Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jin Li

Improving Cost Learning for JPEG Steganography by Exploiting JPEG Domain Knowledge


May 09, 2021
Weixuan Tang, Bin Li, Mauro Barni, Jin Li, Jiwu Huang


  Access Paper or Ask Questions

Deep Music Retrieval for Fine-Grained Videos by Exploiting Cross-Modal-Encoded Voice-Overs


Apr 21, 2021
Tingtian Li, Zixun Sun, Haoruo Zhang, Jin Li, Ziming Wu, Hui Zhan, Yipeng Yu, Hengcan Shi


  Access Paper or Ask Questions

Causal Reinforcement Learning: An Instrumental Variable Approach


Mar 06, 2021
Jin Li, Ye Luo, Xiaowei Zhang

* main body: 38 pages; supplemental material: 58 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Truncation-Free Matching System for Display Advertising at Alibaba


Feb 18, 2021
Jin Li, Jie Liu, Shangzhou Li, Yao Xu, Ran Cao, Qi Li, Biye Jiang, Guan Wang, Han Zhu, Kun Gai, Xiaoqiang Zhu

* 9 pages, 3 figures. Submitted to KDD 2021 Applied Data Science track 

  Access Paper or Ask Questions

Joint Intensity-Gradient Guided Generative Modeling for Colorization


Dec 28, 2020
Kai Hong, Jin Li, Wanyun Li, Cailian Yang, Minghui Zhang, Yuhao Wang, Qiegen Liu


  Access Paper or Ask Questions

A Deep Prediction Network for Understanding Advertiser Intent and Satisfaction


Aug 20, 2020
Liyi Guo, Rui Lu, Haoqi Zhang, Junqi Jin, Zhenzhe Zheng, Fan Wu, Jin Li, Haiyang Xu, Han Li, Wenkai Lu, Jian Xu, Kun Gai


  Access Paper or Ask Questions

Learning to Accelerate Heuristic Searching for Large-Scale Maximum Weighted b-Matching Problems in Online Advertising


May 12, 2020
Xiaotian Hao, Junqi Jin, Jianye Hao, Jin Li, Weixun Wang, Yi Ma, Zhenzhe Zheng, Han Li, Jian Xu, Kun Gai

* accepted by IJCAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Fast Reinforcement Learning for Anti-jamming Communications


Feb 13, 2020
Pei-Gen Ye, Yuan-Gen Wang, Jin Li, Liang Xiao


  Access Paper or Ask Questions

Controllable List-wise Ranking for Universal No-reference Image Quality Assessment


Jan 06, 2020
Fu-Zhao Ou, Yuan-Gen Wang, Jin Li, Guopu Zhu, Sam Kwong


  Access Paper or Ask Questions

Universal Transforming Geometric Network


Aug 02, 2019
Jin Li


  Access Paper or Ask Questions

Double Adaptive Stochastic Gradient Optimization


Nov 06, 2018
Kin Gutierrez, Jin Li, Cristian Challu, Artur Dubrawski


  Access Paper or Ask Questions

Security Matters: A Survey on Adversarial Machine Learning


Oct 23, 2018
Guofu Li, Pengjia Zhu, Jin Li, Zhemin Yang, Ning Cao, Zhiyi Chen


  Access Paper or Ask Questions

A Real-time Robotic Grasp Approach with Oriented Anchor Box


Sep 18, 2018
Hanbo Zhang, Xinwen Zhou, Xuguang Lan, Jin Li, Zhiqiang Tian, Nanning Zheng

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:1803.02209 

  Access Paper or Ask Questions

Zero-Shot Learning by Generating Pseudo Feature Representations


Mar 19, 2017
Jiang Lu, Jin Li, Ziang Yan, Changshui Zhang

* Pattern Recognition, Volume 80, August 2018, Pages 129-142 
* 9 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Weakly- and Semi-Supervised Object Detection with Expectation-Maximization Algorithm


Feb 28, 2017
Ziang Yan, Jian Liang, Weishen Pan, Jin Li, Changshui Zhang

* 9 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Compound Poisson Processes, Latent Shrinkage Priors and Bayesian Nonconvex Penalization


May 15, 2015
Zhihua Zhang, Jin Li

* Bayesian Analysis 2015, Vol. 10, No. 2, 247-274 
* Published at http://dx.doi.org/10.1214/14-BA892 in the Bayesian Analysis (http://projecteuclid.org/euclid.ba) by the International Society of Bayesian Analysis (http://bayesian.org/

  Access Paper or Ask Questions