Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Long Zhou

CodeXGLUE: A Machine Learning Benchmark Dataset for Code Understanding and Generation


Feb 09, 2021
Shuai Lu, Daya Guo, Shuo Ren, Junjie Huang, Alexey Svyatkovskiy, Ambrosio Blanco, Colin Clement, Dawn Drain, Daxin Jiang, Duyu Tang, Ge Li, Lidong Zhou, Linjun Shou, Long Zhou, Michele Tufano, Ming Gong, Ming Zhou, Nan Duan, Neel Sundaresan, Shao Kun Deng, Shengyu Fu, Shujie Liu


  Access Paper or Ask Questions

GraphCodeBERT: Pre-training Code Representations with Data Flow


Sep 29, 2020
Daya Guo, Shuo Ren, Shuai Lu, Zhangyin Feng, Duyu Tang, Shujie Liu, Long Zhou, Nan Duan, Alexey Svyatkovskiy, Shengyu Fu, Michele Tufano, Shao Kun Deng, Colin Clement, Dawn Drain, Neel Sundaresan, Jian Yin, Daxin Jiang, Ming Zhou


  Access Paper or Ask Questions

CodeBLEU: a Method for Automatic Evaluation of Code Synthesis


Sep 27, 2020
Shuo Ren, Daya Guo, Shuai Lu, Long Zhou, Shujie Liu, Duyu Tang, Neel Sundaresan, Ming Zhou, Ambrosio Blanco, Shuai Ma

* 8 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Synchronous Speech Recognition and Speech-to-Text Translation with Interactive Decoding


Dec 16, 2019
Yuchen Liu, Jiajun Zhang, Hao Xiong, Long Zhou, Zhongjun He, Hua Wu, Haifeng Wang, Chengqing Zong

* Accepted by AAAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Sequence Generation: From Both Sides to the Middle


Jun 23, 2019
Long Zhou, Jiajun Zhang, Chengqing Zong, Heng Yu

* Accepted by IJCAI 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Synchronous Bidirectional Neural Machine Translation


May 13, 2019
Long Zhou, Jiajun Zhang, Chengqing Zong

* Published by TACL 2019, 15 pages, 9 figures, 9 tabels 

  Access Paper or Ask Questions

Synchronous Bidirectional Inference for Neural Sequence Generation


Feb 24, 2019
Jiajun Zhang, Long Zhou, Yang Zhao, Chengqing Zong

* 27 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Language-Independent Representor for Neural Machine Translation


Nov 01, 2018
Long Zhou, Yuchen Liu, Jiajun Zhang, Chengqing Zong, Guoping Huang


  Access Paper or Ask Questions

Word, Subword or Character? An Empirical Study of Granularity in Chinese-English NMT


Nov 13, 2017
Yining Wang, Long Zhou, Jiajun Zhang, Chengqing Zong

* 15 pages,3 figures,CWMT2017. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1609.08144 by other authors 

  Access Paper or Ask Questions

Look-ahead Attention for Generation in Neural Machine Translation


Aug 30, 2017
Long Zhou, Jiajun Zhang, Chengqing Zong

* 12 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Neural System Combination for Machine Translation


Apr 21, 2017
Long Zhou, Wenpeng Hu, Jiajun Zhang, Chengqing Zong

* Accepted as a short paper by ACL-2017 

  Access Paper or Ask Questions