Alert button
Picture for Tao Gui

Tao Gui

Alert button

ToolSword: Unveiling Safety Issues of Large Language Models in Tool Learning Across Three Stages

Feb 16, 2024
Junjie Ye, Sixian Li, Guanyu Li, Caishuang Huang, Songyang Gao, Yilong Wu, Qi Zhang, Tao Gui, Xuanjing Huang

Viaarxiv icon

LongHeads: Multi-Head Attention is Secretly a Long Context Processor

Feb 16, 2024
Yi Lu, Xin Zhou, Wei He, Jun Zhao, Tao Ji, Tao Gui, Qi Zhang, Xuanjing Huang

Viaarxiv icon

Training Large Language Models for Reasoning through Reverse Curriculum Reinforcement Learning

Feb 08, 2024
Zhiheng Xi, Wenxiang Chen, Boyang Hong, Senjie Jin, Rui Zheng, Wei He, Yiwen Ding, Shichun Liu, Xin Guo, Junzhe Wang, Honglin Guo, Wei Shen, Xiaoran Fan, Yuhao Zhou, Shihan Dou, Xiao Wang, Xinbo Zhang, Peng Sun, Tao Gui, Qi Zhang, Xuanjing Huang

Viaarxiv icon

StepCoder: Improve Code Generation with Reinforcement Learning from Compiler Feedback

Feb 05, 2024
Shihan Dou, Yan Liu, Haoxiang Jia, Limao Xiong, Enyu Zhou, Wei Shen, Junjie Shan, Caishuang Huang, Xiao Wang, Xiaoran Fan, Zhiheng Xi, Yuhao Zhou, Tao Ji, Rui Zheng, Qi Zhang, Xuanjing Huang, Tao Gui

Viaarxiv icon

Are Large Language Models Good Prompt Optimizers?

Feb 03, 2024
Ruotian Ma, Xiaolei Wang, Xin Zhou, Jian Li, Nan Du, Tao Gui, Qi Zhang, Xuanjing Huang

Viaarxiv icon

Navigating the OverKill in Large Language Models

Jan 31, 2024
Chenyu Shi, Xiao Wang, Qiming Ge, Songyang Gao, Xianjun Yang, Tao Gui, Qi Zhang, Xuanjing Huang, Xun Zhao, Dahua Lin

Viaarxiv icon

MouSi: Poly-Visual-Expert Vision-Language Models

Jan 30, 2024
Xiaoran Fan, Tao Ji, Changhao Jiang, Shuo Li, Senjie Jin, Sirui Song, Junke Wang, Boyang Hong, Lu Chen, Guodong Zheng, Ming Zhang, Caishuang Huang, Rui Zheng, Zhiheng Xi, Yuhao Zhou, Shihan Dou, Junjie Ye, Hang Yan, Tao Gui, Qi Zhang, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang, Zuxuan Wu, Yu-Gang Jiang

Viaarxiv icon

From GPT-4 to Gemini and Beyond: Assessing the Landscape of MLLMs on Generalizability, Trustworthiness and Causality through Four Modalities

Jan 29, 2024
Chaochao Lu, Chen Qian, Guodong Zheng, Hongxing Fan, Hongzhi Gao, Jie Zhang, Jing Shao, Jingyi Deng, Jinlan Fu, Kexin Huang, Kunchang Li, Lijun Li, Limin Wang, Lu Sheng, Meiqi Chen, Ming Zhang, Qibing Ren, Sirui Chen, Tao Gui, Wanli Ouyang, Yali Wang, Yan Teng, Yaru Wang, Yi Wang, Yinan He, Yingchun Wang, Yixu Wang, Yongting Zhang, Yu Qiao, Yujiong Shen, Yurong Mou, Yuxi Chen, Zaibin Zhang, Zhelun Shi, Zhenfei Yin, Zhipin Wang

Viaarxiv icon

RoTBench: A Multi-Level Benchmark for Evaluating the Robustness of Large Language Models in Tool Learning

Jan 19, 2024
Junjie Ye, Yilong Wu, Songyang Gao, Caishuang Huang, Sixian Li, Guanyu Li, Xiaoran Fan, Qi Zhang, Tao Gui, Xuanjing Huang

Viaarxiv icon