Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xiaojie Jin

HR-NAS: Searching Efficient High-Resolution Neural Architectures with Lightweight Transformers


Jun 11, 2021
Mingyu Ding, Xiaochen Lian, Linjie Yang, Peng Wang, Xiaojie Jin, Zhiwu Lu, Ping Luo

* Accepted by CVPR 2021 (Oral) 

  Access Paper or Ask Questions

Refiner: Refining Self-attention for Vision Transformers


Jun 07, 2021
Daquan Zhou, Yujun Shi, Bingyi Kang, Weihao Yu, Zihang Jiang, Yuan Li, Xiaojie Jin, Qibin Hou, Jiashi Feng


  Access Paper or Ask Questions

One Backward from Ten Forward, Subsampling for Large-Scale Deep Learning


Apr 27, 2021
Chaosheng Dong, Xiaojie Jin, Weihao Gao, Yijia Wang, Hongyi Zhang, Xiang Wu, Jianchao Yang, Xiaobing Liu

* 13 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Token Labeling: Training a 85.4% Top-1 Accuracy Vision Transformer with 56M Parameters on ImageNet


Apr 23, 2021
Zihang Jiang, Qibin Hou, Li Yuan, Daquan Zhou, Xiaojie Jin, Anran Wang, Jiashi Feng


  Access Paper or Ask Questions

DeepViT: Towards Deeper Vision Transformer


Apr 19, 2021
Daquan Zhou, Bingyi Kang, Xiaojie Jin, Linjie Yang, Xiaochen Lian, Zihang Jiang, Qibin Hou, Jiashi Feng


  Access Paper or Ask Questions

AutoSpace: Neural Architecture Search with Less Human Interference


Mar 22, 2021
Daquan Zhou, Xiaojie Jin, Xiaochen Lian, Linjie Yang, Yujing Xue, Qibin Hou, Jiashi Feng


  Access Paper or Ask Questions

Human-centric Spatio-Temporal Video Grounding With Visual Transformers


Nov 10, 2020
Zongheng Tang, Yue Liao, Si Liu, Guanbin Li, Xiaojie Jin, Hongxu Jiang, Qian Yu, Dong Xu

* 9pages, 5 figures, under review 

  Access Paper or Ask Questions

Neural Architecture Search for Lightweight Non-Local Networks


Apr 04, 2020
Yingwei Li, Xiaojie Jin, Jieru Mei, Xiaochen Lian, Linjie Yang, Cihang Xie, Qihang Yu, Yuyin Zhou, Song Bai, Alan Yuille

* CVPR 2020. Project page: https://github.com/LiYingwei/AutoNL 

  Access Paper or Ask Questions

RC-DARTS: Resource Constrained Differentiable Architecture Search


Dec 30, 2019
Xiaojie Jin, Jiang Wang, Joshua Slocum, Ming-Hsuan Yang, Shengyang Dai, Shuicheng Yan, Jiashi Feng

* Tech report 

  Access Paper or Ask Questions

AtomNAS: Fine-Grained End-to-End Neural Architecture Search


Dec 20, 2019
Jieru Mei, Yingwei Li, Xiaochen Lian, Xiaojie Jin, Linjie Yang, Alan Yuille, Jianchao Yang

* Accepted by ICLR 2020. 11 pages, 6 figures, and 4 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Model Compression via Filter Auto-sampling


Jul 12, 2019
Daquan Zhou, Xiaojie Jin, Kaixin Wang, Jianchao Yang, Jiashi Feng


  Access Paper or Ask Questions

WSNet: Compact and Efficient Networks Through Weight Sampling


May 22, 2018
Xiaojie Jin, Yingzhen Yang, Ning Xu, Jianchao Yang, Nebojsa Jojic, Jiashi Feng, Shuicheng Yan

* To appear at ICML 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Predicting Scene Parsing and Motion Dynamics in the Future


Nov 09, 2017
Xiaojie Jin, Huaxin Xiao, Xiaohui Shen, Jimei Yang, Zhe Lin, Yunpeng Chen, Zequn Jie, Jiashi Feng, Shuicheng Yan

* To appear in NIPS 2017 

  Access Paper or Ask Questions

Training Group Orthogonal Neural Networks with Privileged Information


Aug 18, 2017
Yunpeng Chen, Xiaojie Jin, Jiashi Feng, Shuicheng Yan

* Proceedings of the IJCAI-17 

  Access Paper or Ask Questions

Dual Path Networks


Aug 01, 2017
Yunpeng Chen, Jianan Li, Huaxin Xiao, Xiaojie Jin, Shuicheng Yan, Jiashi Feng

* for code and models, see https://github.com/cypw/DPNs 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Self-Taught Learning for Weakly Supervised Object Localization


Apr 30, 2017
Zequn Jie, Yunchao Wei, Xiaojie Jin, Jiashi Feng, Wei Liu

* Accepted as spotlight paper by CVPR 2017 

  Access Paper or Ask Questions

Tree-Structured Reinforcement Learning for Sequential Object Localization


Mar 08, 2017
Zequn Jie, Xiaodan Liang, Jiashi Feng, Xiaojie Jin, Wen Feng Lu, Shuicheng Yan

* In Advances in Neural Information Processing Systems (pp. 127-135) (2016) 
* Advances in Neural Information Processing Systems 2016 

  Access Paper or Ask Questions

Video Scene Parsing with Predictive Feature Learning


Dec 13, 2016
Xiaojie Jin, Xin Li, Huaxin Xiao, Xiaohui Shen, Zhe Lin, Jimei Yang, Yunpeng Chen, Jian Dong, Luoqi Liu, Zequn Jie, Jiashi Feng, Shuicheng Yan

* 15 pages, 7 figures, 5 tables, currently v2 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Path Feedback Recurrent Neural Network for Scene Parsing


Nov 22, 2016
Xiaojie Jin, Yunpeng Chen, Jiashi Feng, Zequn Jie, Shuicheng Yan

* Accepted by AAAI-17. Camera-ready version 

  Access Paper or Ask Questions

Collaborative Layer-wise Discriminative Learning in Deep Neural Networks


Jul 19, 2016
Xiaojie Jin, Yunpeng Chen, Jian Dong, Jiashi Feng, Shuicheng Yan

* To appear in ECCV 2016. Maybe subject to minor changes before camera-ready version 

  Access Paper or Ask Questions

Training Skinny Deep Neural Networks with Iterative Hard Thresholding Methods


Jul 19, 2016
Xiaojie Jin, Xiaotong Yuan, Jiashi Feng, Shuicheng Yan


  Access Paper or Ask Questions

Deep Learning with S-shaped Rectified Linear Activation Units


Dec 22, 2015
Xiaojie Jin, Chunyan Xu, Jiashi Feng, Yunchao Wei, Junjun Xiong, Shuicheng Yan

* Accepted by AAAI-16 

  Access Paper or Ask Questions