Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xuanjing Huang

Who Responded to Whom: The Joint Effects of Latent Topics and Discourse in Conversation Structure


Apr 17, 2021
Lu Ji, Jing Li, Zhongyu Wei, Qi Zhang, Xuanjing Huang

* 10 pages, 7 figures, 3 tables submitted for emnlp2021 

  Access Paper or Ask Questions

Larger-Context Tagging: When and Why Does It Work?


Apr 09, 2021
Jinlan Fu, Liangjing Feng, Qi Zhang, Xuanjing Huang, Pengfei Liu

* Accepted by NAACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Enhancing Scientific Papers Summarization with Citation Graph


Apr 07, 2021
Chenxin An, Ming Zhong, Yiran Chen, Danqing Wang, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang

* accepted by AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

TextFlint: Unified Multilingual Robustness Evaluation Toolkit for Natural Language Processing


Apr 06, 2021
Tao Gui, Xiao Wang, Qi Zhang, Qin Liu, Yicheng Zou, Xin Zhou, Rui Zheng, Chong Zhang, Qinzhuo Wu, Jiacheng Ye, Zexiong Pang, Yongxin Zhang, Zhengyan Li, Ruotian Ma, Zichu Fei, Ruijian Cai, Jun Zhao, Xinwu Hu, Zhiheng Yan, Yiding Tan, Yuan Hu, Qiyuan Bian, Zhihua Liu, Bolin Zhu, Shan Qin, Xiaoyu Xing, Jinlan Fu, Yue Zhang, Minlong Peng, Xiaoqing Zheng, Yaqian Zhou, Zhongyu Wei, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang


  Access Paper or Ask Questions

Mask Attention Networks: Rethinking and Strengthen Transformer


Mar 25, 2021
Zhihao Fan, Yeyun Gong, Dayiheng Liu, Zhongyu Wei, Siyuan Wang, Jian Jiao, Nan Duan, Ruofei Zhang, Xuanjing Huang

* Accepted as a long paper to NAACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Alleviate Exposure Bias in Sequence Prediction \\ with Recurrent Neural Networks


Mar 22, 2021
Liping Yuan, Jiangtao Feng, Xiaoqing Zheng, Xuanjing Huang


  Access Paper or Ask Questions

An Unsupervised Sampling Approach for Image-Sentence Matching Using Document-Level Structural Information


Mar 21, 2021
Zejun Li, Zhongyu Wei, Zhihao Fan, Haijun Shan, Xuanjing Huang

* To be published in AAAI2021 

  Access Paper or Ask Questions

Generating Adversarial Examples in Chinese Texts Using Sentence-Pieces


Dec 29, 2020
Linyang Li, Yunfan Shao, Demin Song, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang

* pre-print 

  Access Paper or Ask Questions

Uncertainty-Aware Label Refinement for Sequence Labeling


Dec 19, 2020
Tao Gui, Jiacheng Ye, Qi Zhang, Zhengyan Li, Zichu Fei, Yeyun Gong, Xuanjing Huang

* Accepted by EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Topic-Oriented Spoken Dialogue Summarization for Customer Service with Saliency-Aware Topic Modeling


Dec 14, 2020
Yicheng Zou, Lujun Zhao, Yangyang Kang, Jun Lin, Minlong Peng, Zhuoren Jiang, Changlong Sun, Qi Zhang, Xuanjing Huang, Xiaozhong Liu

* Accepted by AAAI 2021, 9 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Summarization for Chat Logs with Topic-Oriented Ranking and Context-Aware Auto-Encoders


Dec 14, 2020
Yicheng Zou, Jun Lin, Lujun Zhao, Yangyang Kang, Zhuoren Jiang, Changlong Sun, Qi Zhang, Xuanjing Huang, Xiaozhong Liu

* Accepted by AAAI 2021, 9 pages 

  Access Paper or Ask Questions

SenSeNet: Neural Keyphrase Generation with Document Structure


Dec 12, 2020
Yichao Luo, Zhengyan Li, Bingning Wang, Xiaoyu Xing, Qi Zhang, Xuanjing Huang


  Access Paper or Ask Questions

RethinkCWS: Is Chinese Word Segmentation a Solved Task?


Dec 09, 2020
Jinlan Fu, Pengfei Liu, Qi Zhang, Xuanjing Huang

* Accepted by EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

An Enhanced Knowledge Injection Model for Commonsense Generation


Dec 01, 2020
Zhihao Fan, Yeyun Gong, Zhongyu Wei, Siyuan Wang, Yameng Huang, Jian Jiao, Xuanjing Huang, Nan Duan, Ruofei Zhang

* Accepted to COLING 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Generating universal language adversarial examples by understanding and enhancing the transferability across neural models


Nov 18, 2020
Liping Yuan, Xiaoqing Zheng, Yi Zhou, Cho-Jui Hsieh, Kai-wei Chang, Xuanjing Huang


  Access Paper or Ask Questions

Text Information Aggregation with Centrality Attention


Nov 16, 2020
Jingjing Gong, Hang Yan, Yining Zheng, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang


  Access Paper or Ask Questions

CDEvalSumm: An Empirical Study of Cross-Dataset Evaluation for Neural Summarization Systems


Oct 22, 2020
Yiran Chen, Pengfei Liu, Ming Zhong, Zi-Yi Dou, Danqing Wang, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang

* 13 pages, Findings of EMNLP2020 

  Access Paper or Ask Questions

Tasty Burgers, Soggy Fries: Probing Aspect Robustness in Aspect-Based Sentiment Analysis


Oct 04, 2020
Xiaoyu Xing, Zhijing Jin, Di Jin, Bingning Wang, Qi Zhang, Xuanjing Huang

* EMNLP 2020, long paper 

  Access Paper or Ask Questions

CoLAKE: Contextualized Language and Knowledge Embedding


Oct 01, 2020
Tianxiang Sun, Yunfan Shao, Xipeng Qiu, Qipeng Guo, Yaru Hu, Xuanjing Huang, Zheng Zhang

* Accepted by COLING 2020 

  Access Paper or Ask Questions

fastHan: A BERT-based Joint Many-Task Toolkit for Chinese NLP


Sep 18, 2020
Zhichao Geng, Hang Yan, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang


  Access Paper or Ask Questions

Defense against Adversarial Attacks in NLP via Dirichlet Neighborhood Ensemble


Jun 20, 2020
Yi Zhou, Xiaoqing Zheng, Cho-Jui Hsieh, Kai-wei Chang, Xuanjing Huang


  Access Paper or Ask Questions

FLAT: Chinese NER Using Flat-Lattice Transformer


May 23, 2020
Xiaonan Li, Hang Yan, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang

* Accepted to the ACL 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Task-oriented Dialogue System for Automatic Disease Diagnosis via Hierarchical Reinforcement Learning


Apr 29, 2020
Kangenbei Liao, Qianlong Liu, Zhongyu Wei, Baolin Peng, Qin Chen, Weijian Sun, Xuanjing Huang


  Access Paper or Ask Questions

Leveraging Declarative Knowledge in Text and First-Order Logic for Fine-Grained Propaganda Detection


Apr 29, 2020
Ruize Wang, Duyu Tang, Nan Duan, Wanjun Zhong, Zhongyu Wei, Xuanjing Huang, Daxin Jiang, Ming Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Heterogeneous Graph Neural Networks for Extractive Document Summarization


Apr 26, 2020
Danqing Wang, Pengfei Liu, Yining Zheng, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang

* Accepted by ACL2020 

  Access Paper or Ask Questions