Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yunchao Wei

Clicking Matters:Towards Interactive Human Parsing


Nov 11, 2021
Yutong Gao, Liqian Liang, Congyan Lang, Songhe Feng, Yidong Li, Yunchao Wei

* Human parsing, interactive segmentation, semantic segmentation 

  Access Paper or Ask Questions

M5Product: A Multi-modal Pretraining Benchmark for E-commercial Product Downstream Tasks


Sep 09, 2021
Xiao Dong, Xunlin Zhan, Yangxin Wu, Yunchao Wei, Xiaoyong Wei, Minlong Lu, Xiaodan Liang


  Access Paper or Ask Questions

Understanding and Accelerating Neural Architecture Search with Training-Free and Theory-Grounded Metrics


Aug 26, 2021
Wuyang Chen, Xinyu Gong, Yunchao Wei, Humphrey Shi, Zhicheng Yan, Yi Yang, Zhangyang Wang

* submitted to TPAMI 

  Access Paper or Ask Questions

Generating Superpixels for High-resolution Images with Decoupled Patch Calibration


Aug 23, 2021
Yaxiong Wang, Yunchao Wei, Xueming Qian, Li Zhu, Yi Yang

* 10 pages, superpixel segmentation. High-resolution Computer Version 

  Access Paper or Ask Questions

Product1M: Towards Weakly Supervised Instance-Level Product Retrieval via Cross-modal Pretraining


Aug 09, 2021
Xunlin Zhan, Yangxin Wu, Xiao Dong, Yunchao Wei, Minlong Lu, Yichi Zhang, Hang Xu, Xiaodan Liang


  Access Paper or Ask Questions

ReGO: Reference-Guided Outpainting for Scenery Image


Jul 02, 2021
Yaxiong Wang, Yunchao Wei, Xueming Qian, Li Zhu, Yi Yang

* Image outpainting, 13 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Associating Objects with Transformers for Video Object Segmentation


Jun 22, 2021
Zongxin Yang, Yunchao Wei, Yi Yang

* 18 pages, 9 figures, 5 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Affinity Attention Graph Neural Network for Weakly Supervised Semantic Segmentation


Jun 08, 2021
Bingfeng Zhang, Jimin Xiao, Jianbo Jiao, Yunchao Wei, Yao Zhao

* Accepted by IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TAPMI 2021) 

  Access Paper or Ask Questions

Few-Shot Segmentation via Cycle-Consistent Transformer


Jun 04, 2021
Gengwei Zhang, Guoliang Kang, Yunchao Wei, Yi Yang


  Access Paper or Ask Questions

Rethinking Cross-modal Interaction from a Top-down Perspective for Referring Video Object Segmentation


Jun 02, 2021
Chen Liang, Yu Wu, Tianfei Zhou, Wenguan Wang, Zongxin Yang, Yunchao Wei, Yi Yang


  Access Paper or Ask Questions

Cross-Modal Progressive Comprehension for Referring Segmentation


May 15, 2021
Si Liu, Tianrui Hui, Shaofei Huang, Yunchao Wei, Bo Li, Guanbin Li

* Accepted by TPAMI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Decoupled Spatial Temporal Graphs for Generic Visual Grounding


Mar 18, 2021
Qianyu Feng, Yunchao Wei, Mingming Cheng, Yi Yang


  Access Paper or Ask Questions

AINet: Association Implantation for Superpixel Segmentation


Jan 26, 2021
Yaxiong Wang, Yunchao Wei, Xueming Qian, Li Zhu, Yi Yang

* Superpixel Segmentation, Computer Version, 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Delving Deep into Label Smoothing


Nov 25, 2020
Chang-Bin Zhang, Peng-Tao Jiang, Qibin Hou, Yunchao Wei, Qi Han, Zhen Li, Ming-Ming Cheng

* 10 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Pixel-Level Cycle Association: A New Perspective for Domain Adaptive Semantic Segmentation


Oct 31, 2020
Guoliang Kang, Yunchao Wei, Yi Yang, Yueting Zhuang, Alexander G. Hauptmann

* Accepted by NeurIPS 2020 (oral). Code: https://github.com/kgl-prml/Pixel- Level-Cycle-Association 

