Alert button
Picture for Jiajun Chen

Jiajun Chen

Alert button

Question Translation Training for Better Multilingual Reasoning

Jan 15, 2024
Wenhao Zhu, Shujian Huang, Fei Yuan, Shuaijie She, Jiajun Chen, Alexandra Birch

Viaarxiv icon

MAPO: Advancing Multilingual Reasoning through Multilingual Alignment-as-Preference Optimization

Jan 12, 2024
Shuaijie She, Shujian Huang, Wei Zou, Wenhao Zhu, Xiang Liu, Xiang Geng, Jiajun Chen

Viaarxiv icon

Multi-Candidate Speculative Decoding

Jan 12, 2024
Sen Yang, Shujian Huang, Xinyu Dai, Jiajun Chen

Viaarxiv icon

Lost in the Source Language: How Large Language Models Evaluate the Quality of Machine Translation

Jan 12, 2024
Xu Huang, Zhirui Zhang, Xiang Geng, Yichao Du, Jiajun Chen, Shujian Huang

Viaarxiv icon

Exploring the Dialogue Comprehension Ability of Large Language Models

Nov 16, 2023
Shuaijie She, Shujian Huang, Xingyun Wang, Yanke Zhou, Jiajun Chen

Viaarxiv icon

A Wolf in Sheep's Clothing: Generalized Nested Jailbreak Prompts can Fool Large Language Models Easily

Nov 14, 2023
Peng Ding, Jun Kuang, Dan Ma, Xuezhi Cao, Yunsen Xian, Jiajun Chen, Shujian Huang

Viaarxiv icon

Roles of Scaling and Instruction Tuning in Language Perception: Model vs. Human Attention

Oct 29, 2023
Changjiang Gao, Shujian Huang, Jixing Li, Jiajun Chen

Viaarxiv icon

IMTLab: An Open-Source Platform for Building, Evaluating, and Diagnosing Interactive Machine Translation Systems

Oct 17, 2023
Xu Huang, Zhirui Zhang, Ruize Gao, Yichao Du, Lemao Liu, Gouping Huang, Shuming Shi, Jiajun Chen, Shujian Huang

Viaarxiv icon

Towards Better Chain-of-Thought Prompting Strategies: A Survey

Oct 08, 2023
Zihan Yu, Liang He, Zhen Wu, Xinyu Dai, Jiajun Chen

Figure 1 for Towards Better Chain-of-Thought Prompting Strategies: A Survey
Figure 2 for Towards Better Chain-of-Thought Prompting Strategies: A Survey
Figure 3 for Towards Better Chain-of-Thought Prompting Strategies: A Survey
Viaarxiv icon

NJUNLP's Participation for the WMT2023 Quality Estimation Shared Task

Sep 23, 2023
Xiang Geng, Zhejian Lai, Yu Zhang, Shimin Tao, Hao Yang, Jiajun Chen, Shujian Huang

Figure 1 for NJUNLP's Participation for the WMT2023 Quality Estimation Shared Task
Figure 2 for NJUNLP's Participation for the WMT2023 Quality Estimation Shared Task
Figure 3 for NJUNLP's Participation for the WMT2023 Quality Estimation Shared Task
Figure 4 for NJUNLP's Participation for the WMT2023 Quality Estimation Shared Task
Viaarxiv icon