Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jie Chen

Jie Chen

School of Mathematical Science, Inner Mongolia University, Hohhot, China

Image-based Virtual Fitting Room


Apr 08, 2021
Zhiling Huang, Junwen Bu, Jie Chen


  Access Paper or Ask Questions

CoLA: Weakly-Supervised Temporal Action Localization with Snippet Contrastive Learning


Mar 30, 2021
Can Zhang, Meng Cao, Dongming Yang, Jie Chen, Yuexian Zou

* Accepted by CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Noise Injection-based Regularization for Point Cloud Processing


Mar 28, 2021
Xiao Zang, Yi Xie, Siyu Liao, Jie Chen, Bo Yuan


  Access Paper or Ask Questions

ReCU: Reviving the Dead Weights in Binary Neural Networks


Mar 23, 2021
Zihan Xu, Mingbao Lin, Jianzhuang Liu, Jie Chen, Ling Shao, Yue Gao, Yonghong Tian, Rongrong Ji

* 11 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Linear Iterative Feature Embedding: An Ensemble Framework for Interpretable Model


Mar 18, 2021
Agus Sudjianto, Jinwen Qiu, Miaoqi Li, Jie Chen


  Access Paper or Ask Questions

Projection-based QLP Algorithm for Efficiently Computing Low-Rank Approximation of Matrices


Mar 12, 2021
Maboud F. Kaloorazi, Jie Chen


  Access Paper or Ask Questions

Towards Unbiased COVID-19 Lesion Localisation and Segmentation via Weakly Supervised Learning


Mar 01, 2021
Yang Yang, Jiancong Chen, Ruixuan Wang, Ting Ma, Lingwei Wang, Jie Chen, Wei-Shi Zheng, Tong Zhang

* accepted by ISBI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Discrete Graph Structure Learning for Forecasting Multiple Time Series


Feb 15, 2021
Chao Shang, Jie Chen, Jinbo Bi

* ICLR 2021. Code is available at https://github.com/chaoshangcs/GTS 

  Access Paper or Ask Questions

Directed Acyclic Graph Neural Networks


Feb 02, 2021
Veronika Thost, Jie Chen

* ICLR 2021. Code is available at https://github.com/vthost/DAGNN 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Structral coherence Via Generative Adversarial Network for Single Image Super-Resolution


Jan 25, 2021
Yuanzhuo Li, Yunan Zheng, Jie Chen, Zhenyu Xu, Yiguang Liu

* 5 pages, 3 figures, 2 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Generating a Doppelganger Graph: Resembling but Distinct


Jan 23, 2021
Yuliang Ji, Ru Huang, Jie Chen, Yuanzhe Xi

* Code is available at https://github.com/yizhidamiaomiao/DoppelgangerGraph 

  Access Paper or Ask Questions

Transient Theoretical Analysis of Diffusion RLS Algorithm for Cyclostationary Colored Inputs


Jan 12, 2021
Wei Gao, Jie Chen, Cédric Richard

* 5 pages, 2 figures 

  Access Paper or Ask Questions

A Plug-and-Play Priors Framework for Hyperspectral Unmixing


Dec 31, 2020
Min zhao, Xiuheng Wang, Jie Chen, Wei Chen

* IEEE Trans. Geosci. Remote sens, to be published. Manuscript submitted September 28, 2020; revised November 30, 2020 and accepted December 22, 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Handling Noisy Labels via One-Step Abductive Multi-Target Learning


Nov 25, 2020
Yongquan Yang, Yiming Yang, Jie Chen, Jiayi Zheng, Zhongxi Zheng

* 35 pages, 17 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Edge Adaptive Hybrid Regularization Model For Image Deblurring


Nov 20, 2020
Jie Chen, Tingting Zhang, Tieyong Zeng, Qiyu Jin


  Access Paper or Ask Questions

Deep reinforcement learning for RAN optimization and control


Nov 09, 2020
Yu Chen, Jie Chen, Ganesh Krishnamurthi, Huijing Yang, Huahui Wang, Wenjie Zhao

* 7 pages, 2 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Hyperspectral Unmixing via Nonnegative Matrix Factorization with Handcrafted and Learnt Priors


Oct 09, 2020
Min Zhao, Tiande Gao, Jie Chen, Wei Chen


  Access Paper or Ask Questions

The 1st Tiny Object Detection Challenge:Methods and Results


Oct 06, 2020
Xuehui Yu, Zhenjun Han, Yuqi Gong, Nan Jiang, Jian Zhao, Qixiang Ye, Jie Chen, Yuan Feng, Bin Zhang, Xiaodi Wang, Ying Xin, Jingwei Liu, Mingyuan Mao, Sheng Xu, Baochang Zhang, Shumin Han, Cheng Gao, Wei Tang, Lizuo Jin, Mingbo Hong, Yuchao Yang, Shuiwang Li, Huan Luo, Qijun Zhao, Humphrey Shi

* ECCV2020 Workshop on Real-world Computer Vision from Inputs with Limited Quality (RLQ) and Tiny Object Detection Challenge 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Selective Combinatorial Embedding and Consistency Regularization for Light Field Super-resolution


Sep 26, 2020
Jing Jin, Junhui Hou, Zhiyu Zhu, Jie Chen, Sam Kwong

* 13 pages, 11 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Learning Methods for Solving Linear Inverse Problems: Research Directions and Paradigms


Aug 11, 2020
Yanna Bai, Wei Chen, Jie Chen, Weisi Guo

* 60 pages; Publication in (Elsevier) Signal Processing, 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Surrogate Locally-Interpretable Models with Supervised Machine Learning Algorithms


Jul 28, 2020
Linwei Hu, Jie Chen, Vijayan N. Nair, Agus Sudjianto


  Access Paper or Ask Questions

Supervised Machine Learning Techniques: An Overview with Applications to Banking


Jul 28, 2020
Linwei Hu, Jie Chen, Joel Vaughan, Hanyu Yang, Kelly Wang, Agus Sudjianto, Vijayan N. Nair


  Access Paper or Ask Questions

Hyperspectral Image Super-resolution via Deep Progressive Zero-centric Residual Learning


Jun 18, 2020
Zhiyu Zhu, Junhui Hou, Jie Chen, Huanqiang Zeng, Jiantao Zhou


  Access Paper or Ask Questions

AD-Cluster: Augmented Discriminative Clustering for Domain Adaptive Person Re-identification


Apr 23, 2020
Yunpeng Zhai, Shijian Lu, Qixiang Ye, Xuebo Shan, Jie Chen, Rongrong Ji, Yonghong Tian

* Accepted by CVPR'20 

  Access Paper or Ask Questions

Policy Gradient from Demonstration and Curiosity


Apr 22, 2020
Jie Chen, Wenjun Xu


  Access Paper or Ask Questions