Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Qi Li

SRDiff: Single Image Super-Resolution with Diffusion Probabilistic Models


Apr 30, 2021
Haoying Li, Yifan Yang, Meng Chang, Huajun Feng, Zhihai Xu, Qi Li, Yueting Chen


  Access Paper or Ask Questions

Few-shot Intent Classification and Slot Filling with Retrieved Examples


Apr 12, 2021
Dian Yu, Luheng He, Yuan Zhang, Xinya Du, Panupong Pasupat, Qi Li

* To appear at NAACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Free-form Description Guided 3D Visual Graph Network for Object Grounding in Point Cloud


Mar 30, 2021
Mingtao Feng, Zhen Li, Qi Li, Liang Zhang, XiangDong Zhang, Guangming Zhu, Hui Zhang, Yaonan Wang, Ajmal Mian


  Access Paper or Ask Questions

Data Poisoning Attacks and Defenses to Crowdsourcing Systems


Feb 24, 2021
Minghong Fang, Minghao Sun, Qi Li, Neil Zhenqiang Gong, Jin Tian, Jia Liu

* To appear in the Web Conference 2021 (WWW '21) 

  Access Paper or Ask Questions

Truncation-Free Matching System for Display Advertising at Alibaba


Feb 18, 2021
Jin Li, Jie Liu, Shangzhou Li, Yao Xu, Ran Cao, Qi Li, Biye Jiang, Guan Wang, Han Zhu, Kun Gai, Xiaoqiang Zhu

* 9 pages, 3 figures. Submitted to KDD 2021 Applied Data Science track 

  Access Paper or Ask Questions

Detecting Localized Adversarial Examples: A Generic Approach using Critical Region Analysis


Feb 14, 2021
Fengting Li, Xuankai Liu, Xiaoli Zhang, Qi Li, Kun Sun, Kang Li


  Access Paper or Ask Questions

Data Poisoning Attacks to Deep Learning Based Recommender Systems


Jan 08, 2021
Hai Huang, Jiaming Mu, Neil Zhenqiang Gong, Qi Li, Bin Liu, Mingwei Xu

* To appear in NDSS 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Automatic Historical Feature Generation through Tree-based Method in Ads Prediction


Dec 31, 2020
Hongjian Wang, Qi Li, Lanbo Zhang, Yue Lu, Steven Yoo, Srinivas Vadrevu, Zhenhui Li

* 7 pages, KDD'19 AutoML Workshop 

  Access Paper or Ask Questions

Robust Attacks on Deep Learning Face Recognition in the Physical World


Nov 27, 2020
Meng Shen, Hao Yu, Liehuang Zhu, Ke Xu, Qi Li, Xiaojiang Du


  Access Paper or Ask Questions

Style Intervention: How to Achieve Spatial Disentanglement with Style-based Generators?


Nov 19, 2020
Yunfan Liu, Qi Li, Zhenan Sun, Tieniu Tan


  Access Paper or Ask Questions

Cream of the Crop: Distilling Prioritized Paths For One-Shot Neural Architecture Search


Oct 29, 2020
Houwen Peng, Hao Du, Hongyuan Yu, Qi Li, Jing Liao, Jianlong Fu

* NeurIPS 2020, code url: https://github.com/microsoft/Cream 

  Access Paper or Ask Questions

Manifold learning-based feature extraction for structural defect reconstruction


Oct 26, 2020
Qi Li, Dianzi Liu, Zhenghua Qian

* 7 pages, 4 figures. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2009.06276 

  Access Paper or Ask Questions

Removing Backdoor-Based Watermarks in Neural Networks with Limited Data


Aug 08, 2020
Xuankai Liu, Fengting Li, Bihan Wen, Qi Li


  Access Paper or Ask Questions

Low-light Image Restoration with Short- and Long-exposure Raw Pairs


Jul 01, 2020
Meng Chang, Huajun Feng, Zhihai Xu, Qi Li


  Access Paper or Ask Questions

Quasi-Dense Instance Similarity Learning


Jun 11, 2020
Jiangmiao Pang, Linlu Qiu, Haofeng Chen, Qi Li, Trevor Darrell, Fisher Yu

* SOTAs on multiple object tracking and one-shot object detection 

  Access Paper or Ask Questions

Reference Guided Face Component Editing


Jun 03, 2020
Qiyao Deng, Jie Cao, Yunfan Liu, Zhenhua Chai, Qi Li, Zhenan Sun


  Access Paper or Ask Questions

Partially-Typed NER Datasets Integration: Connecting Practice to Theory


May 01, 2020
Shi Zhi, Liyuan Liu, Yu Zhang, Shiyin Wang, Qi Li, Chao Zhang, Jiawei Han

* Work in progress 

  Access Paper or Ask Questions

Spatio-Temporal Dual Affine Differential Invariant for Skeleton-based Action Recognition


Apr 21, 2020
Qi Li, Hanlin Mo, Jinghan Zhao, Hongxiang Hao, Hua Li


  Access Paper or Ask Questions

Negative Margin Matters: Understanding Margin in Few-shot Classification


Mar 26, 2020
Bin Liu, Yue Cao, Yutong Lin, Qi Li, Zheng Zhang, Mingsheng Long, Han Hu

* Code is available at https://github.com/bl0/negative-margin.few-shot 

  Access Paper or Ask Questions

Beyond Camera Motion Removing: How to Handle Outliers in Deblurring


Feb 24, 2020
Chenwei Yang, Meng Chang, Huajun Feng, Zhihai Xu, Qi Li


  Access Paper or Ask Questions

Spatial-Adaptive Network for Single Image Denoising


Jan 28, 2020
Meng Chang, Qi Li, Huajun Feng, Zhihai Xu


  Access Paper or Ask Questions

Dual affine moment invariants


Nov 19, 2019
You Hao, Hanlin Mo, Qi Li, He Zhang, Hua Li


  Access Paper or Ask Questions

A3GAN: An Attribute-aware Attentive Generative Adversarial Network for Face Aging


Nov 15, 2019
Yunfan Liu, Qi Li, Zhenan Sun, Tieniu Tan


  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Example in Remote Sensing Image Recognition


Oct 29, 2019
Li Chen, Guowei Zhu, Qi Li, Haifeng Li

* 12 pages 

  Access Paper or Ask Questions

HiGitClass: Keyword-Driven Hierarchical Classification of GitHub Repositories


Oct 16, 2019
Yu Zhang, Frank F. Xu, Sha Li, Yu Meng, Xuan Wang, Qi Li, Jiawei Han

* 10 pages; Accepted to ICDM 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Improving sample diversity of a pre-trained, class-conditional GAN by changing its class embeddings


Oct 10, 2019
Qi Li, Long Mai, Anh Nguyen

* Preprint 

  Access Paper or Ask Questions

Improving Relation Extraction with Knowledge-attention


Oct 07, 2019
Pengfei Li, Kezhi Mao, Xuefeng Yang, Qi Li

* Accepted paper appearing at 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP) 

  Access Paper or Ask Questions