Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yanwei Fu

The Report on China-Spain Joint Clinical Testing for Rapid COVID-19 Risk Screening by Eye-region Manifestations


Sep 18, 2021
Yanwei Fu, Feng Li, Paula boned Fustel, Lei Zhao, Lijie Jia, Haojie Zheng, Qiang Sun, Shisong Rong, Haicheng Tang, Xiangyang Xue, Li Yang, Hong Li, Jiao Xie Wenxuan Wang, Yuan Li, Wei Wang, Yantao Pei, Jianmin Wang, Xiuqi Wu, Yanhua Zheng, Hongxia Tian, Mengwei Gu


  Access Paper or Ask Questions

Deep Hybrid Self-Prior for Full 3D Mesh Generation


Aug 24, 2021
Xingkui Wei, Zhengqing Chen, Yanwei Fu, Zhaopeng Cui, Yinda Zhang

* Accepted by ICCV2021 

  Access Paper or Ask Questions

A Unified Efficient Pyramid Transformer for Semantic Segmentation


Jul 29, 2021
Fangrui Zhu, Yi Zhu, Li Zhang, Chongruo Wu, Yanwei Fu, Mu Li


  Access Paper or Ask Questions

Meta-FDMixup: Cross-Domain Few-Shot Learning Guided by Labeled Target Data


Jul 26, 2021
Yuqian Fu, Yanwei Fu, Yu-Gang Jiang

* Accepted by ACM Multimedia 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Can Action be Imitated? Learn to Reconstruct and Transfer Human Dynamics from Videos


Jul 25, 2021
Yuqian Fu, Yanwei Fu, Yu-Gang Jiang

* accpected by ICMR2021 

  Access Paper or Ask Questions

DONet: Learning Category-Level 6D Object Pose and Size Estimation from Depth Observation


Jun 27, 2021
Haitao Lin, Zichang Liu, Chilam Cheang, Lingwei Zhang, Yanwei Fu, Xiangyang Xue


  Access Paper or Ask Questions

Rapid COVID-19 Risk Screening by Eye-region Manifestations


Jun 12, 2021
Yanwei Fu, Lei Zhao, Haojie Zheng, Qiang Sun, Li Yang, Hong Li, Jiao Xie, Xiangyang Xue, Feng Li, Yuan Li, Wei Wang, Yantao Pei, Jianmin Wang, Xiuqi Wu, Yanhua Zheng, Hongxia Tian Mengwei Gu1


  Access Paper or Ask Questions

The Image Local Autoregressive Transformer


Jun 04, 2021
Chenjie Cao, Yuxin Hong, Xiang Li, Chengrong Wang, Chengming Xu, XiangYang Xue, Yanwei Fu


  Access Paper or Ask Questions

NMS-Loss: Learning with Non-Maximum Suppression for Crowded Pedestrian Detection


Jun 04, 2021
Zekun Luo, Zheng Fang, Sixiao Zheng, Yabiao Wang, Yanwei Fu

* ICMR2021 camera ready version 

  Access Paper or Ask Questions

Delving into Data: Effectively Substitute Training for Black-box Attack


Apr 26, 2021
Wenxuan Wang, Bangjie Yin, Taiping Yao, Li Zhang, Yanwei Fu, Shouhong Ding, Jilin Li, Feiyue Huang, Xiangyang Xue

* 10 pages, 6 figures, 6 tables, 1 algorithm, To appear in CVPR 2021 as a poster paper 

  Access Paper or Ask Questions

Depth-conditioned Dynamic Message Propagation for Monocular 3D Object Detection


Mar 30, 2021
Li Wang, Liang Du, Xiaoqing Ye, Yanwei Fu, Guodong Guo, Xiangyang Xue, Jianfeng Feng, Li Zhang

* CVPR 2021. Code at https://github.com/fudan-zvg/DDMP 

  Access Paper or Ask Questions

Incrementally Zero-Shot Detection by an Extreme Value Analyzer


Mar 29, 2021
Sixiao Zheng, Yanwei Fu, Yanxi Hou

* International Conference on Pattern Recognition (ICPR) 

  Access Paper or Ask Questions

Learning a Sketch Tensor Space for Image Inpainting of Man-made Scenes


Mar 28, 2021
Chenjie Cao, Yanwei Fu


  Access Paper or Ask Questions

Learning Dynamic Alignment via Meta-filter for Few-shot Learning


Mar 25, 2021
Chengming Xu, Chen Liu, Li Zhang, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang, Xiangyang Xue, Yanwei Fu

* accepted by CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Salient Boundary Feature for Anchor-free Temporal Action Localization


Mar 24, 2021
Chuming Lin, Chengming Xu, Donghao Luo, Yabiao Wang, Ying Tai, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang, Yanwei Fu

* Accepted by CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Compositional Representation for 4D Captures with Neural ODE


Mar 15, 2021
Boyan Jiang, Yinda Zhang, Xingkui Wei, Xiangyang Xue, Yanwei Fu

* Accepted by CVPR2021. Supplementary material, project webpage, data and codes are coming soon 

  Access Paper or Ask Questions

Rethinking Semantic Segmentation from a Sequence-to-Sequence Perspective with Transformers


Dec 31, 2020
Sixiao Zheng, Jiachen Lu, Hengshuang Zhao, Xiatian Zhu, Zekun Luo, Yabiao Wang, Yanwei Fu, Jianfeng Feng, Tao Xiang, Philip H. S. Torr, Li Zhang

* project page at https://fudan-zvg.github.io/SETR/ 

  Access Paper or Ask Questions

Whose hand is this? Person Identification from Egocentric Hand Gestures


Nov 17, 2020
Satoshi Tsutsui, Yanwei Fu, David Crandall

* Accepted to IEEE Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV) 2021 (First round acceptance) 

  Access Paper or Ask Questions

Data-efficient Alignment of Multimodal Sequences by Aligning Gradient Updates and Internal Feature Distributions


Nov 15, 2020
Jianan Wang, Boyang Li, Xiangyu Fan, Jing Lin, Yanwei Fu

* This paper is accepted to WACV2021 

  Access Paper or Ask Questions

Depth Guided Adaptive Meta-Fusion Network for Few-shot Video Recognition


Oct 20, 2020
Yuqian Fu, Li Zhang, Junke Wang, Yanwei Fu, Yu-Gang Jiang

* accepted by ACM Multimedia 2020 

  Access Paper or Ask Questions

M3Lung-Sys: A Deep Learning System for Multi-Class Lung Pneumonia Screening from CT Imaging


Oct 07, 2020
Xuelin Qian, Huazhu Fu, Weiya Shi, Tao Chen, Yanwei Fu, Fei Shan, Xiangyang Xue

* IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics (JBHI), 2020 

  Access Paper or Ask Questions

A New Screening Method for COVID-19 based on Ocular Feature Recognition by Machine Learning Tools


Sep 04, 2020
Yanwei Fu, Feng Li, Wenxuan Wang, Haicheng Tang, Xuelin Qian, Mengwei Gu, Xiangyang Xue

* technical report 

  Access Paper or Ask Questions

Chained-Tracker: Chaining Paired Attentive Regression Results for End-to-End Joint Multiple-Object Detection and Tracking


Jul 29, 2020
Jinlong Peng, Changan Wang, Fangbin Wan, Yang Wu, Yabiao Wang, Ying Tai, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang, Yanwei Fu

* European Conference on Computer Vision 2020 (Spotlight) 

  Access Paper or Ask Questions

How to trust unlabeled data? Instance Credibility Inference for Few-Shot Learning


Jul 17, 2020
Yikai Wang, Li Zhang, Yuan Yao, Yanwei Fu

* Journal extension of arXiv:2003.11853 that appears in CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

DessiLBI: Exploring Structural Sparsity of Deep Networks via Differential Inclusion Paths


Jul 04, 2020
Yanwei Fu, Chen Liu, Donghao Li, Xinwei Sun, Jinshan Zeng, Yuan Yao

* ICML 2020 
* conference , 23 pages https://github.com/corwinliu9669/dS2LBI 

  Access Paper or Ask Questions

Self-supervised Video Object Segmentation


Jun 22, 2020
Fangrui Zhu, Li Zhang, Yanwei Fu, Guodong Guo, Weidi Xie


  Access Paper or Ask Questions

Long-Term Cloth-Changing Person Re-identification


May 27, 2020
Xuelin Qian, Wenxuan Wang, Li Zhang, Fangrui Zhu, Yanwei Fu, Tao Xiang, Yu-Gang Jiang, Xiangyang Xue

* 24 pages, 10 figures, 5 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Sketch-BERT: Learning Sketch Bidirectional Encoder Representation from Transformers by Self-supervised Learning of Sketch Gestalt


May 19, 2020
Hangyu Lin, Yanwei Fu, Yu-Gang Jiang, Xiangyang Xue

* Accepted to CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions