Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Rethinking Semantic Segmentation from a Sequence-to-Sequence Perspective with Transformers

Dec 31, 2020
Sixiao Zheng, Jiachen Lu, Hengshuang Zhao, Xiatian Zhu, Zekun Luo, Yabiao Wang, Yanwei Fu, Jianfeng Feng, Tao Xiang, Philip H. S. Torr, Li Zhang

* project page at https://fudan-zvg.github.io/SETR/ 

  Access Paper or Ask Questions

Whose hand is this? Person Identification from Egocentric Hand Gestures

Nov 17, 2020
Satoshi Tsutsui, Yanwei Fu, David Crandall

* Accepted to IEEE Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV) 2021 (First round acceptance) 

  Access Paper or Ask Questions

Data-efficient Alignment of Multimodal Sequences by Aligning Gradient Updates and Internal Feature Distributions

Nov 15, 2020
Jianan Wang, Boyang Li, Xiangyu Fan, Jing Lin, Yanwei Fu

* This paper is accepted to WACV2021 

  Access Paper or Ask Questions

Depth Guided Adaptive Meta-Fusion Network for Few-shot Video Recognition

Oct 20, 2020
Yuqian Fu, Li Zhang, Junke Wang, Yanwei Fu, Yu-Gang Jiang

* accepted by ACM Multimedia 2020 

  Access Paper or Ask Questions

M3Lung-Sys: A Deep Learning System for Multi-Class Lung Pneumonia Screening from CT Imaging

Oct 07, 2020
Xuelin Qian, Huazhu Fu, Weiya Shi, Tao Chen, Yanwei Fu, Fei Shan, Xiangyang Xue

* IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics (JBHI), 2020 

  Access Paper or Ask Questions

A New Screening Method for COVID-19 based on Ocular Feature Recognition by Machine Learning Tools

Sep 04, 2020
Yanwei Fu, Feng Li, Wenxuan Wang, Haicheng Tang, Xuelin Qian, Mengwei Gu, Xiangyang Xue

* technical report 

  Access Paper or Ask Questions

Chained-Tracker: Chaining Paired Attentive Regression Results for End-to-End Joint Multiple-Object Detection and Tracking

Jul 29, 2020
Jinlong Peng, Changan Wang, Fangbin Wan, Yang Wu, Yabiao Wang, Ying Tai, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang, Yanwei Fu

* European Conference on Computer Vision 2020 (Spotlight) 

  Access Paper or Ask Questions

How to trust unlabeled data? Instance Credibility Inference for Few-Shot Learning

Jul 17, 2020
Yikai Wang, Li Zhang, Yuan Yao, Yanwei Fu

* Journal extension of arXiv:2003.11853 that appears in CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

DessiLBI: Exploring Structural Sparsity of Deep Networks via Differential Inclusion Paths

Jul 04, 2020
Yanwei Fu, Chen Liu, Donghao Li, Xinwei Sun, Jinshan Zeng, Yuan Yao

* ICML 2020 
* conference , 23 pages https://github.com/corwinliu9669/dS2LBI 

  Access Paper or Ask Questions

Self-supervised Video Object Segmentation

Jun 22, 2020
Fangrui Zhu, Li Zhang, Yanwei Fu, Guodong Guo, Weidi Xie


  Access Paper or Ask Questions

Long-Term Cloth-Changing Person Re-identification

May 27, 2020
Xuelin Qian, Wenxuan Wang, Li Zhang, Fangrui Zhu, Yanwei Fu, Tao Xiang, Yu-Gang Jiang, Xiangyang Xue

* 24 pages, 10 figures, 5 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Sketch-BERT: Learning Sketch Bidirectional Encoder Representation from Transformers by Self-supervised Learning of Sketch Gestalt

May 19, 2020
Hangyu Lin, Yanwei Fu, Yu-Gang Jiang, Xiangyang Xue

* Accepted to CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Instance Credibility Inference for Few-Shot Learning

Apr 03, 2020
Yikai Wang, Chengming Xu, Chen Liu, Li Zhang, Yanwei Fu

* accepted by CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Neural Pose Transfer by Spatially Adaptive Instance Normalization

Mar 16, 2020
Jiashun Wang, Chao Wen, Yanwei Fu, Haitao Lin, Tianyun Zou, Xiangyang Xue, Yinda Zhang

* Accepted by CVPR2020 

  Access Paper or Ask Questions

When Person Re-identification Meets Changing Clothes

Mar 16, 2020
Fangbin Wan, Yang Wu, Xuelin Qian, Yanwei Fu

* 10 pages, 7 figures, 9 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Augment Expressions for Few-shot Fine-grained Facial Expression Recognition

Jan 17, 2020
Wenxuan Wang, Yanwei Fu, Qiang Sun, Tao Chen, Chenjie Cao, Ziqi Zheng, Guoqiang Xu, Han Qiu, Yu-Gang Jiang, Xiangyang Xue

* 17 pages, 18 figures 

  Access Paper or Ask Questions

DeepSFM: Structure From Motion Via Deep Bundle Adjustment

Dec 20, 2019
Xingkui Wei, Yinda Zhang, Zhuwen Li, Yanwei Fu, Xiangyang Xue


  Access Paper or Ask Questions

Meta-Reinforced Synthetic Data for One-Shot Fine-Grained Visual Recognition

Nov 17, 2019
Satoshi Tsutsui, Yanwei Fu, David Crandall

* Accepted by Conference on Neural Information Processing System 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Pixel2Mesh++: Multi-View 3D Mesh Generation via Deformation

Aug 16, 2019
Chao Wen, Yinda Zhang, Zhuwen Li, Yanwei Fu

* Accepted by ICCV 2019 

  Access Paper or Ask Questions

A Fine-Grained Facial Expression Database for End-to-End Multi-Pose Facial Expression Recognition

Jul 25, 2019
Wenxuan Wang, Qiang Sun, Tao Chen, Chenjie Cao, Ziqi Zheng, Guoqiang Xu, Han Qiu, Yanwei Fu

* 10 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Image Deformation Meta-Networks for One-Shot Learning

May 28, 2019
Zitian Chen, Yanwei Fu, Yu-Xiong Wang, Lin Ma, Wei Liu, Martial Hebert

* Oral at CVPR2019 

  Access Paper or Ask Questions

Parsimonious Deep Learning: A Differential Inclusion Approach with Global Convergence

May 23, 2019
Yanwei Fu, Chen Liu, Donghao Li, Xinwei Sun, Jinshan Zeng, Yuan Yao

* 25 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

$S^{2}$-LBI: Stochastic Split Linearized Bregman Iterations for Parsimonious Deep Learning

Apr 24, 2019
Yanwei Fu, Donghao Li, Xinwei Sun, Shun Zhang, Yizhou Wang, Yuan Yao

* technical report 

  Access Paper or Ask Questions

Question Guided Modular Routing Networks for Visual Question Answering

Apr 17, 2019
Yanze Wu, Qiang Sun, Jianqi Ma, Bin Li, Yanwei Fu, Yao Peng, Xiangyang Xue


  Access Paper or Ask Questions

A Multi-task Neural Approach for Emotion Attribution, Classification and Summarization

Dec 21, 2018
Guoyun Tu, Yanwei Fu, Boyang Li, Jiarui Gao, Yu-Gang Jiang, Xiangyang Xue


  Access Paper or Ask Questions

Learning Large Euclidean Margin for Sketch-based Image Retrieval

Dec 11, 2018
Peng Lu, Gao Huang, Yanwei Fu, Guodong Guo, Hangyu Lin

* 13 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions