Sketch-BERT: Learning Sketch Bidirectional Encoder Representation from Transformers by Self-supervised Learning of Sketch Gestalt

May 19, 2020
Hangyu Lin, Yanwei Fu, Yu-Gang Jiang, Xiangyang Xue

* Accepted to CVPR 2020 

  Access Model/Code and Paper
Instance Credibility Inference for Few-Shot Learning

Apr 03, 2020
Yikai Wang, Chengming Xu, Chen Liu, Li Zhang, Yanwei Fu

* accepted by CVPR 2020 

  Access Model/Code and Paper
Neural Pose Transfer by Spatially Adaptive Instance Normalization

Mar 16, 2020
Jiashun Wang, Chao Wen, Yanwei Fu, Haitao Lin, Tianyun Zou, Xiangyang Xue, Yinda Zhang

* Accepted by CVPR2020 

  Access Model/Code and Paper
When Person Re-identification Meets Changing Clothes

Mar 16, 2020
Fangbin Wan, Yang Wu, Xuelin Qian, Yanwei Fu

* 10 pages, 7 figures, 9 tables 

  Access Model/Code and Paper
Learning to Augment Expressions for Few-shot Fine-grained Facial Expression Recognition

Jan 17, 2020
Wenxuan Wang, Yanwei Fu, Qiang Sun, Tao Chen, Chenjie Cao, Ziqi Zheng, Guoqiang Xu, Han Qiu, Yu-Gang Jiang, Xiangyang Xue

* 17 pages, 18 figures 

  Access Model/Code and Paper
DeepSFM: Structure From Motion Via Deep Bundle Adjustment

Dec 20, 2019
Xingkui Wei, Yinda Zhang, Zhuwen Li, Yanwei Fu, Xiangyang Xue


  Access Model/Code and Paper
Meta-Reinforced Synthetic Data for One-Shot Fine-Grained Visual Recognition

Nov 17, 2019
Satoshi Tsutsui, Yanwei Fu, David Crandall

* Accepted by Conference on Neural Information Processing System 2019 

  Access Model/Code and Paper
Pixel2Mesh++: Multi-View 3D Mesh Generation via Deformation

Aug 16, 2019
Chao Wen, Yinda Zhang, Zhuwen Li, Yanwei Fu

* Accepted by ICCV 2019 

  Access Model/Code and Paper
A Fine-Grained Facial Expression Database for End-to-End Multi-Pose Facial Expression Recognition

Jul 25, 2019
Wenxuan Wang, Qiang Sun, Tao Chen, Chenjie Cao, Ziqi Zheng, Guoqiang Xu, Han Qiu, Yanwei Fu

* 10 pages, 8 figures 

  Access Model/Code and Paper
Image Deformation Meta-Networks for One-Shot Learning

May 28, 2019
Zitian Chen, Yanwei Fu, Yu-Xiong Wang, Lin Ma, Wei Liu, Martial Hebert

* Oral at CVPR2019 

  Access Model/Code and Paper
Parsimonious Deep Learning: A Differential Inclusion Approach with Global Convergence

May 23, 2019
Yanwei Fu, Chen Liu, Donghao Li, Xinwei Sun, Jinshan Zeng, Yuan Yao

* 25 pages, 7 figures 

  Access Model/Code and Paper
$S^{2}$-LBI: Stochastic Split Linearized Bregman Iterations for Parsimonious Deep Learning

Apr 24, 2019
Yanwei Fu, Donghao Li, Xinwei Sun, Shun Zhang, Yizhou Wang, Yuan Yao

* technical report 

  Access Model/Code and Paper
Question Guided Modular Routing Networks for Visual Question Answering

Apr 17, 2019
Yanze Wu, Qiang Sun, Jianqi Ma, Bin Li, Yanwei Fu, Yao Peng, Xiangyang Xue


  Access Model/Code and Paper
A Multi-task Neural Approach for Emotion Attribution, Classification and Summarization

