Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Bo Liu

Team Orienteering Coverage Planning with Uncertain Reward


May 08, 2021
Bo Liu, Xuesu Xiao, Peter Stone


  Access Paper or Ask Questions

Semi-supervised Long-tailed Recognition using Alternate Sampling


May 01, 2021
Bo Liu, Haoxiang Li, Hao Kang, Nuno Vasconcelos, Gang Hua


  Access Paper or Ask Questions

GistNet: a Geometric Structure Transfer Network for Long-Tailed Recognition


May 01, 2021
Bo Liu, Haoxiang Li, Hao Kang, Gang Hua, Nuno Vasconcelos


  Access Paper or Ask Questions

Breadcrumbs: Adversarial Class-Balanced Sampling for Long-tailed Recognition


May 01, 2021
Bo Liu, Haoxiang Li, Hao Kang, Gang Hua, Nuno Vasconcelos


  Access Paper or Ask Questions

Sparse Pose Trajectory Completion


May 01, 2021
Bo Liu, Mandar Dixit, Roland Kwitt, Gang Hua, Nuno Vasconcelos


  Access Paper or Ask Questions

DP-Image: Differential Privacy for Image Data in Feature Space


Mar 12, 2021
Bo Liu, Ming Ding, Hanyu Xue, Tianqing Zhu, Dayong Ye, Li Song, Wanlei Zhou


  Access Paper or Ask Questions

IdentityDP: Differential Private Identification Protection for Face Images


Mar 02, 2021
Yunqian Wen, Li Song, Bo Liu, Ming Ding, Rong Xie


  Access Paper or Ask Questions

Spurious Local Minima Are Common for Deep Neural Networks with Piecewise Linear Activations


Feb 25, 2021
Bo Liu


  Access Paper or Ask Questions

SLAKE: A Semantically-Labeled Knowledge-Enhanced Dataset for Medical Visual Question Answering


Feb 18, 2021
Bo Liu, Li-Ming Zhan, Li Xu, Lin Ma, Yan Yang, Xiao-Ming Wu

* ISBI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Firefly Neural Architecture Descent: a General Approach for Growing Neural Networks


Feb 17, 2021
Lemeng Wu, Bo Liu, Peter Stone, Qiang Liu


  Access Paper or Ask Questions

Discrete Knowledge Graph Embedding based on Discrete Optimization


Jan 13, 2021
Yunqi Li, Shuyuan Xu, Bo Liu, Zuohui Fu, Shuchang Liu, Xu Chen, Yongfeng Zhang

* Accepted at the AAAI-20 Workshop on Knowledge Discovery from Unstructured Data in Financial Services 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Playing Full MOBA Games with Deep Reinforcement Learning


Dec 31, 2020
Deheng Ye, Guibin Chen, Wen Zhang, Sheng Chen, Bo Yuan, Bo Liu, Jia Chen, Zhao Liu, Fuhao Qiu, Hongsheng Yu, Yinyuting Yin, Bei Shi, Liang Wang, Tengfei Shi, Qiang Fu, Wei Yang, Lanxiao Huang, Wei Liu

* NeurIPS 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Motion Control for Mobile Robot Navigation Using Machine Learning: a Survey


Nov 26, 2020
Xuesu Xiao, Bo Liu, Garrett Warnell, Peter Stone


  Access Paper or Ask Questions

When Machine Learning Meets Privacy: A Survey and Outlook


Nov 24, 2020
Bo Liu, Ming Ding, Sina Shaham, Wenny Rahayu, Farhad Farokhi, Zihuai Lin

* This work is accepted by ACM Computing Surveys 

  Access Paper or Ask Questions

An Industry Evaluation of Embedding-based Entity Alignment


Nov 07, 2020
Ziheng Zhang, Jiaoyan Chen, Xi Chen, Hualuo Liu, Yuejia Xiang, Bo Liu, Yefeng Zheng

* accepted by COLING 2020 

  Access Paper or Ask Questions

APPLI: Adaptive Planner Parameter Learning From Interventions


Nov 01, 2020
Zizhao Wang, Xuesu Xiao, Bo Liu, Garrett Warnell, Peter Stone

* 6 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

APPLR: Adaptive Planner Parameter Learning from Reinforcement


Nov 01, 2020
Zifan Xu, Gauraang Dhamankar, Anirudh Nair, Xuesu Xiao, Garrett Warnell, Bo Liu, Zizhao Wang, Peter Stone


  Access Paper or Ask Questions

Continuous-time Gaussian Process Trajectory Generation for Multi-robot Formation via Probabilistic Inference


Oct 31, 2020
Shuang Guo, Bo Liu, Shen Zhang, Jifeng Guo, Changhong Wang

* 7 pages, 8 figures. Submitted to ICRA2021. Video supplement: https://www.youtube.com/watch?v=FMObkTgEcHk 

  Access Paper or Ask Questions

Human versus Machine Attention in Deep Reinforcement Learning Tasks


Oct 29, 2020
Ruohan Zhang, Bo Liu, Yifeng Zhu, Sihang Guo, Mary Hayhoe, Dana Ballard, Peter Stone


  Access Paper or Ask Questions

Extended Abstract: Motion Planners Learned from Geometric Hallucination


Oct 19, 2020
Xuesu Xiao, Bo Liu, Peter Stone


  Access Paper or Ask Questions

The NVIDIA PilotNet Experiments


Oct 17, 2020
Mariusz Bojarski, Chenyi Chen, Joyjit Daw, Alperen Değirmenci, Joya Deri, Bernhard Firner, Beat Flepp, Sachin Gogri, Jesse Hong, Lawrence Jackel, Zhenhua Jia, BJ Lee, Bo Liu, Fei Liu, Urs Muller, Samuel Payne, Nischal Kota Nagendra Prasad, Artem Provodin, John Roach, Timur Rvachov, Neha Tadimeti, Jesper van Engelen, Haiguang Wen, Eric Yang, Zongyi Yang


  Access Paper or Ask Questions

Agile Robot Navigation through Hallucinated Learning and Sober Deployment


Oct 16, 2020
Xuesu Xiao, Bo Liu, Peter Stone


  Access Paper or Ask Questions

Identifying Melanoma Images using EfficientNet Ensemble: Winning Solution to the SIIM-ISIC Melanoma Classification Challenge


Oct 11, 2020
Qishen Ha, Bo Liu, Fuxu Liu

* 6 pages, 2 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Google Landmark Recognition 2020 Competition Third Place Solution


Oct 11, 2020
Qishen Ha, Bo Liu, Fuxu Liu, Peiyuan Liao

* 5 pages, 2 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Discriminative Segmentation Tracking Using Dual Memory Banks


Sep 29, 2020
Fei Xie, Wankou Yang, Bo Liu, Kaihua Zhang, Wanli Xue, Wangmeng Zuo

* 12 pages 

  Access Paper or Ask Questions