun Chen


  Access Paper or Ask Questions

The Detection of Distributional Discrepancy for Text Generation


Sep 28, 2019
Xingyuan Chen, Ping Cai, Peng Jin, Haokun Du, Hongjun Wang, Xingyu Dai, Jiajun Chen


  Access Paper or Ask Questions

Fine-grained Knowledge Fusion for Sequence Labeling Domain Adaptation


Sep 10, 2019
Huiyun Yang, Shujian Huang, Xinyu Dai, Jiajun Chen

* EMNLP 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Improving Neural Machine Translation with Pre-trained Representation


Aug 21, 2019
Rongxiang Weng, Heng Yu, Shujian Huang, Weihua Luo, Jiajun Chen

* In Progress 

  Access Paper or Ask Questions

Correct-and-Memorize: Learning to Translate from Interactive Revisions


Aug 13, 2019
Rongxiang Weng, Hao Zhou, Shujian Huang, Lei Li, Yifan Xia, Jiajun Chen

* Accepted at IJCAI 2019 

  Access Paper or Ask Questions