Dec 21, 2018
Guoyun Tu, Yanwei Fu, Boyang Li, Jiarui Gao, Yu-Gang Jiang, Xiangyang Xue


  Access Model/Code and Paper
Learning Large Euclidean Margin for Sketch-based Image Retrieval

Dec 11, 2018
Peng Lu, Gao Huang, Yanwei Fu, Guodong Guo, Hangyu Lin

* 13 pages, 6 figures 

  Access Model/Code and Paper
Instance-level Sketch-based Retrieval by Deep Triplet Classification Siamese Network

Nov 28, 2018
Peng Lu, Hangyu Lin, Yanwei Fu, Shaogang Gong, Yu-Gang Jiang, Xiangyang Xue

* 15 pages, 7 figures. Peng Lu and Hangyu Lin share equal contributions 

  Access Model/Code and Paper
Learning to Separate Domains in Generalized Zero-Shot and Open Set Learning: a probabilistic perspective

Oct 17, 2018
Hanze Dong, Yanwei Fu, Leonid Sigal, Sung Ju Hwang, Yu-Gang Jiang, Xiangyang Xue

* 10 pages, 5 figures, submitted to ICLR 2019 

  Access Model/Code and Paper
Multi-level Semantic Feature Augmentation for One-shot Learning

Oct 02, 2018
Zitian Chen, Yanwei Fu, Yinda Zhang, Leonid Sigal


  Access Model/Code and Paper
Progressive Deep Neural Networks Acceleration via Soft Filter Pruning

Aug 24, 2018
Yang He, Xuanyi Dong, Guoliang Kang, Yanwei Fu, Yi Yang

* Extended Journal Version of arXiv:1808.06866 

  Access Model/Code and Paper
Soft Filter Pruning for Accelerating Deep Convolutional Neural Networks

Aug 21, 2018
Yang He, Guoliang Kang, Xuanyi Dong, Yanwei Fu, Yi Yang

* Accepted to IJCAI 2018 

  Access Model/Code and Paper
Pixel2Mesh: Generating 3D Mesh Models from Single RGB Images

Aug 03, 2018
Nanyang Wang, Yinda Zhang, Zhuwen Li, Yanwei Fu, Wei Liu, Yu-Gang Jiang

* ECCV2018 

  Access Model/Code and Paper
Learning to score the figure skating sports videos

Jul 28, 2018
Chengming Xu, Yanwei Fu, Bing Zhang, Zitian Chen, Yu-Gang Jiang, Xiangyang Xue


  Access Model/Code and Paper
Detecting Tiny Moving Vehicles in Satellite Videos

Jul 05, 2018
Wei Ao, Yanwei Fu, Feng Xu


  Access Model/Code and Paper
SCSP: Spectral Clustering Filter Pruning with Soft Self-adaption Manners

Jun 14, 2018
Huiyuan Zhuo, Xuelin Qian, Yanwei Fu, Heng Yang, Xiangyang Xue


  Access Model/Code and Paper
MSplit LBI: Realizing Feature Selection and Dense Estimation Simultaneously in Few-shot and Zero-shot Learning

Jun 12, 2018
Bo Zhao, Xinwei Sun, Yanwei Fu, Yuan Yao, Yizhou Wang

* Accepted by the 35th International Conference on Machine Learning 

  Access Model/Code and Paper
Dual Skipping Networks

May 27, 2018
Changmao Cheng, Yanwei Fu, Yu-Gang Jiang, Wei Liu, Wenlian Lu, Jianfeng Feng, Xiangyang Xue

* CVPR 2018 (poster); fix typo 

  Access Model/Code and Paper
Stacked Semantic-Guided Attention Model for Fine-Grained Zero-Shot Learning

May 21, 2018
Yunlong Yu, Zhong Ji, Yanwei Fu, Jichang Guo, Yanwei Pang, Zhongfei Zhang


  Access Model/Code and Paper