Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Pixel-Level Cycle Association: A New Perspective for Domain Adaptive Semantic Segmentation

Oct 31, 2020
Guoliang Kang, Yunchao Wei, Yi Yang, Yueting Zhuang, Alexander G. Hauptmann

* Accepted by NeurIPS 2020 (oral). Code: https://github.com/kgl-prml/Pixel- Level-Cycle-Association 

  Access Paper or Ask Questions

LID 2020: The Learning from Imperfect Data Challenge Results

Oct 17, 2020
Yunchao Wei, Shuai Zheng, Ming-Ming Cheng, Hang Zhao, Liwei Wang, Errui Ding, Yi Yang, Antonio Torralba, Ting Liu, Guolei Sun, Wenguan Wang, Luc Van Gool, Wonho Bae, Junhyug Noh, Jinhwan Seo, Gunhee Kim, Hao Zhao, Ming Lu, Anbang Yao, Yiwen Guo, Yurong Chen, Li Zhang, Chuangchuang Tan, Tao Ruan, Guanghua Gu, Shikui Wei, Yao Zhao, Mariia Dobko, Ostap Viniavskyi, Oles Dobosevych, Zhendong Wang, Zhenyuan Chen, Chen Gong, Huanqing Yan, Jun He

* Summary of the 2nd Learning from Imperfect Data Workshop in conjunction with CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Collaborative Video Object Segmentation by Multi-Scale Foreground-Background Integration

Oct 13, 2020
Zongxin Yang, Yunchao Wei, Yi Yang

* Journal extension of arXiv:2003.08333 (ECCV 2020, Spotlight) 

  Access Paper or Ask Questions

Referring Image Segmentation via Cross-Modal Progressive Comprehension

Oct 01, 2020
Shaofei Huang, Tianrui Hui, Si Liu, Guanbin Li, Yunchao Wei, Jizhong Han, Luoqi Liu, Bo Li

* Accepted by CVPR 2020. Code is available at https://github.com/spyflying/CMPC-Refseg 

  Access Paper or Ask Questions

DONet: Dual Objective Networks for Skin Lesion Segmentation

Aug 19, 2020
Yaxiong Wang, Yunchao Wei, Xueming Qian, Li Zhu, Yi Yang

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Inter-Image Communication for Weakly Supervised Localization

Aug 12, 2020
Xiaolin Zhang, Yunchao Wei, Yi Yang


  Access Paper or Ask Questions

Sketch-Guided Scenery Image Outpainting

Jun 17, 2020
Yaxiong Wang, Yunchao Wei, Xueming Qian, Li Zhu, Yi Yang

* conditional image outpainting 

  Access Paper or Ask Questions

Rethinking Localization Map: Towards Accurate Object Perception with Self-Enhancement Maps

Jun 13, 2020
Xiaolin Zhang, Yunchao Wei, Yi Yang, Fei Wu


  Access Paper or Ask Questions

Focus Longer to See Better:Recursively Refined Attention for Fine-Grained Image Classification

May 22, 2020
Prateek Shroff, Tianlong Chen, Yunchao Wei, Zhangyang Wang


  Access Paper or Ask Questions

Omni-supervised Facial Expression Recognition: A Simple Baseline

May 18, 2020
Ping Liu, Yunchao Wei, Zibo Meng, Weihong Deng, Joey Tianyi Zhou, Yi Yang


  Access Paper or Ask Questions

The 1st Agriculture-Vision Challenge: Methods and Results

Apr 23, 2020
Mang Tik Chiu, Xingqian Xu, Kai Wang, Jennifer Hobbs, Naira Hovakimyan, Thomas S. Huang, Honghui Shi, Yunchao Wei, Zilong Huang, Alexander Schwing, Robert Brunner, Ivan Dozier, Wyatt Dozier, Karen Ghandilyan, David Wilson, Hyunseong Park, Junhee Kim, Sungho Kim, Qinghui Liu, Michael C. Kampffmeyer, Robert Jenssen, Arnt B. Salberg, Alexandre Barbosa, Rodrigo Trevisan, Bingchen Zhao, Shaozuo Yu, Siwei Yang, Yin Wang, Hao Sheng, Xiao Chen, Jingyi Su, Ram Rajagopal, Andrew Ng, Van Thong Huynh, Soo-Hyung Kim, In-Seop Na, Ujjwal Baid, Shubham Innani, Prasad Dutande, Bhakti Baheti, Sanjay Talbar, Jianyu Tang

