Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Junqi Jin

We Know What You Want: An Advertising Strategy Recommender System for Online Advertising


Jun 08, 2021
Liyi Guo, Junqi Jin, Haoqi Zhang, Zhenzhe Zheng, Zhiye Yang, Zhizhuang Xing, Fei Pan, Lvyin Niu, Fan Wu, Haiyang Xu, Chuan Yu, Yuning Jiang, Xiaoqiang Zhu

* KDD 2021, Virtual Event, Singapore 
* Accepted by KDD 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Infer User Hidden States for Online Sequential Advertising


Sep 03, 2020
Zhaoqing Peng, Junqi Jin, Lan Luo, Yaodong Yang, Rui Luo, Jun Wang, Weinan Zhang, Haiyang Xu, Miao Xu, Chuan Yu, Tiejian Luo, Han Li, Jian Xu, Kun Gai

* to be published in CIKM 2020 

  Access Paper or Ask Questions

A Deep Prediction Network for Understanding Advertiser Intent and Satisfaction


Aug 20, 2020
Liyi Guo, Rui Lu, Haoqi Zhang, Junqi Jin, Zhenzhe Zheng, Fan Wu, Jin Li, Haiyang Xu, Han Li, Wenkai Lu, Jian Xu, Kun Gai


  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Knapsack Optimization Towards Efficient Multi-Channel Sequential Advertising


Jun 29, 2020
Xiaotian Hao, Zhaoqing Peng, Yi Ma, Guan Wang, Junqi Jin, Jianye Hao, Shan Chen, Rongquan Bai, Mingzhou Xie, Miao Xu, Zhenzhe Zheng, Chuan Yu, Han Li, Jian Xu, Kun Gai

* accepted by ICML 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Accelerate Heuristic Searching for Large-Scale Maximum Weighted b-Matching Problems in Online Advertising


May 12, 2020
Xiaotian Hao, Junqi Jin, Jianye Hao, Jin Li, Weixun Wang, Yi Ma, Zhenzhe Zheng, Han Li, Jian Xu, Kun Gai

* accepted by IJCAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Advertise for Organic Traffic Maximization in E-Commerce Product Feeds


Aug 19, 2019
Dagui Chen, Junqi Jin, Weinan Zhang, Fei Pan, Lvyin Niu, Chuan Yu, Jun Wang, Han Li, Jian Xu, Kun Gai

* accepted by CIKM2019 

  Access Paper or Ask Questions

Spectral-based Graph Convolutional Network for Directed Graphs


Jul 21, 2019
Yi Ma, Jianye Hao, Yaodong Yang, Han Li, Junqi Jin, Guangyong Chen


  Access Paper or Ask Questions

Optimized Cost per Click in Taobao Display Advertising


Nov 01, 2018
Han Zhu, Junqi Jin, Chang Tan, Fei Pan, Yifan Zeng, Han Li, Kun Gai

* Accepted by KDD 2017 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Interest Network for Click-Through Rate Prediction


Sep 13, 2018
Guorui Zhou, Chengru Song, Xiaoqiang Zhu, Ying Fan, Han Zhu, Xiao Ma, Yanghui Yan, Junqi Jin, Han Li, Kun Gai

* Accepted by KDD 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Real-Time Bidding with Multi-Agent Reinforcement Learning in Display Advertising


Sep 11, 2018
Junqi Jin, Chengru Song, Han Li, Kun Gai, Jun Wang, Weinan Zhang

* CIKM 2018, Turin, Italy 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Advertise with Adaptive Exposure via Constrained Two-Level Reinforcement Learning


Sep 10, 2018
Weixun Wang, Junqi Jin, Jianye Hao, Chunjie Chen, Chuan Yu, Weinan Zhang, Jun Wang, Yixi Wang, Han Li, Jian Xu, Kun Gai

* 10 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Optimizing Recurrent Neural Networks Architectures under Time Constraints


Feb 21, 2018
Junqi Jin, Ziang Yan, Kun Fu, Nan Jiang, Changshui Zhang

* Withdrawn due to incompleteness and some overlaps with existing literatures, I will resubmit adding further results 

  Access Paper or Ask Questions

Neural Network Architecture Optimization through Submodularity and Supermodularity


Feb 21, 2018
Junqi Jin, Ziang Yan, Kun Fu, Nan Jiang, Changshui Zhang

* Withdrawn due to incompleteness and some overlaps with existing literatures, I will resubmit adding further results 

  Access Paper or Ask Questions

Aligning where to see and what to tell: image caption with region-based attention and scene factorization


Jun 20, 2015
Junqi Jin, Kun Fu, Runpeng Cui, Fei Sha, Changshui Zhang


  Access Paper or Ask Questions