Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xiaoqiang Zhu

Context-aware Tree-based Deep Model for Recommender Systems


Sep 22, 2021
Daqing Chang, Jintao Liu, Ziru Xu, Han Li, Han Zhu, Xiaoqiang Zhu


  Access Paper or Ask Questions

A Cooperative-Competitive Multi-Agent Framework for Auto-bidding in Online Advertising


Jun 11, 2021
Chao Wen, Miao Xu, Zhilin Zhang, Zhenzhe Zheng, Yuhui Wang, Xiangyu Liu, Yu Rong, Dong Xie, Xiaoyang Tan, Chuan Yu, Jian Xu, Fan Wu, Guihai Chen, Xiaoqiang Zhu

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

We Know What You Want: An Advertising Strategy Recommender System for Online Advertising


Jun 08, 2021
Liyi Guo, Junqi Jin, Haoqi Zhang, Zhenzhe Zheng, Zhiye Yang, Zhizhuang Xing, Fei Pan, Lvyin Niu, Fan Wu, Haiyang Xu, Chuan Yu, Yuning Jiang, Xiaoqiang Zhu

* KDD 2021, Virtual Event, Singapore 
* Accepted by KDD 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Neural Auction: End-to-End Learning of Auction Mechanisms for E-Commerce Advertising


Jun 07, 2021
Xiangyu Liu, Chuan Yu, Zhilin Zhang, Zhenzhe Zheng, Yu Rong, Hongtao Lv, Da Huo, Yiqing Wang, Dagui Chen, Jian Xu, Fan Wu, Guihai Chen, Xiaoqiang Zhu

* To appear in the Proceedings of the 27th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD), 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Real Negatives Matter: Continuous Training with Real Negatives for Delayed Feedback Modeling


Apr 29, 2021
Siyu Gu, Xiang-Rong Sheng, Ying Fan, Guorui Zhou, Xiaoqiang Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Computation Resource Allocation Solution in Recommender Systems


Mar 03, 2021
Xun Yang, Yunli Wang, Cheng Chen, Qing Tan, Chuan Yu, Jian Xu, Xiaoqiang Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Truncation-Free Matching System for Display Advertising at Alibaba


Feb 18, 2021
Jin Li, Jie Liu, Shangzhou Li, Yao Xu, Ran Cao, Qi Li, Biye Jiang, Guan Wang, Han Zhu, Kun Gai, Xiaoqiang Zhu

* 9 pages, 3 figures. Submitted to KDD 2021 Applied Data Science track 

  Access Paper or Ask Questions

One Model to Serve All: Star Topology Adaptive Recommender for Multi-Domain CTR Prediction


Jan 27, 2021
Xiang-Rong Sheng, Liqin Zhao, Guorui Zhou, Xinyao Ding, Binding Dai, Qiang Luo, Siran Yang, Jingshan Lv, Chi Zhang, Xiaoqiang Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Exploration in Online Advertising Systems with Deep Uncertainty-Aware Learning


Nov 25, 2020
Chao Du, Yifan Zeng, Zhifeng Gao, Shuo Yuan, Lining Gao, Ziyan Li, Xiaoqiang Zhu, Jian Xu, Kun Gai


  Access Paper or Ask Questions

CAN: Revisiting Feature Co-Action for Click-Through Rate Prediction


Nov 11, 2020
Guorui Zhou, Weijie Bian, Kailun Wu, Lejian Ren, Qi Pi, Yujing Zhang, Can Xiao, Xiang-Rong Sheng, Na Mou, Xinchen Luo, Chi Zhang, Xianjie Qiao, Shiming Xiang, Kun Gai, Xiaoqiang Zhu, Jian Xu


  Access Paper or Ask Questions

COLD: Towards the Next Generation of Pre-Ranking System


Aug 17, 2020
Zhe Wang, Liqin Zhao, Biye Jiang, Guorui Zhou, Xiaoqiang Zhu, Kun Gai

* accepted by DLP-KDD 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Search-based User Interest Modeling with Lifelong Sequential Behavior Data for Click-Through Rate Prediction


Jun 29, 2020
Pi Qi, Xiaoqiang Zhu, Guorui Zhou, Yujing Zhang, Zhe Wang, Lejian Ren, Ying Fan, Kun Gai


  Access Paper or Ask Questions

DCAF: A Dynamic Computation Allocation Framework for Online Serving System


Jun 17, 2020
Biye Jiang, Pengye Zhang, Rihan Chen, Binding Dai, Xinchen Luo, Yin Yang, Guan Wang, Guorui Zhou, Xiaoqiang Zhu, Kun Gai


  Access Paper or Ask Questions

AMAD: Adversarial Multiscale Anomaly Detection on High-Dimensional and Time-Evolving Categorical Data


Jul 12, 2019
Zheng Gao, Lin Guo, Chi Ma, Xiao Ma, Kai Sun, Hang Xiang, Xiaoqiang Zhu, Hongsong Li, Xiaozhong Liu

* Accepted by 2019 KDD Workshop on Deep Learning Practice for High-Dimensional Sparse Data 

  Access Paper or Ask Questions

Res-embedding for Deep Learning Based Click-Through Rate Prediction Modeling


Jun 25, 2019
Guorui Zhou, Kailun Wu, Weijie Bian, Zhao Yang, Xiaoqiang Zhu, Kun Gai


  Access Paper or Ask Questions

Deep Interest Evolution Network for Click-Through Rate Prediction


Nov 06, 2018
Guorui Zhou, Na Mou, Ying Fan, Qi Pi, Weijie Bian, Chang Zhou, Xiaoqiang Zhu, Kun Gai

* 9 pages. Accepted by AAAI 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Interest Network for Click-Through Rate Prediction


Sep 13, 2018
Guorui Zhou, Chengru Song, Xiaoqiang Zhu, Ying Fan, Han Zhu, Xiao Ma, Yanghui Yan, Junqi Jin, Han Li, Kun Gai

* Accepted by KDD 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Image Matters: Visually modeling user behaviors using Advanced Model Server


Sep 04, 2018
Tiezheng Ge, Liqin Zhao, Guorui Zhou, Keyu Chen, Shuying Liu, Huimin Yi, Zelin Hu, Bochao Liu, Peng Sun, Haoyu Liu, Pengtao Yi, Sui Huang, Zhiqiang Zhang, Xiaoqiang Zhu, Yu Zhang, Kun Gai

* CIKM 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Entire Space Multi-Task Model: An Effective Approach for Estimating Post-Click Conversion Rate


Apr 24, 2018
Xiao Ma, Liqin Zhao, Guan Huang, Zhi Wang, Zelin Hu, Xiaoqiang Zhu, Kun Gai

* accept by SIGIR-2018 

  Access Paper or Ask Questions

Rocket Launching: A Universal and Efficient Framework for Training Well-performing Light Net


Mar 15, 2018
Guorui Zhou, Ying Fan, Runpeng Cui, Weijie Bian, Xiaoqiang Zhu, Kun Gai

* 10 pages, AAAI2018 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Piece-wise Linear Models from Large Scale Data for Ad Click Prediction


Apr 18, 2017
Kun Gai, Xiaoqiang Zhu, Han Li, Kai Liu, Zhe Wang


  Access Paper or Ask Questions