* CVPR 2020 Workshop 

  Access Paper or Ask Questions

Differential Treatment for Stuff and Things: A Simple Unsupervised Domain Adaptation Method for Semantic Segmentation

Apr 22, 2020
Zhonghao Wang, Mo Yu, Yunchao Wei, Rogerio Feris, Jinjun Xiong, Wen-mei Hwu, Thomas S. Huang, Honghui Shi

* CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

VehicleNet: Learning Robust Visual Representation for Vehicle Re-identification

Apr 14, 2020
Zhedong Zheng, Tao Ruan, Yunchao Wei, Yi Yang, Tao Mei


  Access Paper or Ask Questions

Alleviating Semantic-level Shift: A Semi-supervised Domain Adaptation Method for Semantic Segmentation

Apr 02, 2020
Zhonghao Wang, Yunchao Wei, Rogerior Feris, Jinjun Xiong, Wen-Mei Hwu, Thomas S. Huang, Honghui Shi


  Access Paper or Ask Questions

Laplacian Denoising Autoencoder

Mar 30, 2020
Jianbo Jiao, Linchao Bao, Yunchao Wei, Shengfeng He, Honghui Shi, Rynson Lau, Thomas S. Huang


  Access Paper or Ask Questions

Memory Aggregation Networks for Efficient Interactive Video Object Segmentation

Mar 30, 2020
Jiaxu Miao, Yunchao Wei, Yi Yang

* Accepted to CVPR 2020. 10 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Collaborative Video Object Segmentation by Foreground-Background Integration

Mar 18, 2020
Zongxin Yang, Yunchao Wei, Yi Yang


  Access Paper or Ask Questions

University-1652: A Multi-view Multi-source Benchmark for Drone-based Geo-localization

Feb 27, 2020
Zhedong Zheng, Yunchao Wei, Yi Yang


  Access Paper or Ask Questions

AlignSeg: Feature-Aligned Segmentation Networks

Feb 24, 2020
Zilong Huang, Yunchao Wei, Xinggang Wang, Honghui Shi, Wenyu Liu, Thomas S. Huang

* In Submission 

  Access Paper or Ask Questions

Agriculture-Vision: A Large Aerial Image Database for Agricultural Pattern Analysis

Jan 05, 2020
Mang Tik Chiu, Xingqian Xu, Yunchao Wei, Zilong Huang, Alexander Schwing, Robert Brunner, Hrant Khachatrian, Hovnatan Karapetyan, Ivan Dozier, Greg Rose, David Wilson, Adrian Tudor, Naira Hovakimyan, Thomas S. Huang, Honghui Shi


  Access Paper or Ask Questions

Reliability Does Matter: An End-to-End Weakly Supervised Semantic Segmentation Approach

Nov 19, 2019
Bingfeng Zhang, Jimin Xiao, Yunchao Wei, Mingjie Sun, Kaizhu Huang

* AAAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Self-Correction for Human Parsing

Oct 22, 2019
Peike Li, Yunqiu Xu, Yunchao Wei, Yi Yang


  Access Paper or Ask Questions

SPGNet: Semantic Prediction Guidance for Scene Parsing

Aug 26, 2019
Bowen Cheng, Liang-Chieh Chen, Yunchao Wei, Yukun Zhu, Zilong Huang, Jinjun Xiong, Thomas Huang, Wen-Mei Hwu, Honghui Shi

* ICCV 2019 

  Access Paper or Ask Questions

CCNet: Criss-Cross Attention for Semantic Segmentation

Nov 28, 2018
Zilong Huang, Xinggang Wang, Lichao Huang, Chang Huang, Yunchao Wei, Wenyu Liu

* Code is publicly available at: https://github.com/speedinghzl/CCNet 

  Access Paper or Ask Questions

One Shot Domain Adaptation for Person Re-Identification

Nov 26, 2018
Yang Fu, Yunchao Wei, Guanshuo Wang, Jiwei Li, Xi Zhou, Honghui Shi, Thomas Huang

* Technical report 

  Access Paper or Ask Questions

Revisiting Pre-training: An Efficient Training Method for Image Classification

Nov 23, 2018
Bowen Cheng, Yunchao Wei, Honghui Shi, Shiyu Chang, Jinjun Xiong, Thomas S. Huang

* Technical report 

  Access Paper or Ask Questions

STA: Spatial-Temporal Attention for Large-Scale Video-based Person Re-Identification

Nov 09, 2018
Yang Fu, Xiaoyang Wang, Yunchao Wei, Thomas Huang

* Accepted as a conference paper at AAAI 2019 

  Access Paper or Ask Questions