  Access Paper or Ask Questions

LID 2020: The Learning from Imperfect Data Challenge Results


Oct 17, 2020
Yunchao Wei, Shuai Zheng, Ming-Ming Cheng, Hang Zhao, Liwei Wang, Errui Ding, Yi Yang, Antonio Torralba, Ting Liu, Guolei Sun, Wenguan Wang, Luc Van Gool, Wonho Bae, Junhyug Noh, Jinhwan Seo, Gunhee Kim, Hao Zhao, Ming Lu, Anbang Yao, Yiwen Guo, Yurong Chen, Li Zhang, Chuangchuang Tan, Tao Ruan, Guanghua Gu, Shikui Wei, Yao Zhao, Mariia Dobko, Ostap Viniavskyi, Oles Dobosevych, Zhendong Wang, Zhenyuan Chen, Chen Gong, Huanqing Yan, Jun He

* Summary of the 2nd Learning from Imperfect Data Workshop in conjunction with CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Collaborative Video Object Segmentation by Multi-Scale Foreground-Background Integration


Oct 13, 2020
Zongxin Yang, Yunchao Wei, Yi Yang

* Journal extension of arXiv:2003.08333 (ECCV 2020, Spotlight) 

  Access Paper or Ask Questions

Referring Image Segmentation via Cross-Modal Progressive Comprehension


Oct 01, 2020
Shaofei Huang, Tianrui Hui, Si Liu, Guanbin Li, Yunchao Wei, Jizhong Han, Luoqi Liu, Bo Li

* Accepted by CVPR 2020. Code is available at https://github.com/spyflying/CMPC-Refseg 

  Access Paper or Ask Questions

DONet: Dual Objective Networks for Skin Lesion Segmentation


Aug 19, 2020
Yaxiong Wang, Yunchao Wei, Xueming Qian, Li Zhu, Yi Yang

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Inter-Image Communication for Weakly Supervised Localization


Aug 12, 2020
Xiaolin Zhang, Yunchao Wei, Yi Yang


  Access Paper or Ask Questions

Sketch-Guided Scenery Image Outpainting


Jun 17, 2020
Yaxiong Wang, Yunchao Wei, Xueming Qian, Li Zhu, Yi Yang

* conditional image outpainting 

  Access Paper or Ask Questions

Rethinking Localization Map: Towards Accurate Object Perception with Self-Enhancement Maps


Jun 13, 2020
Xiaolin Zhang, Yunchao Wei, Yi Yang, Fei Wu


  Access Paper or Ask Questions

Focus Longer to See Better:Recursively Refined Attention for Fine-Grained Image Classification


May 22, 2020
Prateek Shroff, Tianlong Chen, Yunchao Wei, Zhangyang Wang


  Access Paper or Ask Questions

Omni-supervised Facial Expression Recognition: A Simple Baseline


May 18, 2020
Ping Liu, Yunchao Wei, Zibo Meng, Weihong Deng, Joey Tianyi Zhou, Yi Yang


  Access Paper or Ask Questions

The 1st Agriculture-Vision Challenge: Methods and Results


Apr 23, 2020
Mang Tik Chiu, Xingqian Xu, Kai Wang, Jennifer Hobbs, Naira Hovakimyan, Thomas S. Huang, Honghui Shi, Yunchao Wei, Zilong Huang, Alexander Schwing, Robert Brunner, Ivan Dozier, Wyatt Dozier, Karen Ghandilyan, David Wilson, Hyunseong Park, Junhee Kim, Sungho Kim, Qinghui Liu, Michael C. Kampffmeyer, Robert Jenssen, Arnt B. Salberg, Alexandre Barbosa, Rodrigo Trevisan, Bingchen Zhao, Shaozuo Yu, Siwei Yang, Yin Wang, Hao Sheng, Xiao Chen, Jingyi Su, Ram Rajagopal, Andrew Ng, Van Thong Huynh, Soo-Hyung Kim, In-Seop Na, Ujjwal Baid, Shubham Innani, Prasad Dutande, Bhakti Baheti, Sanjay Talbar, Jianyu Tang

* CVPR 2020 Workshop 

  Access Paper or Ask Questions

Differential Treatment for Stuff and Things: A Simple Unsupervised Domain Adaptation Method for Semantic Segmentation


Apr 22, 2020
Zhonghao Wang, Mo Yu, Yunchao Wei, Rogerio Feris, Jinjun Xiong, Wen-mei Hwu, Thomas S. Huang, Honghui Shi

* CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions