Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xuanjing Huang

Plug-Tagger: A Pluggable Sequence Labeling Framework Using Language Models


Oct 14, 2021
Xin Zhou, Ruotian Ma, Tao Gui, Yiding Tan, Qi Zhang, Xuanjing Huang

* Work in Progress 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Efficient NLP: A Standard Evaluation and A Strong Baseline


Oct 13, 2021
Xiangyang Liu, Tianxiang Sun, Junliang He, Lingling Wu, Xinyu Zhang, Hao Jiang, Zhao Cao, Xuanjing Huang, Xipeng Qiu

* Preprint. Work in progress. 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

KNN-BERT: Fine-Tuning Pre-Trained Models with KNN Classifier


Oct 06, 2021
Linyang Li, Demin Song, Ruotian Ma, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang

* preprint 

  Access Paper or Ask Questions

Template-free Prompt Tuning for Few-shot NER


Sep 28, 2021
Ruotian Ma, Xin Zhou, Tao Gui, Yiding Tan, Qi Zhang, Xuanjing Huang

* Work in Progress 

  Access Paper or Ask Questions

Paradigm Shift in Natural Language Processing


Sep 26, 2021
Tianxiang Sun, Xiangyang Liu, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang

* https://txsun1997.github.io/nlp-paradigm-shift 

  Access Paper or Ask Questions

Constructing Phrase-level Semantic Labels to Form Multi-Grained Supervision for Image-Text Retrieval


Sep 12, 2021
Zhihao Fan, Zhongyu Wei, Zejun Li, Siyuan Wang, Haijun Shan, Xuanjing Huang, Jianqing Fan


  Access Paper or Ask Questions

Learning to Teach with Student Feedback


Sep 10, 2021
Yitao Liu, Tianxiang Sun, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang


  Access Paper or Ask Questions

Fine-Grained Element Identification in Complaint Text of Internet Fraud


Aug 19, 2021
Tong Liu, Siyuan Wang, Jingchao Fu, Lei Chen, Zhongyu Wei, Yaqi Liu, Heng Ye, Liaosa Xu, Weiqiang Wan, Xuanjing Huang

* 5 pages, 5 figures, 3 tables accepted as a short paper to CIKM 2021 

  Access Paper or Ask Questions

SENT: Sentence-level Distant Relation Extraction via Negative Training


Jun 22, 2021
Ruotian Ma, Tao Gui, Linyang Li, Qi Zhang, Yaqian Zhou, Xuanjing Huang

* Accepted by ACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

TCIC: Theme Concepts Learning Cross Language and Vision for Image Captioning


Jun 21, 2021
Zhihao Fan, Zhongyu Wei, Siyuan Wang, Ruize Wang, Zejun Li, Haijun Shan, Xuanjing Huang

* IJCAI2021 

  Access Paper or Ask Questions

Accelerating BERT Inference for Sequence Labeling via Early-Exit


Jun 14, 2021
Xiaonan Li, Yunfan Shao, Tianxiang Sun, Hang Yan, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang

* Accepted to the ACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

SpanNER: Named Entity Re-/Recognition as Span Prediction


Jun 06, 2021
Jinlan Fu, Xuanjing Huang, Pengfei Liu

* Accepted by ACL 2021 (Main track) 

  Access Paper or Ask Questions

SpanNer: Named Entity Re-/Recognition as Span Prediction


Jun 01, 2021
Jinlan Fu, Xuanjing Huang, Pengfei Liu

* Accepted by ACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Exploration and Exploitation: Two Ways to Improve Chinese Spelling Correction Models


Jun 01, 2021
Chong Li, Cenyuan Zhang, Xiaoqing Zheng, Xuanjing Huang

* Accepted by ACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Early Exiting with Ensemble Internal Classifiers


May 28, 2021
Tianxiang Sun, Yunhua Zhou, Xiangyang Liu, Xinyu Zhang, Hao Jiang, Zhao Cao, Xuanjing Huang, Xipeng Qiu


  Access Paper or Ask Questions

Certified Robustness to Text Adversarial Attacks by Randomized [MASK]


May 08, 2021
Jiehang Zeng, Xiaoqing Zheng, Jianhan Xu, Linyang Li, Liping Yuan, Xuanjing Huang

* Accepted by Findings of ACL 2021, Long Paper 

  Access Paper or Ask Questions

Who Responded to Whom: The Joint Effects of Latent Topics and Discourse in Conversation Structure


Apr 17, 2021
Lu Ji, Jing Li, Zhongyu Wei, Qi Zhang, Xuanjing Huang

* 10 pages, 7 figures, 3 tables submitted for emnlp2021 

  Access Paper or Ask Questions

Larger-Context Tagging: When and Why Does It Work?


Apr 09, 2021
Jinlan Fu, Liangjing Feng, Qi Zhang, Xuanjing Huang, Pengfei Liu

* Accepted by NAACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Enhancing Scientific Papers Summarization with Citation Graph


Apr 07, 2021
Chenxin An, Ming Zhong, Yiran Chen, Danqing Wang, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang

* accepted by AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

TextFlint: Unified Multilingual Robustness Evaluation Toolkit for Natural Language Processing


Apr 06, 2021
Tao Gui, Xiao Wang, Qi Zhang, Qin Liu, Yicheng Zou, Xin Zhou, Rui Zheng, Chong Zhang, Qinzhuo Wu, Jiacheng Ye, Zexiong Pang, Yongxin Zhang, Zhengyan Li, Ruotian Ma, Zichu Fei, Ruijian Cai, Jun Zhao, Xinwu Hu, Zhiheng Yan, Yiding Tan, Yuan Hu, Qiyuan Bian, Zhihua Liu, Bolin Zhu, Shan Qin, Xiaoyu Xing, Jinlan Fu, Yue Zhang, Minlong Peng, Xiaoqing Zheng, Yaqian Zhou, Zhongyu Wei, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang


  Access Paper or Ask Questions

Mask Attention Networks: Rethinking and Strengthen Transformer


Mar 25, 2021
Zhihao Fan, Yeyun Gong, Dayiheng Liu, Zhongyu Wei, Siyuan Wang, Jian Jiao, Nan Duan, Ruofei Zhang, Xuanjing Huang

* Accepted as a long paper to NAACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Alleviate Exposure Bias in Sequence Prediction \\ with Recurrent Neural Networks


Mar 22, 2021
Liping Yuan, Jiangtao Feng, Xiaoqing Zheng, Xuanjing Huang


  Access Paper or Ask Questions

An Unsupervised Sampling Approach for Image-Sentence Matching Using Document-Level Structural Information


Mar 21, 2021
Zejun Li, Zhongyu Wei, Zhihao Fan, Haijun Shan, Xuanjing Huang

* To be published in AAAI2021 

  Access Paper or Ask Questions

Generating Adversarial Examples in Chinese Texts Using Sentence-Pieces


Dec 29, 2020
Linyang Li, Yunfan Shao, Demin Song, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang

* pre-print 

  Access Paper or Ask Questions

Uncertainty-Aware Label Refinement for Sequence Labeling


Dec 19, 2020
Tao Gui, Jiacheng Ye, Qi Zhang, Zhengyan Li, Zichu Fei, Yeyun Gong, Xuanjing Huang

* Accepted by EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Topic-Oriented Spoken Dialogue Summarization for Customer Service with Saliency-Aware Topic Modeling


Dec 14, 2020
Yicheng Zou, Lujun Zhao, Yangyang Kang, Jun Lin, Minlong Peng, Zhuoren Jiang, Changlong Sun, Qi Zhang, Xuanjing Huang, Xiaozhong Liu

* Accepted by AAAI 2021, 9 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Summarization for Chat Logs with Topic-Oriented Ranking and Context-Aware Auto-Encoders


Dec 14, 2020
Yicheng Zou, Jun Lin, Lujun Zhao, Yangyang Kang, Zhuoren Jiang, Changlong Sun, Qi Zhang, Xuanjing Huang, Xiaozhong Liu

* Accepted by AAAI 2021, 9 pages 

  Access Paper or Ask Questions

SenSeNet: Neural Keyphrase Generation with Document Structure


Dec 12, 2020
Yichao Luo, Zhengyan Li, Bingning Wang, Xiaoyu Xing, Qi Zhang, Xuanjing Huang


  Access Paper or Ask Questions