Alert button
Picture for Rui Zhao

Rui Zhao

Alert button

Non-Neighbors Also Matter to Kriging: A New Contrastive-Prototypical Learning

Jan 23, 2024
Zhishuai Li, Yunhao Nie, Ziyue Li, Lei Bai, Yisheng Lv, Rui Zhao

Viaarxiv icon

Spatial-Temporal Large Language Model for Traffic Prediction

Jan 23, 2024
Chenxi Liu, Sun Yang, Qianxiong Xu, Zhishuai Li, Cheng Long, Ziyue Li, Rui Zhao

Viaarxiv icon

Towards A Better Metric for Text-to-Video Generation

Jan 15, 2024
Jay Zhangjie Wu, Guian Fang, Haoning Wu, Xintao Wang, Yixiao Ge, Xiaodong Cun, David Junhao Zhang, Jia-Wei Liu, Yuchao Gu, Rui Zhao, Weisi Lin, Wynne Hsu, Ying Shan, Mike Zheng Shou

Viaarxiv icon

PDiT: Interleaving Perception and Decision-making Transformers for Deep Reinforcement Learning

Dec 26, 2023
Hangyu Mao, Rui Zhao, Ziyue Li, Zhiwei Xu, Hao Chen, Yiqun Chen, Bin Zhang, Zhen Xiao, Junge Zhang, Jiangjin Yin

Viaarxiv icon

Conditional Variational Autoencoder for Sign Language Translation with Cross-Modal Alignment

Dec 25, 2023
Rui Zhao, Liang Zhang, Biao Fu, Cong Hu, Jinsong Su, Yidong Chen

Viaarxiv icon

DuaLight: Enhancing Traffic Signal Control by Leveraging Scenario-Specific and Scenario-Shared Knowledge

Dec 22, 2023
Jiaming Lu, Jingqing Ruan, Haoyuan Jiang, Ziyue Li, Hangyu Mao, Rui Zhao

Viaarxiv icon

VisionTraj: A Noise-Robust Trajectory Recovery Framework based on Large-scale Camera Network

Dec 11, 2023
Zhishuai Li, Ziyue Li, Xiaoru Hu, Guoqing Du, Yunhao Nie, Feng Zhu, Lei Bai, Rui Zhao

Figure 1 for VisionTraj: A Noise-Robust Trajectory Recovery Framework based on Large-scale Camera Network
Figure 2 for VisionTraj: A Noise-Robust Trajectory Recovery Framework based on Large-scale Camera Network
Figure 3 for VisionTraj: A Noise-Robust Trajectory Recovery Framework based on Large-scale Camera Network
Figure 4 for VisionTraj: A Noise-Robust Trajectory Recovery Framework based on Large-scale Camera Network
Viaarxiv icon

X-Adapter: Adding Universal Compatibility of Plugins for Upgraded Diffusion Model

Dec 06, 2023
Lingmin Ran, Xiaodong Cun, Jia-Wei Liu, Rui Zhao, Song Zijie, Xintao Wang, Jussi Keppo, Mike Zheng Shou

Viaarxiv icon

VideoSwap: Customized Video Subject Swapping with Interactive Semantic Point Correspondence

Dec 05, 2023
Yuchao Gu, Yipin Zhou, Bichen Wu, Licheng Yu, Jia-Wei Liu, Rui Zhao, Jay Zhangjie Wu, David Junhao Zhang, Mike Zheng Shou, Kevin Tang

Viaarxiv icon

Hulk: A Universal Knowledge Translator for Human-Centric Tasks

Dec 05, 2023
Yizhou Wang, Yixuan Wu, Shixiang Tang, Weizhen He, Xun Guo, Feng Zhu, Lei Bai, Rui Zhao, Jian Wu, Tong He, Wanli Ouyang

Viaarxiv icon