Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Qi Li

Biphasic Face Photo-Sketch Synthesis via Semantic-Driven Generative Adversarial Network with Graph Representation Learning


Jan 05, 2022
Xingqun Qi, Muyi Sun, Qi Li, Caifeng Shan

* Under Review. arXiv admin note: text overlap with arXiv:2106.15121 

  Access Paper or Ask Questions

IFR-Explore: Learning Inter-object Functional Relationships in 3D Indoor Scenes


Dec 18, 2021
Qi Li, Kaichun Mo, Yanchao Yang, Hang Zhao, Leonidas Guibas


  Access Paper or Ask Questions

Black-box Adversarial Attacks on Commercial Speech Platforms with Minimal Information


Oct 19, 2021
Baolin Zheng, Peipei Jiang, Qian Wang, Qi Li, Chao Shen, Cong Wang, Yunjie Ge, Qingyang Teng, Shenyi Zhang

* A version of this paper appears in the proceedings of the 28th ACM Conference on Computer and Communications Security (CCS 2021) 

  Access Paper or Ask Questions

A Unified Framework for Biphasic Facial Age Translation with Noisy-Semantic Guided Generative Adversarial Networks


Sep 15, 2021
Muyi Sun, Jian Wang, Yunfan Liu, Qi Li, Zhenan Sun

* Under Review 

  Access Paper or Ask Questions

Truth Discovery in Sequence Labels from Crowds


Sep 09, 2021
Nasim Sabetpour, Adithya Kulkarni, Sihong Xie, Qi Li


  Access Paper or Ask Questions

From Contexts to Locality: Ultra-high Resolution Image Segmentation via Locality-aware Contextual Correlation


Sep 06, 2021
Qi Li, Weixiang Yang, Wenxi Liu, Yuanlong Yu, Shengfeng He

* This paper has been accepted by ICCV 2021. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1905.06368 by other authors 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Balanced Learning for Instance Recognition


Aug 23, 2021
Jiangmiao Pang, Kai Chen, Qi Li, Zhihai Xu, Huajun Feng, Jianping Shi, Wanli Ouyang, Dahua Lin

* Accepted by IJCV. Journal extension of paper arXiv:1904.02701 

  Access Paper or Ask Questions

A Hard Label Black-box Adversarial Attack Against Graph Neural Networks


Aug 21, 2021
Jiaming Mu, Binghui Wang, Qi Li, Kun Sun, Mingwei Xu, Zhuotao Liu


  Access Paper or Ask Questions

Contrastive Learning for Cold-Start Recommendation


Jul 15, 2021
Yinwei Wei, Xiang Wang, Qi Li, Liqiang Nie, Yan Li, Xuanping Li, Tat-Seng Chua

* Accepted by ACM Multimedia 2021 

  Access Paper or Ask Questions

HDMapNet: An Online HD Map Construction and Evaluation Framework


Jul 15, 2021
Qi Li, Yue Wang, Yilun Wang, Hang Zhao


  Access Paper or Ask Questions

Partial Video Domain Adaptation with Partial Adversarial Temporal Attentive Network


Jul 11, 2021
Yuecong Xu, Jianfei Yang, Haozhi Cao, Qi Li, Kezhi Mao, Zhenghua Chen

* The new datasets for PVDA: HMDB-ARID(partial), MiniKinetics-UCF, HMDB-ARID(partial) can be downloaded from https://xuyu0010.github.io/pvda.html 

  Access Paper or Ask Questions

Face Sketch Synthesis via Semantic-Driven Generative Adversarial Network


Jun 29, 2021
Xingqun Qi, Muyi Sun, Weining Wang, Xiaoxiao Dong, Qi Li, Caifeng Shan


  Access Paper or Ask Questions

Realtime Robust Malicious Traffic Detection via Frequency Domain Analysis


Jun 28, 2021
Chuanpu Fu, Qi Li, Meng Shen, Ke Xu

* To Appear in ACM CCS 2021 

  Access Paper or Ask Questions

AdaptCL: Efficient Collaborative Learning with Dynamic and Adaptive Pruning


Jun 27, 2021
Guangmeng Zhou, Ke Xu, Qi Li, Yang Liu, Yi Zhao


  Access Paper or Ask Questions

Class agnostic moving target detection by color and location prediction of moving area


Jun 24, 2021
Zhuang He, Qi Li, Huajun Feng, Zhihai Xu


  Access Paper or Ask Questions

CARTL: Cooperative Adversarially-Robust Transfer Learning


Jun 12, 2021
Dian Chen, Hongxin Hu, Qian Wang, Yinli Li, Cong Wang, Chao Shen, Qi Li

* Published as a conference paper at ICML 2021 

  Access Paper or Ask Questions

DFGC 2021: A DeepFake Game Competition


Jun 02, 2021
Bo Peng, Hongxing Fan, Wei Wang, Jing Dong, Yuezun Li, Siwei Lyu, Qi Li, Zhenan Sun, Han Chen, Baoying Chen, Yanjie Hu, Shenghai Luo, Junrui Huang, Yutong Yao, Boyuan Liu, Hefei Ling, Guosheng Zhang, Zhiliang Xu, Changtao Miao, Changlei Lu, Shan He, Xiaoyan Wu, Wanyi Zhuang


  Access Paper or Ask Questions

SRDiff: Single Image Super-Resolution with Diffusion Probabilistic Models


May 18, 2021
Haoying Li, Yifan Yang, Meng Chang, Huajun Feng, Zhihai Xu, Qi Li, Yueting Chen


  Access Paper or Ask Questions

One Shot Face Swapping on Megapixels


May 11, 2021
Yuhao Zhu, Qi Li, Jian Wang, Chengzhong Xu, Zhenan Sun


  Access Paper or Ask Questions

Few-shot Intent Classification and Slot Filling with Retrieved Examples


Apr 12, 2021
Dian Yu, Luheng He, Yuan Zhang, Xinya Du, Panupong Pasupat, Qi Li

* To appear at NAACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Free-form Description Guided 3D Visual Graph Network for Object Grounding in Point Cloud


Mar 30, 2021
Mingtao Feng, Zhen Li, Qi Li, Liang Zhang, XiangDong Zhang, Guangming Zhu, Hui Zhang, Yaonan Wang, Ajmal Mian


  Access Paper or Ask Questions

Data Poisoning Attacks and Defenses to Crowdsourcing Systems


Feb 24, 2021
Minghong Fang, Minghao Sun, Qi Li, Neil Zhenqiang Gong, Jin Tian, Jia Liu

* To appear in the Web Conference 2021 (WWW '21) 

  Access Paper or Ask Questions

Truncation-Free Matching System for Display Advertising at Alibaba


Feb 18, 2021
Jin Li, Jie Liu, Shangzhou Li, Yao Xu, Ran Cao, Qi Li, Biye Jiang, Guan Wang, Han Zhu, Kun Gai, Xiaoqiang Zhu

* 9 pages, 3 figures. Submitted to KDD 2021 Applied Data Science track 

  Access Paper or Ask Questions

Detecting Localized Adversarial Examples: A Generic Approach using Critical Region Analysis


Feb 14, 2021
Fengting Li, Xuankai Liu, Xiaoli Zhang, Qi Li, Kun Sun, Kang Li


  Access Paper or Ask Questions