Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xuanjing Huang

Generating Adversarial Examples in Chinese Texts Using Sentence-Pieces


Dec 29, 2020
Linyang Li, Yunfan Shao, Demin Song, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang

* pre-print 

  Access Paper or Ask Questions

Uncertainty-Aware Label Refinement for Sequence Labeling


Dec 19, 2020
Tao Gui, Jiacheng Ye, Qi Zhang, Zhengyan Li, Zichu Fei, Yeyun Gong, Xuanjing Huang

* Accepted by EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Topic-Oriented Spoken Dialogue Summarization for Customer Service with Saliency-Aware Topic Modeling


Dec 14, 2020
Yicheng Zou, Lujun Zhao, Yangyang Kang, Jun Lin, Minlong Peng, Zhuoren Jiang, Changlong Sun, Qi Zhang, Xuanjing Huang, Xiaozhong Liu

* Accepted by AAAI 2021, 9 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Summarization for Chat Logs with Topic-Oriented Ranking and Context-Aware Auto-Encoders


Dec 14, 2020
Yicheng Zou, Jun Lin, Lujun Zhao, Yangyang Kang, Zhuoren Jiang, Changlong Sun, Qi Zhang, Xuanjing Huang, Xiaozhong Liu

* Accepted by AAAI 2021, 9 pages 

  Access Paper or Ask Questions

SenSeNet: Neural Keyphrase Generation with Document Structure


Dec 12, 2020
Yichao Luo, Zhengyan Li, Bingning Wang, Xiaoyu Xing, Qi Zhang, Xuanjing Huang


  Access Paper or Ask Questions

RethinkCWS: Is Chinese Word Segmentation a Solved Task?


Dec 09, 2020
Jinlan Fu, Pengfei Liu, Qi Zhang, Xuanjing Huang

* Accepted by EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

An Enhanced Knowledge Injection Model for Commonsense Generation


Dec 01, 2020
Zhihao Fan, Yeyun Gong, Zhongyu Wei, Siyuan Wang, Yameng Huang, Jian Jiao, Xuanjing Huang, Nan Duan, Ruofei Zhang

* Accepted to COLING 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Generating universal language adversarial examples by understanding and enhancing the transferability across neural models


Nov 18, 2020
Liping Yuan, Xiaoqing Zheng, Yi Zhou, Cho-Jui Hsieh, Kai-wei Chang, Xuanjing Huang


  Access Paper or Ask Questions

Text Information Aggregation with Centrality Attention


Nov 16, 2020
Jingjing Gong, Hang Yan, Yining Zheng, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang


  Access Paper or Ask Questions

CDEvalSumm: An Empirical Study of Cross-Dataset Evaluation for Neural Summarization Systems


Oct 22, 2020
Yiran Chen, Pengfei Liu, Ming Zhong, Zi-Yi Dou, Danqing Wang, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang

* 13 pages, Findings of EMNLP2020 

  Access Paper or Ask Questions

Tasty Burgers, Soggy Fries: Probing Aspect Robustness in Aspect-Based Sentiment Analysis


Oct 04, 2020
Xiaoyu Xing, Zhijing Jin, Di Jin, Bingning Wang, Qi Zhang, Xuanjing Huang

* EMNLP 2020, long paper 

  Access Paper or Ask Questions

CoLAKE: Contextualized Language and Knowledge Embedding


Oct 01, 2020
Tianxiang Sun, Yunfan Shao, Xipeng Qiu, Qipeng Guo, Yaru Hu, Xuanjing Huang, Zheng Zhang

* Accepted by COLING 2020 

  Access Paper or Ask Questions

fastHan: A BERT-based Joint Many-Task Toolkit for Chinese NLP


Sep 18, 2020
Zhichao Geng, Hang Yan, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang


  Access Paper or Ask Questions

Defense against Adversarial Attacks in NLP via Dirichlet Neighborhood Ensemble


Jun 20, 2020
Yi Zhou, Xiaoqing Zheng, Cho-Jui Hsieh, Kai-wei Chang, Xuanjing Huang


  Access Paper or Ask Questions

FLAT: Chinese NER Using Flat-Lattice Transformer


May 23, 2020
Xiaonan Li, Hang Yan, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang

* Accepted to the ACL 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Task-oriented Dialogue System for Automatic Disease Diagnosis via Hierarchical Reinforcement Learning


Apr 29, 2020
Kangenbei Liao, Qianlong Liu, Zhongyu Wei, Baolin Peng, Qin Chen, Weijian Sun, Xuanjing Huang


  Access Paper or Ask Questions

Leveraging Declarative Knowledge in Text and First-Order Logic for Fine-Grained Propaganda Detection


Apr 29, 2020
Ruize Wang, Duyu Tang, Nan Duan, Wanjun Zhong, Zhongyu Wei, Xuanjing Huang, Daxin Jiang, Ming Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Heterogeneous Graph Neural Networks for Extractive Document Summarization


Apr 26, 2020
Danqing Wang, Pengfei Liu, Yining Zheng, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang

* Accepted by ACL2020 

  Access Paper or Ask Questions

Pre-trained Models for Natural Language Processing: A Survey


Apr 24, 2020
Xipeng Qiu, Tianxiang Sun, Yige Xu, Yunfan Shao, Ning Dai, Xuanjing Huang

* Invited Review of Science China Technological Sciences 

  Access Paper or Ask Questions

Extractive Summarization as Text Matching


Apr 19, 2020
Ming Zhong, Pengfei Liu, Yiran Chen, Danqing Wang, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang

* Accepted by ACL 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Unified Multi-Criteria Chinese Word Segmentation with BERT


Apr 13, 2020
Zhen Ke, Liang Shi, Erli Meng, Bin Wang, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang


  Access Paper or Ask Questions

Improving BERT Fine-Tuning via Self-Ensemble and Self-Distillation


Feb 24, 2020
Yige Xu, Xipeng Qiu, Ligao Zhou, Xuanjing Huang

* 7 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

K-Adapter: Infusing Knowledge into Pre-Trained Models with Adapters


Feb 10, 2020
Ruize Wang, Duyu Tang, Nan Duan, Zhongyu Wei, Xuanjing Huang, Jianshu ji, Guihong Cao, Daxin Jiang, Ming Zhou


  Access Paper or Ask Questions