Alert button
Picture for Zhenyang Li

Zhenyang Li

Alert button

Attribute-driven Disentangled Representation Learning for Multimodal Recommendation

Dec 22, 2023
Zhenyang Li, Fan Liu, Yinwei Wei, Zhiyong Cheng, Liqiang Nie, Mohan Kankanhalli

Viaarxiv icon

Unsupervised Anomaly Detection with Local-Sensitive VQVAE and Global-Sensitive Transformers

Mar 29, 2023
Mingqing Wang, Jiawei Li, Zhenyang Li, Chengxiao Luo, Bin Chen, Shu-Tao Xia, Zhi Wang

Figure 1 for Unsupervised Anomaly Detection with Local-Sensitive VQVAE and Global-Sensitive Transformers
Figure 2 for Unsupervised Anomaly Detection with Local-Sensitive VQVAE and Global-Sensitive Transformers
Figure 3 for Unsupervised Anomaly Detection with Local-Sensitive VQVAE and Global-Sensitive Transformers
Figure 4 for Unsupervised Anomaly Detection with Local-Sensitive VQVAE and Global-Sensitive Transformers
Viaarxiv icon

Learning to Agree on Vision Attention for Visual Commonsense Reasoning

Feb 19, 2023
Zhenyang Li, Yangyang Guo, Kejie Wang, Fan Liu, Liqiang Nie, Mohan Kankanhalli

Figure 1 for Learning to Agree on Vision Attention for Visual Commonsense Reasoning
Figure 2 for Learning to Agree on Vision Attention for Visual Commonsense Reasoning
Figure 3 for Learning to Agree on Vision Attention for Visual Commonsense Reasoning
Figure 4 for Learning to Agree on Vision Attention for Visual Commonsense Reasoning
Viaarxiv icon

Alignment-guided Temporal Attention for Video Action Recognition

Sep 30, 2022
Yizhou Zhao, Zhenyang Li, Xun Guo, Yan Lu

Figure 1 for Alignment-guided Temporal Attention for Video Action Recognition
Figure 2 for Alignment-guided Temporal Attention for Video Action Recognition
Figure 3 for Alignment-guided Temporal Attention for Video Action Recognition
Figure 4 for Alignment-guided Temporal Attention for Video Action Recognition
Viaarxiv icon

Factorized and Controllable Neural Re-Rendering of Outdoor Scene for Photo Extrapolation

Jul 14, 2022
Boming Zhao, Bangbang Yang, Zhenyang Li, Zuoyue Li, Guofeng Zhang, Jiashu Zhao, Dawei Yin, Zhaopeng Cui, Hujun Bao

Figure 1 for Factorized and Controllable Neural Re-Rendering of Outdoor Scene for Photo Extrapolation
Figure 2 for Factorized and Controllable Neural Re-Rendering of Outdoor Scene for Photo Extrapolation
Figure 3 for Factorized and Controllable Neural Re-Rendering of Outdoor Scene for Photo Extrapolation
Figure 4 for Factorized and Controllable Neural Re-Rendering of Outdoor Scene for Photo Extrapolation
Viaarxiv icon

Enhancing Multi-view Stereo with Contrastive Matching and Weighted Focal Loss

Jun 21, 2022
Yikang Ding, Zhenyang Li, Dihe Huang, Zhiheng Li, Kai Zhang

Figure 1 for Enhancing Multi-view Stereo with Contrastive Matching and Weighted Focal Loss
Figure 2 for Enhancing Multi-view Stereo with Contrastive Matching and Weighted Focal Loss
Figure 3 for Enhancing Multi-view Stereo with Contrastive Matching and Weighted Focal Loss
Figure 4 for Enhancing Multi-view Stereo with Contrastive Matching and Weighted Focal Loss
Viaarxiv icon

Joint Answering and Explanation for Visual Commonsense Reasoning

Feb 25, 2022
Zhenyang Li, Yangyang Guo, Kejie Wang, Yinwei Wei, Liqiang Nie, Mohan Kankanhalli

Figure 1 for Joint Answering and Explanation for Visual Commonsense Reasoning
Figure 2 for Joint Answering and Explanation for Visual Commonsense Reasoning
Figure 3 for Joint Answering and Explanation for Visual Commonsense Reasoning
Figure 4 for Joint Answering and Explanation for Visual Commonsense Reasoning
Viaarxiv icon

LICHEE: Improving Language Model Pre-training with Multi-grained Tokenization

Aug 03, 2021
Weidong Guo, Mingjun Zhao, Lusheng Zhang, Di Niu, Jinwen Luo, Zhenhua Liu, Zhenyang Li, Jianbo Tang

Figure 1 for LICHEE: Improving Language Model Pre-training with Multi-grained Tokenization
Figure 2 for LICHEE: Improving Language Model Pre-training with Multi-grained Tokenization
Figure 3 for LICHEE: Improving Language Model Pre-training with Multi-grained Tokenization
Figure 4 for LICHEE: Improving Language Model Pre-training with Multi-grained Tokenization
Viaarxiv icon

A Benchmark dataset for both underwater image enhancement and underwater object detection

Jun 29, 2020
Long Chen, Lei Tong, Feixiang Zhou, Zheheng Jiang, Zhenyang Li, Jialin Lv, Junyu Dong, Huiyu Zhou

Figure 1 for A Benchmark dataset for both underwater image enhancement and underwater object detection
Figure 2 for A Benchmark dataset for both underwater image enhancement and underwater object detection
Figure 3 for A Benchmark dataset for both underwater image enhancement and underwater object detection
Figure 4 for A Benchmark dataset for both underwater image enhancement and underwater object detection
Viaarxiv icon